Deň mesta Košice

Výzvy na predkladanie žiadostí na prenájom bytov na Baltickej a Golianovej ulici v Košiciach


15.12.2016 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

V Ý Z V A
na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Baltickej ul. č. 18 v Košiciach

V bytovom dome na Baltickej ul. č.18 sú právne a fyzicky voľné dva jednoizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Podmienky na prenajatie bytu :

Žiadatelia o prenajatie bytu musia spĺňať nasledovné podmienky :
 1. 1.cieľová skupina , mladé rodiny s dieťaťom , alebo deťmi, osamelý rodič, pár, ktorý čaká dieťa (minimálne dvojčlenná rodina)
 2. nie je stanovená veková hranica žiadateľov
 3. mesačný príjem žiadateľa zo zárobkovej a inej závislej činnosti a osôb, s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima (zákon č . 601/2003Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov)
 4. žiadateľ a osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti sú občanmi mesta Košice s trvalým pobytom v meste ( okrem maloletých detí ) , nie sú a ani neboli nájomcami, resp. vlastníkmi bytu , alebo rodinného domu a v súčasnej dobe nie sú schopní riešiť svoju bytovú situáciu vlastnými silami
 5. žiadateľ nemá voči mestu žiadny záväzok
Splnenie podmienok musia žiadatelia preukázať nasledovnými dokladmi :
k podmienke 1-2
 • rodný list žiadateľa a osôb s ktorými žije v spoločnej domácnosti, sobášny list, prípadne iný úradný doklad osvedčujúci ich osobný stav, kópia tehotenskej knižky
k podmienke 3
 • -potvrdenie od zamestnávateľa, alebo od iného trvalého zdroja príjmov o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti, resp. potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015, spolu s potvrdením od kedy trvá pracovný pomer a že žiadateľ nie je vo výpovednej lehote
k podmienke 4
 • potvrdenie o trvalom pobyte vystavené príslušnou mestskou časťou mesta Košice
 • čestné prehlásenie , že žiadateľ a osoby ,ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nie sú a ani neboli nájomcami, resp. vlastníkmi bytu, alebo domu - overené matrikou, resp. notárom
Predkladanie žiadosti :
Uchádzač o prenajatie bytu môže podať len jednu žiadosť buď na Golianovu, alebo na Baltickú.
Žiadosť o prenajatie bytu (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením
 • mena, priezviska a adresy žiadateľa
 • označenia : „Neotvárať – byty Baltická"
 • adresy: Mesto Košice , Tr. SNP 48/A , 040 11 Košice

Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne (do podateľne mesta Košice)

Termín na doručenie žiadosti : od 15.12.2016 do 3.2 .2017 do 14.00 hod
(Rozhodujúcim je dátum uvedený na podacej pečiatke v podateľni, resp. na podanej pošte)

Výber uchádzačov : predložené žiadosti o prenajatie bytov budú posúdené v komisii menovanej primátorom mesta.
Výber uchádzačov bude realizovaný formou žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční pod dohľadom komisie menovanej primátorom mesta za účasti notára. Do žrebovania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky.

Nájomné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú 5 rokov bez možnosti predlženia.

Košice 15 .12 .2016


MUDr. Renáta Lenártová
námestník primátora

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Ý Z V A
na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul . č. 32, 33 v Košiciach


V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 sú právne a fyzicky voľné dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Podmienky na prenajatie bytu na Golianovej ul. :

Žiadatelia o prenajatie bytu musia spĺňať nasledovné podmienky :
 1. cieľová skupina, rodiny s nezaopatrenými deťmi, osamelý rodič ( najmenej trojčlenná domácnosť)
 2. mesačný príjem žiadateľa a osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č . 601/2003Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) neprevyšuje tri a pól násobok životného minima
 3. žiadateľ a osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti sú občanmi mesta Košice s trvalým pobytom v meste (okrem maloletých detí) , nie sú a ani neboli nájomcami resp. vlastníkmi bytu , alebo rodinného domu a v súčasnej dobe nie sú schopní riešiť svoju bytovú situáciu vlastnými silami
 4. žiadateľ nemá voči mestu žiadny záväzok
Splnenie podmienok musia žiadatelia preukázať nasledovnými dokladmi :
k podmienke 1-2
 • rodný list žiadateľa a osôb s ktorými žije v spoločnej domácnosti, sobášny list, prípadne iný úradný doklad osvedčujúci ich osobný stav
k podmienke 3
 • potvrdenie od zamestnávateľa, alebo od iného trvalého zdroja príjmov o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti, spolu s potvrdením od kedy trvá pracovný pomer a že žiadateľ nie je vo výpovednej lehote; v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015 a čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti vykonáva naďalej samostatne zárobkovú činnosť
k podmienke 4
 • potvrdenie o trvalom pobyte vystavené príslušnou mestskou časťou mesta Košice
 • čestné prehlásenie , že žiadateľ a osoby ,ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti nie sú a ani neboli nájomcami, resp. vlastníkmi bytu, alebo domu - overené matrikou, resp. notárom
Predkladanie žiadosti :
Žiadosť o prenajatie bytu (spolu s požadovanými dokladmi) je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením
 • mena, priezviska a adresy žiadateľa
 • značenia : „Neotvárať – byty Golianova"
 • adresy: Mesto Košice , Tr. SNP 48/A , 040 11 Košice

Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne ( do podateľne mesta Košice ) .

Termín na doručenie žiadosti : od 15.12.2016 do 3.2.2017 do 14.00 hod.
(Rozhodujúcim je dátum uvedený na podacej pečiatke v podateľni, resp. na podanej pošte)

Výber uchádzačov : predložené žiadosti o prenajatie bytov budú posúdené v komisii menovanej primátorom mesta.
Výber uchádzačov bude realizovaný formou žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční pod dohľadom komisie menovanej primátorom mesta za účasti notára. Do žrebovania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky.

Nájomné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú 5 rokov.

Košice 15.12. 2016


MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
námestník primátora/Zdroj: referát soc. vecí MMK/

Mestské podniky