Deň mesta Košice

Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul .č. 32, 33 v Košiciach


31.08.2016 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 budú do 30.9.2016 odovzdané dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Podmienky na prenajatie bytu na Golianovej ul. :

Žiadatelia o prenajatie bytu musia spĺňať nasledovné podmienky:
 1. cieľová skupina, rodiny s nezaopatrenými deťmi, osamelý rodič ( najmenej trojčlenná domácnosť)
 2. mesačný príjem žiadateľa a osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č . 601/2003Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) neprevyšuje tri a pól násobok životného minima
 3. žiadateľ a osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti sú občanmi mesta Košice s trvalým pobytom v meste (okrem maloletých detí) , nie sú a ani neboli nájomcami resp. vlastníkmi bytu , alebo rodinného domu a v súčasnej dobe nie sú schopní riešiť svoju bytovú situáciu vlastnými silami
 4. žiadateľ nemá voči mestu žiadny záväzok
Splnenie podmienok musia žiadatelia preukázať nasledovnými dokladmi :
k podmienke 1-2
 • rodný list žiadateľa a osôb s ktorými žije v spoločnej domácnosti, sobášny list, prípadne iný úradný doklad osvedčujúci ich osobný stav
k podmienke 3
 • potvrdenie od zamestnávateľa, alebo od iného trvalého zdroja príjmov o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti, spolu s potvrdením od kedy trvá pracovný pomer a že žiadateľ nie je vo výpovednej lehote; v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015 a čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti vykonáva naďalej samostatne zárobkovú činnosť
k podmienke 4
 • potvrdenie o trvalom pobyte vystavené príslušnou mestskou časťou mesta Košice
 • čestné prehlásenie , že žiadateľ a osoby ,ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nie sú a ani neboli nájomcami, resp. vlastníkmi bytu, alebo domu - overené matrikou, resp. notárom
Predkladanie žiadosti :
Žiadosť o prenajatie bytu (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením
 • mena, priezviska a adresy žiadateľa
 • značenia : „Neotvárať – byty Golianova"
 • adresy: Mesto Košice , Tr. SNP 48/A , 040 11 Košice
Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne (do podateľne mesta Košice) .

Termín na doručenie žiadosti : od 05.09. 2016 do 07.10. 2016 do 14.00 hod.

(Rozhodujúcim je dátum uvedený na podacej pečiatke v podateľni, resp. na podanej pošte)


Výber uchádzačov : predložené žiadosti o prenajatie bytov budú posúdené v komisii menovanej primátorom mesta.
Výber uchádzačov bude realizovaný formou verejného losovania. Verejné losovanie sa uskutoční pod dohľadom komisie menovanej primátorom mesta za účasti notára. Do losovania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky.
Nájomné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú 5 rokov.

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
námestník primátora

Košice 26.8. 2016


/Zdroj: referát soc. vecí MMK/Mestské podniky