Deň mesta Košice

Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník


08.11.2011 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

Komunitný sociálny pracovník

Predpoklady:
- ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa /prednostne v odbore sociálna práca alebo príbuzné humanitné zameranie/
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- osobnostné predpoklady napr. empatia, flexibilita, schopnosť pracovať v tíme,...
- motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín
- organizačné schopnosti a komunikačné zručnosti
- základy práce s počítačom
- prax v sociálnej oblasti výhodou

Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:
Tolerancia k etnickým menšinám a sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Termín nástupu:    december 2011

Pohovor sa uskutoční dňa 23.novembra 2011 o 9.00 hod v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, Oddelenie strategického rozvoja, referát sociálnych vecí, prízemie, trakt C, č. dverí 015.

K výberovému konaniu je potrebné adresne doručiť do podateľne Magistrátu mesta Košice alebo na adresu:

Magistrát mesta Košice,
Oddelenie strategického rozvoja,
Referát sociálnych vecí,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice

najneskôr do 22.11.2011 nasledujúce doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesný životopis, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, motivačný list.

Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom.

Bližšie informácie:
Na e-mailovej adrese: zuzana.sabova@kosice.sk, katarina.melichova@kosice.sk, alebo telefonicky 055/6419133


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice


/Zdroj: referát sociálnych vecí MMK/

Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky