Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
20.07.2018
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods.1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
20.07.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6, 8 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6, 8 v Košiciach
20.07.2018
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia...
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
20.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Prevádzka zariadenia starostlivosti o ľudské telo – „Nechtové štúdio
Prevádzka zariadenia starostlivosti o ľudské telo – „Nechtové štúdio"
19.07.2018
Rozhodnutie v súlade s ust. § 85 ods. 1 stavebného zákona, § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust.§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších právnych predpisov...
Obnova bytového domu na ul. Čingovská 10, Košice
Obnova bytového domu na ul. Čingovská 10, Košice
19.07.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova bytového domu na ul. Gagarinovo námestie č. 1, 2 a 3 v Košiciach
Obnova bytového domu na ul. Gagarinovo námestie č. 1, 2 a 3 v Košiciach
19.07.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Zateplenie štítovej steny bytového domu, Čingovská 16, Košice
Zateplenie štítovej steny bytového domu, Čingovská 16, Košice
19.07.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
INS_FTTH_KE_Krásna_Pri Hornade
INS_FTTH_KE_Krásna_Pri Hornade
19.07.2018
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa ust. § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení...
Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínová, Rázusová, Skladná – úprava NN siete
Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínová, Rázusová, Skladná – úprava NN siete
19.07.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa ust. § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení...
Obnova bytového domu Inžinierska 6, Košice
Obnova bytového domu Inžinierska 6, Košice
19.07.2018
Stavebné povolenie...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Jazmínovej 3, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Jazmínovej 3, Košice
19.07.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Inžinierskej 4, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Inžinierskej 4, Košice
19.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií stavby bytového domu na Mikovíniho 41, 42, 43, Košice
Obnova obalových konštrukcií stavby bytového domu na Mikovíniho 41, 42, 43, Košice
18.07.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor GROT IV. Košice, pre SO 01 - Pozemné komunikácie
Obytný súbor GROT IV. Košice, pre SO 01 - Pozemné komunikácie
12.07.2018
zverejnenie verejnej vyhlášky - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
13.07.2018
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
13.07.2018
Stavebné povolenie pre stavebné objekty SO 203 Prístupová komunikácia, SO 205 Autobusová zastávka, SO 206 Kruhový objazd, SO 207 Úprava MK Zelená stráň – Rozšírenie odbočovacieho pruhu stavby Obchodné centrum SHOPBOX, Herlianska ul. Košice...
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a N
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a N
13.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Zelená Stráň Residential Park - II. etapa
Zelená Stráň Residential Park - II. etapa
13.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania na II. etapu výstavby...
Revitalizácia nádvoria, Poštová 14, Košice
Revitalizácia nádvoria, Poštová 14, Košice
12.07.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Dokončenie obnovy bytového domu, Tyršovo nábrežie 10, Košice
Dokončenie obnovy bytového domu, Tyršovo nábrežie 10, Košice
11.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy bytu č. 10, 5. poschodie, Sofijská 3, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 10, 5. poschodie, Sofijská 3, Košice
11.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Parkovací dom pre firmu Expa Print s.r.o., Vodárenská 2, Košice
Parkovací dom pre firmu Expa Print s.r.o., Vodárenská 2, Košice
11.07.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Ždiarskej ulici č. 10 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Ždiarskej ulici č. 10 v Košiciach
11.07.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Námestí kozmonautov č. 9 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Námestí kozmonautov č. 9 v Košiciach
11.07.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Komplexná obnova bytového domu KS T 06B Donská č. 11-12-13-14, 040 12  Košice
Komplexná obnova bytového domu KS T 06B Donská č. 11-12-13-14, 040 12 Košice
10.07.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík (km 0,323 53 – 0,791 84)
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík (km 0,323 53 – 0,791 84)
06.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania...
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
09.07.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Komplexná obnova bytového domu na ul. Čínska 25, 27, 29, 31, Košice“
Komplexná obnova bytového domu na ul. Čínska 25, 27, 29, 31, Košice“
06.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Obnova obalových konštrukcií Nešporova 16, 18, Košice
Obnova obalových konštrukcií Nešporova 16, 18, Košice
06.07.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
04.07.2018
Stavebný úrad mesta Košice v súlade s § 58a ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na II. etapu stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK“ vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ni...
Stavebné úpravy bytu č. 34 na 7 poschodí bytového domu na Hemerkovej 32, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 34 na 7 poschodí bytového domu na Hemerkovej 32, Košice
04.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
29.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
BUSINESS  CENTRUM  T3, Moldavská cesta 8/A,  Košice
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
28.06.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ...
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
26.06.2018
Oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
08.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, na pozemkoch podľa registra KN-C parc. č. 1624/360, 1624/359, 1624/202, kat. úz. Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach, ...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
31.05.2018
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D ...
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
25.05.2018
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: Predajňa LIDL, Herlianska ul. Košice a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU Košice odborom starostlivosti o ŽP, pod č.OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 k predmetnej žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https.//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-košice ...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
03.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ul., v rozsahu stavebných objektov : SO 712-01 Rozvody NN, SO 713-01 Odberné elektrické zariadenie, SO 714-01 Vonkajšie osvetlenie - vnútroareálové, SO 715-01 Preložka VO. ...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...

Mestské podniky