Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice“ ...
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „VN351 – Košice – úprava VN kábla“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. č. 4304/2, 4304/20, 5500/1, k.ú. Terasa a parcelách KN-C č. 3753, 3759/1, 3755/2, 3755/560, 3755/577, 3755/123, 2780/4 a 3743/1, kat. úz. Grunt ...
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
21.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
20.06.2017
Výzva na doplnenie podania a prerušenie územného konania v súlade s ustanovením § 35 ods.3 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ...
Základňová stanica Košice Narcisová 1
Základňová stanica Košice Narcisová 1
20.06.2017
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby elektronickej komunikačnej siete - základňovej stanice VRS na streche bytového domu so súpisným č. 421 na pozemku KN-C parc. č. 2886, Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“. ...
Obnova bytového domu Wuppertálska 21, 23, 25, 27, Košice
Obnova bytového domu Wuppertálska 21, 23, 25, 27, Košice
20.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
19.06.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova bytového domu Titogradská 1, 3, 5, Košice
Obnova bytového domu Titogradská 1, 3, 5, Košice
19.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
16.06.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia ...
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
15.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Komplexná obnova bytového domu, Južná trieda 28 v Košiciach
Komplexná obnova bytového domu, Južná trieda 28 v Košiciach
14.06.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
13.06.2017
Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. MK/A/2017/08983-04/IV-MIS zo dňa 04.04.2017...
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Dénešovej 51, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Dénešovej 51, Košice
13.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
12.06.2017
Vyžiadanie stanoviska podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov....
Obnova bytového domu, Tr. SNP č. 94/A, 94/B, 96/A a 96/B
Obnova bytového domu, Tr. SNP č. 94/A, 94/B, 96/A a 96/B
12.06.2017
Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie podkladov návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia ...
Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom
Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom
07.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v byte č. 14 na Fábryho č. 26, Košice
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v byte č. 14 na Fábryho č. 26, Košice
08.06.2017
Stavebné povolenie doručované verejnou vyhláškou...
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
09.06.2017
Vrátenie spisového materiálu s tým, že je potrebné vykonať postup podľa ust. § 56 správneho poriadku...
Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií Jazmínová 6, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií Jazmínová 6, Košice
09.06.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií Jazmínová 6, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu na pozemku parc. č. 2866, k.ú. Terasa, Jazmínová ulica č. 6 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách a prístavbe lodžií na pozemkoch parc. č. 3003 a 3004, kat. úz. Terasa, ...
Zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Hronskej ul. č. 17 v Košiciach - kaderníctvo
Zmena v užívaní časti stavby bytového domu na Hronskej ul. č. 17 v Košiciach - kaderníctvo
09.06.2017
Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie návrhu ...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
09.06.2017
Upovedomenie o padaní odvolania...
Stavebné úpravy bytu č. 52 na 11. poschodí bytového domu na Hemerkovej 35, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 52 na 11. poschodí bytového domu na Hemerkovej 35, Košice
09.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
08.06.2017
Stavebné povolenie doručované verejnou vyhláškou...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
07.06.2017
Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania v územnom konaní Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, podľa ust. § 14 v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok),v znení neskorších predpisov,...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
07.06.2017
zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
30.05.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
28.04.2017
Údaje o sprístupnení: - rozhodnutia v zisťovacom konaní Okresného úradu Košice zo dňa 16.09.2015 pod č. OU-KE-OSZP3-2015/030901 ...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
06.03.2017
Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu /§ 35 ods. 2 stavebného zákona/...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky