Deň mesta Košice

POSTUP ZABEZPEČENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE


12.08.2015 Publikoval: Ing.arch Andrea Katingerová

Proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) je regulovaný dvomi legislatívnymi predpismi:
1. Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (SZ) - ustanovenia §19-§22 a §24-§28.
2. Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ÚPP a ÚPD) – ustanovenia §7-§9, §12 a §14-18.
Celý proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie je rozdelený do dvoch fáz, ktorých postupnosť a obsah musí byť dodržaný:
a) Vo fáze obstarania ÚPD sú všetky činnosti zamerané na vypracovanie a prerokovanie dokumentácie územného plánu, na riešení ktorého sa dohodnú všetky subjekty, ktorých záujmy sú riešením dotknuté.
b) Cieľom fázy schvaľovania ÚPD je schváliť ÚPD a zabezpečiť jej záväznosť v rozsahu záväzných časti riešenia.


POSTUP ObstarAniA NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE
SZ §19-§22 a §24-§28

Mesto Košice má platný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie (ÚPN-HSA), ktorý bol schválený v roku 1976 a následne aktualizovaný prostredníctvom zmien a doplnkov. Z dôvodu potreby vypracovania komplexného územnoplánovacieho dokumentu, v ktorom bude navrhnutá nová koncepcia územného rozvoja mesta Košice a budú premietnuté širšie územné väzby mesta a jeho záujmového územia, bol začatý dňom 1.4.2015 proces obstarania nového Územného plánu mesta Košice. Územný plán mesta môže obstarávať iba orgán územného plánovania, ktorým je Mesto Košice.
Koordináciu procesu jeho obstarávania zabezpečuje referát Útvar hlavného architekta mesta Košice.
V zmysle stavebného zákona (§2a) je proces obstarávania územných plánov miest a obcí zabezpečovaný prostredníctvom obstarávateľa, t.j. odborne spôsobilej osoby podľa vyhlášky MŽP SR č.436/2000 Z.z., ktorým je Ing. arch. Vladimír Debnár.
Spracovateľom Územného plánu mesta Košice môže byť architekt, resp. architekti zapísaní v zozname autorizovaných architektov v zmysle zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Výber spracovateľa sa realizoval procesom verejného obstarávania súťažou návrhov a následným rokovacím konaním s víťazom súťaže. Na základe uvedeného postupu sa spracovateľom nového územného plánu mesta Košice stalo Združenie ÚPN – M KE, pozostávajúce z členov: I. Ing. arch. Alexander Bél – URBI Projektová kancelária, II. ARKA – architektonická kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, III. Ing. arch. Viktor Malinovský.
Proces obstarania nového Územného plánu mesta Košice sa člení do niekoľkých etáp :
· prípravné práce
· spracovanie dokumentácie prieskumov a rozborov
· spracovanie, prerokovanie a schválenie zadávacieho dokumentu - Zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Košice
· spracovanie a prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Košice
· spracovanie, prerokovanie a schválenie Návrhu Územného plánu mesta Košice


1. Prípravné práce
SZ §19b

Prípravné práce sú prvou etapou procesu obstarávania Územného plánu mesta Košice. V tejto etape sa zhromažďujú všetky existujúce podklady o súčasnom stave územia, jeho rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Okrem územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obstaraných Mestom Košice a tých, ktoré obstarali iné orgány územného plánovania, je dôležité zhromaždiť aj tie podklady, ktoré sú v stavebnom zákone charakterizované ako „ostatné podklady". Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a pod. Obstarávateľ zabezpečuje tieto podklady v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, mestskými časťami a dotknutými právnickými a fyzickými osobami. Sústreďujú sa nielen podklady a údaje a informácie o súčasnom stave územia mesta, ale získavajú sa aj požiadavky na riešenie súčasných problémov a námety na rozvoj mesta do budúcnosti.
Pre širší okruh subjektov, napr. verejnosť, obyvateľov mesta a vlastníkov nehnuteľností je výzva na predkladanie podkladov, informácii, požiadaviek a námetov zverejnená v miestnej tlači, výveskami na verejne dostupných miestach a aj na internete na web stránke Mesta Košice.
Všetky takto získané podklady sa vyhodnotia z hľadiska ich využiteľnosti pre spracovanie Územného plánu mesta.
Riešené územie Územného plánu mesta Košice je vymedzené administratívnou hranicou mesta Košice. V Územnom pláne mesta Košice budú premietnuté a zdokumentované aj širšie väzby na záujmové územie, v ktorom sa uplatňujú väzby mesta Košice na obce a mestá v jeho zázemí a opačne, možnosti územia, ktoré okolie mesta poskytuje obyvateľom mesta Košice.
Dokumentácia Územného plánu mesta Košice bude spracovaná na mapových podkladoch v digitálnej podobe. Mierka hlavných výkresov grafickej časti bude 1:10 000.


2. Prieskumy a rozbory
SZ §19c

Na základe vyhodnotenia získaných podkladov v priebehu prípravných prác sa pristúpi k ďalšej etape obstarávania Územného plánu mesta Košice, t.j. k vypracovaniu dokumentácie prieskumov a rozborov. Túto dokumentáciu vypracuje spracovateľ Územného plánu mesta Košice.
Cieľom tejto etapy je poznať a vyhodnotiť súčasný stav územia mesta, identifikovať disproporcie a strety záujmov v území a zdokumentovať problémy, ktoré je potrebné v riešiť. Súčasťou tejto dokumentácie je spracovanie krajinnoekologického plánu, v ktorom sú navrhované odporúčania na najvhodnejšie využitie územia z hľadiska šetrného využívania prírody a prírodných zdrojov , zachovania biodiverzity a podporu ekologickej stability územia. Pre územie mesta Košice už bol tento krajinnoekologický plán vypracovaný v roku 2007.
Dôležitým výstupom Prieskumov a rozborov je súhrny problémový výkres, v ktorom budú znázornené hlavné strety rozvojových záujmov na území mesta. Tento výstup bude jedným zo základných podkladov pre spracovanie zadávacieho dokumentu ako ďalšej etapy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.


3. Zadávací dokument - Zadanie pre spracovanie Územného plánu mesta Košice
SZ §20

Hlavné ciele a požiadavky na riešenie Územného plánu mesta Košice budú formulované v Zadaní pre spracovanie Územného plánu mesta Košice. Zadanie je prvým dokumentom, ktorý v procese obstarávania Územného plánu mesta bude podliehať schváleniu. Schvaľovacím orgánom je Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

Spracovanie Zadania zabezpečí referát Útvar hlavného architekta Košice. Podkladom pre vypracovanie Zadania budú výsledky prípravných prác, výstupy z dokumentácie prieskumov a rozborov a zámery Mesta Košice, príp. iných subjektov, ktoré boli v etape prípravných prác vyhodnotené ako relevantné.
V Zadaní sa určí obsah a rozsah dokumentácie územného plánu mesta. Budú v ňom stanovené ciele, ktoré sa spracovaním nového územného plánu mesta majú dosiahnuť, zásady, ktoré je potrebné v riešení rešpektovať a požiadavky na riešenie zodpovedajúce mierke riešenia hlavných výkresom dokumentácie územného plánu mesta. V zadaní budú identifikované tie záväzné časti riešenia Územného plánu Košického samosprávneho kraja a jeho zmien a doplnkov, ktoré sa vzťahujú na územie mesta Košice a ktoré musia byť v riešení Územného plánu mesta Košice rešpektované.

Prerokovanie Zadania zabezpečí obstarávateľ. Organizuje sa ako verejné prerokovanie, so zverejnením pre verejnosť na webovej stránke mesta Košice, v miestnej tlači a výveskami na verejne dostupných miestach. Orgány štátnej správy, mestské časti a dotknuté obce, právnické a fyzické osoby budú písomne požiadané o stanoviská. Stanoviská a pripomienky musia byť uplatnené písomne, najneskôr do 30 dní od oznámenia o začatí prerokovania zadania.
Pripomienky získané v procese prerokovania Zadania sa vyhodnotia a premietnu do výsledného znenia Zadania.

Schvaľovanie Zadania podlieha Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach. Nevyhnutnou podmienkou schválenia Zadania je súhlasné stanovisko k Zadaniu, vydané Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky v Košiciach podľa §20 ods. 5 stavebného zákona. Bez kladného stanoviska tohto orgánu by bolo schválené Zadanie neplatné.


4. Spracovanie Konceptu Územného plánu mesta Košice
SZ §21

Spracovateľ vypracuje dokumentáciu Konceptu Územného plánu mesta Košice na základe schváleného Zadania s využitím výstupov dokumentácie prieskumov a rozborov a všetkých podkladov získaných obstarávateľom v priebehu prípravných prác. V prípade potreby spracovateľ v súčinnosti s obstarávateľom získa ďalšie aktuálne podklady a aktualizuje prieskumné práce.
Pri spracovaní dokumentácie Konceptu Územného plánu mesta Košice spracovateľ musí rešpektovať platnú legislatívu a metodické pokyny Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Koncept Územného plánu mesta Košice sa spracuje ako variantné riešenia navrhovaných rozvojových zámerov.
Dokumentácia Konceptu Územného plánu mesta Košice musí obsahovať okrem textovej a grafickej časti aj návrh regulatívov územného rozvoja s vymedzením verejnoprospešných stavieb, na ktoré je potrebné pri prerokovaní dokumentácie klásť dôraz.
Na spracovaní dokumentácie Konceptu sa okrem hlavného riešiteľa, ktorým je architekt, podieľajú aj ďalší architekti a špecialisti v jednotlivých oblastiach riešenia koncepcie územného rozvoja mesta. Budú organizované konzultačné a pracovné rokovania so špecializovanými inštitúciami, ktoré svojimi podkladmi a poznatkami prispejú ku kvalitnému spracovaniu výstupov riešenia Konceptu územného plánu mesta. Dôležitá bude účasť špecialistov v oblasti dopravy a ostatnej technickej infraštruktúry.


5. Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Košice
SZ §21

Táto fáza obstarávania Územného plánu mesta Košice bude náročná na organizačné zabezpečenie a spravidla býva aj časovo najdlhšou fázou v procese obstarávania. Prerokovanie zabezpečuje obstarávateľ za účasti spracovateľa.

Účastníci prerokovania :
Okruh účastníkov prerokovania Územného plánu mesta Košice je veľký, vzhľadom na veľkosť mesta Košice a dôležitosť jeho postavenia v sídelnej štruktúre východoslovenského regiónu a celého Slovenska.
Koncept Územného plánu mesta Košice sa prerokuje s dotknutými orgánmi štátnej správy, mestskými časťami, obcami, právnickými osobami a s verejnosťou.

Spôsob prerokovania :
Prerokovanie bude verejné. Dotknutým orgánom štátnej správy, mestským častiam, dotknutým obciam a právnickým osobám bude začatie prerokovania oznámené písomne. Verejnosť, obyvatelia mesta a vlastníci nehnuteľností budú o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta informovaní zverejnením oznámenia v miestnej tlači, výveskami na verejne dostupných miestach a aj na internete, na webovej stránke Mesta Košice.
Dokumentácia Konceptu Územného plánu mesta Košice sa zverejní vyvesením na Magistráte mesta Košice. Vzhľadom na to, že rozsah účastníkov prerokovania Konceptu Územného plánu mesta bude veľký a mnohí účastníci požadujú dokumentáciu na preštudovanie a posúdenie v rámci stanovenej lehoty, bude kompletná dokumentácia Konceptu Územného plánu mesta zverejnená na webovej stránke Mesta Košice. Uskutoční sa aj verejné prerokovanie so sprievodným výkladom spracovateľa.
Prerokovanie Konceptu bude orientované predovšetkým na oboznámenie účastníkov prerokovania so zámermi územného rozvoja mesta a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu. Prerokovaním sa preverí vhodnosť výberu navrhovaného variantu riešenia.

Lehoty prerokovania :
Proces prerokovania Konceptu Územného plánu mesta sa neriadi zákonom o správnom konaní, preto lehoty na podanie pripomienok a námietok sú stanovené stavebným zákonom. Orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú prerokovania sú povinné oznámiť svoje stanoviská v lehote do 30 dní od oznámenia o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Košice. Predpokladá sa, že vzhľadom na zložitosť a rozsah riešenia bude lehota pre podanie stanovísk a pripomienok primerane predĺžená. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke práva na riešenom území mesta a verejnosť môže takisto v stanovenej lehote podať svoje námietky k riešeniu. Na námietky podané po uplynutí tejto lehoty sa však nebude prihliadať.
Výsledky prerokovania:
Po ukončení prerokovania Konceptu Územného plánu mesta Košice obstarávateľ získané pripomienky a námietky vyhodnotí a vypracuje súborné stanovisko, ktoré obsahuje pokyny na zohľadnenie akceptovaných pripomienok a námietok k riešeniu, požiadavky na úpravy a doplnenie navrhovaného riešenia a na úpravu dokumentácie. V prípade, že rozsah a charakter získaných pripomienok si vyžiada úpravy Zadania, musí sa súborné stanovisko s upraveným Zadaním predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach.
Stanoviská a písomné pripomienky ku konceptu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného plánovania s tými, ktorí ich uplatnili.


6. Spracovanie a prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta Košice
SZ §22, §25

Dokumentáciu Návrhu Územného plánu mesta Košice vypracuje spracovateľ na základe výsledkov prerokovania Konceptu Územného plánu mesta Košice, ktoré obstarávateľ vyhodnotí a zapracuje do súborného stanoviska. Súborné stanovisko obsahuje pokyny na spracovanie návrhu Územného plánu mesta Košice.
V Návrhu Územného plánu mesta Košice sa už nemôžu uplatňovať alternatívy ani varianty riešenia, riešenie musí byť v záväznej časti jednoznačné. Najdôležitejšou súčasťou dokumentácie návrhu územného plánu mesta budú záväzné regulatívy územného rozvoja, v ktorých budú uvedené aj verejnoprospešné stavby. V návrhu regulatívov územného rozvoja budú stanovené tie zásady a regulatívy rozvoja územia vyplývajúce z riešenia, na ktorých sa dohodli všetci účastníci procesu prerokovania konceptu územného plánu mesta. Verejnoprospešné stavby budú vyšpecifikované v súlade s §108 stavebného zákona.
Prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta Košice bude organizačne zabezpečované rovnako ako prerokovanie konceptu územného plánu mesta. Prerokovanie tejto výslednej etapy procesu obstarávania územného plánu mesta bude zamerané predovšetkým na to, aby sa účastníci prerokovania mohli oboznámiť s tým, ako boli ich pripomienky a námietky ku konceptu územného plánu mesta zohľadnené. V prípade, že pri prerokovaní návrhu územného plánu mesta budú uplatnené ďalšie pripomienky a námietky, bude potrebné dokumentáciu návrhu územného plánu mesta upraviť.
Návrhu Územného plánu mesta po zohľadnení výsledkov prerokovania bude pripravený pre záverečnú etapu, t.j. schválenie. Predtým však bude požiadaný Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Košiciach o preskúmanie celého procesu obstarávania územného plánu mesta z hľadiska súladu s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.


SCHVAĽOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE
SZ §26,28

Schvaľujúcim orgánom Územného plánu mesta Košice je Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Obstarávateľ po vyhodnotení výsledkov prerokovania návrhu územného plánu mesta vypracuje podklady pre schválenie, ktoré pozostávajú z návrhu uznesenia o schválení a dôvodovej správy, v ktorej bude schvaľujúci orgán oboznámený s tým, ako boli vybavené pripomienky a námietky uplatnené pri prerokovaní návrhu územného plánu mesta. Súčasťou schvaľovacích podkladov bude aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Košice. Nevyhnutnou podmienkou pre zavŕšenie procesu schvaľovania Územného plánu mesta Košice bude vyhlásenie záväzných časti riešenia, t.j. návrhu regulatívov územného rozvoja, vrátane verejnoprospešných stavieb, Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice. Splnením tejto podmienky sa dosiahne všeobecná platnosť záväzných regulatívov územného plánu mesta pre všetky subjekty, ktorých záujmov sa tieto regulatívy dotýkajú.
Po schválení bude dokumentácia Územného plánu mesta Košice zverejnená na webovej stránke mesta Košice a bude uložená na Magistráte mesta Košice - referáte Útvar hlavného architekta mesta Košice, na Stavebnom úrade mesta Košice a na Okresnom úrade, Odbore výstavby a bytovej politiky v Košiciach.
Záväznú časť Územného plánu mesta Košice, vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice, musí rešpektovať orgán územného plánovania pri obstarávaní Územných plánov zón a pri určovaní podmienok funkčného využitia územia a musia ju rešpektovať odborne spôsobilé osoby pri tvorbe Dokumentácií pre územné rozhodnutie stavieb, umiestňovaných na území mesta Košice a Dokumentácíí pre využitie územia mesta Košice.

Aktuality Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalej


Koňa "Arda" na nároží ulíc Orlia a Zvonárska nahradil kôň "Casso"
08.11.2018
Košičania môžu od dnešného (8. 11. 2018) dňa, respektíve už od včerajšej (7. 11. 2018) noci obdivovať novú košickú atrakciu, nádhernú sochu koňa, ktorá po dlhšom čase nahradila známu sochu koňa „Arda". ...
čítaj ďalejMestské podniky