Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
25.04.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice„ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3009/1, 3009/47, 3009/48, 3009/49, 3009/50 a 3009/51, kat. úz. Terasa, ...
Centrum oddychu – Nadstavba a stavebné úpravy – MEGACENTRUM HORIZONT
Centrum oddychu – Nadstavba a stavebné úpravy – MEGACENTRUM HORIZONT
20.04.2017
Rozhodnutie podľa ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods.2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) ...
Základňová stanica Košice Narcisová, Narcisová ul. č.1 v Košiciach
Základňová stanica Košice Narcisová, Narcisová ul. č.1 v Košiciach
20.04.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu elektronickej komunikačnej siete na streche bytového domu Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“. ...
Zastrešenie skladovej plochy v Šebastovciach
Zastrešenie skladovej plochy v Šebastovciach
20.04.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
13.04.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania doručované verejnou vyhláškou...
Baňa Bankov – rekonštrukcia VN prípojky a preložka TS6/0,4 KV, Košice
Baňa Bankov – rekonštrukcia VN prípojky a preložka TS6/0,4 KV, Košice
13.04.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ...
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER, Národná trieda 56, Košice
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER, Národná trieda 56, Košice
12.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Bytový dom na Hronskej ul. č. 17 v Košiciach - zmena v užívaní časti stavby - kaderníctvo
Bytový dom na Hronskej ul. č. 17 v Košiciach - zmena v užívaní časti stavby - kaderníctvo
12.04.2017
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pre časť stavby bytového domu na Hronskej ul. č. 17 v Košiciach, súp. č. 205, kat. úz. Terasa, kde v priestoroch kočikárne na prízemí bytového domu je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – kaderníctvo. ...
VN351 – Košice – úprava VN kábla
VN351 – Košice – úprava VN kábla
11.04.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „VN351 – Košice – úprava VN kábla“, vedenej katastrálnymi územiami Terasa a Grunt ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Humenská ulica  č. 37, 39, 41, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Humenská ulica č. 37, 39, 41, Košice
11.04.2017
Kolaudačné rozhodnutie s povolením zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Humenská ulica č. 37, 39, 41, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 331 na pozemkoch parc. č. 989, 990 a 911, kat. úz. Terasa, na Humenskej ulici č. 37, 39 a 41 v Košiciach...
Obnova bytového domu Dénešova 6, Košice
Obnova bytového domu Dénešova 6, Košice
11.04.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu Humenská 3/A, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu Humenská 3/A, Košice
11.04.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Bytový dom s polyfunkciou - rezidencia SKY ONE
Bytový dom s polyfunkciou - rezidencia SKY ONE
10.04.2017
Stavebné povolenie stavby "Bytový dom s polyfunkciou - rezidencia SKY ONE", pre časť SO - o2 Garážový dom a spevnené plochy a komunikácie ...
Stavebné úpravy v byte č. 39, na 10. poschodí obytného domu  na Tálinskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 39, na 10. poschodí obytného domu na Tálinskej ulici č. 9 v Košiciach
04.04.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Záhrady – Kavečany, prípojka VN, trafostanica 22/0,4 kV a rozvod NN
Záhrady – Kavečany, prípojka VN, trafostanica 22/0,4 kV a rozvod NN
10.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
16.03.2017
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby "Obytný súbor NT3" pre SO 02 Vnútroareálové komunikácie...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
06.03.2017
Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu /§ 35 ods. 2 stavebného zákona/...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
13.02.2017
Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu od názvom: "Business centrum T2, Košice" a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2015/011371 zo dňa 15.04.2015 k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
27.01.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
14.12.2016
Oznámenie o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky