Deň mesta Košice

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam


17.08.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero", a to:

• vzorka 1. "Pláž"
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže"

Vo vzorkách vôd bol, okrem iných ukazovateľov, analyzovaný biologický ukazovateľ — cyanobaktérie. Laboratórnymi analýzami boli stanovené hodnoty cyanobaktérií v jednotlivých vzorkách vôd nasledovne:

• vzorka 1. "Pláž": 40 000 buniek/ml
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"": 36 500 buniek/ml
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže: 40 500 buniek

Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií stanovenej vo vyhláške MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovych plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku (100 000 buniek/ml).

Podľa pokynov pre monitoring a Štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2018 vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky — hlavným hygienikom Slovenskej republiky č. OHZP/3590/11969/2018 zo dňa 17. 05. 2018 sa aj napriek tomu, že nebola prekročená limitná hodnota siníc stanovená platnou legislatívou, odporúča pre citlivú čast populácie - pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky