Deň mesta Košice

Architektonicko-urbanistické riešenie kasární - KULTURPARK


21.10.2009 Publikoval: Ing. Viliam Beňo

05608 - MNA
Vestník č. 196/2009 - 13.10.2009

Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov
Formulár: Príloha č. 12 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
Túto súťaž upravuje: smernica 2004/18/ES.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Košice
IČO: 00691135
 Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Magistrát mesta Košice
Kontaktná osoba: Ing Viliam Beňo
Telefón: +421 55 6419314, +421 55 6419320
Fax: 055/6436288
E-mail: viliam.beno@kosice.sk  
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): www.kosice.sk  

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa: Iný verejný obstarávateľ
Obec.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iný predmet činnosti
Samospráva.
 
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU
II.1) OPIS

II.1.1) Názov súťaže návrhov/návrhu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Architektonicko-urbanistické riešenie kasární - KULTURPARK.
II.1.2) Stručný opis
Predmetom tejto súťaže návrhov je ideové architektonicko-urbanistické riešenie areálu bývalých vojenských kasární na kultúrne centrum mesta. II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 71400000-2.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) KRITÉRIÁ NA VÝBER UCHÁDZAČOV

1) Kvalita architektonicko-urbanistického začlenenia areálu do širších súvislostí prostredia a jeho vzájomné väzby.
2) Kvalita architektonického a urbanistického návrhu úprav, exteriérových priestorov, originalita stvárnenia a použitia výrazových prostriedkov.
3) Kvalita návrhu revitalizácie historickej architektúry.
4) Reálnosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia.

III.2) ÚČASŤ JE VYHRADENÁ PRE URČITÚ PROFESIU
Áno.
Profesia: Architekt-urbanista.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV
Užšia súťaž.
Predpokladaný počet uchádzačov: Jedna hodnota.
Počet/Minimálny počet: 5

IV.2) MENÁ VOPRED VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV
xxx

IV.3) KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATNIA PRI VYHODNOTENÍ NÁVRHOV
1) Kvalita architektonicko-urbanistického začlenenia areálu do širších súvislostí prostredia a jeho vzájomné väzby.
2) Kvalita architektonického a urbanistického návrhu (exteriérové priestory, originalita riešenia, forma a výraz).
3) Efektivita výstavby (efektivita dispozície, materiálové riešenie, náklady na m3 obostavaného priestoru a pod.).
4) Cena projektových prác (objekt A, B, C).

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.4.1) Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
A/2009/16042

IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podmienok a ďalšej dokumentácie
Dátum: 13. 11. 2009. Čas: 15.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.

IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov do 1.kola súťaže 
Dátum: 3. 12. 2009. Čas: 13.00 h.

IV.4.4) Dátum odoslania výzvy na účasť do 2. kola súťaže vybraným uchádzačom
Predpokladaný dátum: 18. 12. 2009

IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť ponuky alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
čeština
angličtina
slovenčina

IV.5) ODMENY A POROTA

IV.5.1) Budú udelené ceny a/alebo odmeny
Áno.
počet a hodnota udelených cien a/alebo odmien: 1. cena: 4 000 €; 2. cena: 3 000 €; 3. cena: 2 000 €. Ostatní účastníci po 1 000 €.

IV.5.2) Podrobnosti o platbách všetkým účastníkom
Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže. Výšky cien sú uvedené pred zdanením.
 
IV.5.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo jednému z víťazov súťaže: Áno.

IV.5.4) Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné
Áno.

IV.5.5) Mená vybraných členov poroty
Porotca č. 1 -  Ing František Knapík
Porotca č. 2 - JUDr. Jaroslav Hlinka
Porotca č. 3 - Mgr. art. Zora Jaurová
Porotca č. 4 - Ing. arch. Martin Drahovský
Porotca č. 5 - Ing. arch. Radovan Mokriš
Porotca č. 6 - Ing. arch. Ján Šépka
Porotca č. 7 - Ing. arch. Vedran Mimica
Porotca č.8 - Prof.Ing.arch.Bohumil Kováč PhD
 Porotca č.9 - Ing.arch. Viktor Malinovský

VI.1) SÚŤAŽ NÁVRHOV SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
 
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.3) REVÍZNE POSTUPY

VI.3.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31797903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: 02/50264 176
Fax: 02/50264 219
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk  
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu

VI.3.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok

VI.3.3) Úrad, z ktorého je možné získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31797903
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: 02/50264 176
Fax: 02/50264 219
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk  

VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia
8. 10. 2009

Obrázky

Kasárne KULTURPARK

ul. Kukučínova č.2, Košice
(48,54 kB) ul. Kukučínova č.2, Košice

Mestské podniky