Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
15.11.2017
Stavebné povolenie oznámené formou verejnej vyhlášky - Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna v skladbe stavebného objektu SO 10 Spevnené plochy a komunikácie...
Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 - 10, Gaštanova 6, Košice a stavebné úpravy
Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 - 10, Gaštanova 6, Košice a stavebné úpravy
14.11.2017
Rozhodnutie o povolení užívania časti stavby v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske
Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske
14.11.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania...
Významná obnova bytového domu na ul. Čordákova č. 31, 33, Košice
Významná obnova bytového domu na ul. Čordákova č. 31, 33, Košice
14.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Významná obnova bytového domu na ul. Čordákova č. 31, 33, Košice"...
Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice
Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice
14.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice"...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
13.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice“ SO 01 Parkovacie státia ...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16 Košice,
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pokroku 12,14,16 Košice,
13.11.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby ...
1 ks reklamného banera o rozmere 12 x 16 m
1 ks reklamného banera o rozmere 12 x 16 m
10.11.2017
Oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním. ...
Komplexná obnova bytového domu, Kisdyho 2, 4, 6, 8, 10 v Košiciach
Komplexná obnova bytového domu, Kisdyho 2, 4, 6, 8, 10 v Košiciach
10.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Obnova bytového domu Tokajícka 6 a 8, Košice
Obnova bytového domu Tokajícka 6 a 8, Košice
10.11.2017
Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - zateplenie BD...
Čiastočná rekonštrukcia lodžií bytového domu, Madridská 3, Košice
Čiastočná rekonštrukcia lodžií bytového domu, Madridská 3, Košice
10.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy - SO 19 Sadové úpravy
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy - SO 19 Sadové úpravy
10.11.2017
Kolaudačné rozhodnutie stavby "Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 19 Sadové úpravy " na pozemkoch parc. č.3/560, 3/557, 3/68, 3/703, 3/704, 3/705, 3/551, 3/553, 3/709, 3/708, 3/552, 3/565, 3/564, 3/706, 3/703, 3/550, 3/554, 3/707, 3/689 KN-C v kat. území Terasa, v MČ Košice – Západ...
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy - SO 19 Sadové úpravy 2
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy - SO 19 Sadové úpravy 2
10.11.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa –Príprava územia pre bytové domy“ - SO 19 Sadové úpravy na pozemkoch parc. č. 3/68, 3/686, 3/687, 3/690 KN-C v kat. území Terasa, v MČ Košice – Západ, ...
Košice – Nižný Heringeš – Zriadenie TS, úprava VN a NN
Košice – Nižný Heringeš – Zriadenie TS, úprava VN a NN
09.11.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
LIDL predajňa potravín Košice
LIDL predajňa potravín Košice
09.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby "LIDL predajňa potravín Košice" pre stavebníka Lidl Slovenská republika , v.o.s., Ružinovská 1E, Bratislava, ul. Herlianska, k.ú. Košická Nová Ves ...
Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice
Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice
08.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice" vydané pre navrhovateľa PROReal invest, s.r.o., Senný trh 2, 040 01 Košice...
INS FTTH KE Košice Kostolianska cesta
INS FTTH KE Košice Kostolianska cesta
08.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby...
Bytový dom Tr.SNP 76, Košice - stavebné úpravy bytu č. 14
Bytový dom Tr.SNP 76, Košice - stavebné úpravy bytu č. 14
08.11.2017
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Tr. SNP 74,76,78 na pozemkoch KN-C číslo 626,627,628 so súpisným číslom 287, katastrálne územie Terasa, v Mestskej časti Košice - Západ, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 14 vo vchode Tr. SNP č. 76...
Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík –etapa 1.A, SO 04 NN elektrorozvody a osvetlenie
Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík –etapa 1.A, SO 04 NN elektrorozvody a osvetlenie
08.11.2017
Kolaudačné rozhodnutie spojené s povolením zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík – etapa 1.A“ SO 04 NN elektrorozvody a osvetlenie, časť NN rozvody, na pozemkoch KN-C parc. č. 267/94, 267/269 a 301/23 (KN-E parc. č. 241/24), 301/2 (KN-E parc. č. 241/2), kat. úz. Lorinčík ...
Stavebné úpravy v byte č. 68 a 69, na Družicovej ulici č. 3, na 7. poschodí obytného domu
Stavebné úpravy v byte č. 68 a 69, na Družicovej ulici č. 3, na 7. poschodí obytného domu
07.11.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
VN351 – Košice – úprava VN kábla
VN351 – Košice – úprava VN kábla
07.11.2017
Stavebné povolenie pre stavbu „VN351 – Košice – úprava VN kábla“ na pozemkoch registra KN-C parc. č. 4304/2, 4304/20, 5500/1, kat. úz. Terasa a parcelách KN-C č. 3753, 3759/1, 3755/2, 3755/560, 3755/577, 3755/123, 2780/4 a 3743/1, kat. úz. Grunt, ...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
06.11.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
24.10.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
11.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky