Deň mesta Košice

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam


17.08.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero", a to:

• vzorka 1. "Pláž"
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže"

Vo vzorkách vôd bol, okrem iných ukazovateľov, analyzovaný biologický ukazovateľ — cyanobaktérie. Laboratórnymi analýzami boli stanovené hodnoty cyanobaktérií v jednotlivých vzorkách vôd nasledovne:

• vzorka 1. "Pláž": 40 000 buniek/ml
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"": 36 500 buniek/ml
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže: 40 500 buniek

Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií stanovenej vo vyhláške MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovych plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku (100 000 buniek/ml).

Podľa pokynov pre monitoring a Štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2018 vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky — hlavným hygienikom Slovenskej republiky č. OHZP/3590/11969/2018 zo dňa 17. 05. 2018 sa aj napriek tomu, že nebola prekročená limitná hodnota siníc stanovená platnou legislatívou, odporúča pre citlivú čast populácie - pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.


Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky