Deň mesta Košice

MŠ Havanská 26 v Košiciach


11.07.2018 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto

V zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Havanská 26
040 13 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
-uvedené požadované doklady zaslať na adresu školy do 27.7.2018.
-pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky

Predpokladaný termín pracovného pohovoru 2.8.2018.

Zoznam požadovaných dokladov:
1.žiadosť
2.overená kópia dokladov o vzdelaní
3.štruktúrovaný profesijný životopis
4.doklad o bezúhonnosti- výpis z registra trestov(nie starší ako 3 mesiace)
5.lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa v MŠ(nie staršie ako 3 mesiace)
6.písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7.čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia požadované podmienky.


Nástup do zamestnania:
3.9.2018
Kontakt:
ms@havanska.sk
0905505155Aktuality Obmedzenie dopravy na Americkej triede
19.07.2018
V termíne od 21.7.2018 (sobota) do 27.7.2018 sa bude realizovať výmena asfaltového krytu na úseku miestnej komunikácie Americká trieda od križovatky obchodného domu Metro po križovatku s Ázijskou triedou obidva smery. Z dôvodu realizácie stavebných prác budú na predmetnom úseku dopravné obmedzenia: zúžená vozovka, zníženie rýchlosti a presmerovanie dopravy. Uvedené dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Prosíme vodičov o ich rešpektovanie. ...
čítaj ďalej


Mesto vychádza občanom v ústrety, riešilo ďalšie podnety
19.07.2018
Práce na modernizácii električkových tratí pokračujú podľa harmonogramu. Hlavným bodom ďalšieho z pravidelných kontrolných dní (19.7.2018) boli podnety od občanov. Viceprimátor mesta spoločne so zhotoviteľom hľadali riešenia, ktoré budú spĺňať všetky technické normy a súčasne splnia požiadavky obyvateľov Košíc....
čítaj ďalej


Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalejMestské podniky