Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
17.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice“, súpisné číslo 187, na pozemku KN-C č. 158,159,160, katastrálne územie Terasa...
Zmena dokončenej stavby ytového domu Čordákova 31,33  v Košiciach
Zmena dokončenej stavby ytového domu Čordákova 31,33 v Košiciach
17.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Čordákova 31,33 v Košiciach, spočívajúcej v stavebných úpravách v rozsahu : vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 900x2000mm, (svetlá šírka dverí 800x1970 mm) s ostením 850 mm, v byte č. 3 na 2. poschodí vo vchode 33 bytového domu. ...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
16.01.2018
Odvolanie proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby č. MK/A/2017/03562-15/II/GAZ zo dňa 16.11.2017 - upovedomenie o podaní odvolania...
Prepojenie dvoch bytov - (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 v Košiciach
Prepojenie dvoch bytov - (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 v Košiciach
15.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie základe výsledkov kolaudačného konania v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ustanoveniami ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
Stavebné úpravy v byte č. 9, na 6. poschodí obytného domu Lomonosovova 12 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 9, na 6. poschodí obytného domu Lomonosovova 12 v Košiciach
15.01.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Rekonštrukcia plynovodov UO01680 – Košice – stred ľavá strana
Rekonštrukcia plynovodov UO01680 – Košice – stred ľavá strana
15.01.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21,  Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21, Košice
15.01.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21, Košice, súpisné číslo 175, na pozemkoch registra KN-C číslo 88,89,90, katastrálne územie Terasa, formou výmeny osobných výťahov, spolu 3 kusy a ďalších úprav, ...
Zmena časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach
Zmena časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach
15.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach, súp. č. 1154 na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3496 kat. úz. Grunt v Košiciach, spočívajúcej v stavebných úpravách v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 900 x 2000 mm medzi obývacou izbou a kuchyňou a v ďalších úpravách ...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pražská 8 Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Pražská 8 Košice
12.01.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Pražská 8 Košice, súpisné číslo 541, na pozemkoch parc. reg. „C“ číslo 2811, katastrálne územie Terasa, povolenú rozhodnutím tunajšieho úradu č. A/2015/01875-03/II/BER zo dňa 04.02.2015. ...
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
11.01.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby...
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
11.01.2018
Oznámenie ústneho pojednávania...
Rekonštrukcia plynovodov  UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
11.01.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Garážový súbor Buzulucká, Košice
Garážový súbor Buzulucká, Košice
10.01.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania...
Stavebné úpravy bytu v byte č. 8/3. poschodie na Ladožskej ulici č. 6 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu v byte č. 8/3. poschodie na Ladožskej ulici č. 6 v Košiciach
10.01.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach
09.01.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach“ ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici
09.01.2018
Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť PTR medzi šachtami Š11010 - Š 11010-160 na sídlis
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť PTR medzi šachtami Š11010 - Š 11010-160 na sídlis
09.01.2018
Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla – časť PTR medzi šachtami Š11010 - Š 11010-160 na sídlisku Terasa časť Luník 3 v Košiciach“ - 1. až 4.etapa - HV rozvod 2xDN300, 250, 200, 150, Oznamovací kábel" ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Polárna 2, 4, 6, 8, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Polárna 2, 4, 6, 8, Košice
08.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
08.01.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Stavebné úpravy bytu v bytovom dome ul. Kurská 8, Košice, č.b. 5
Stavebné úpravy bytu v bytovom dome ul. Kurská 8, Košice, č.b. 5
08.01.2018
Oznámenie o začatí konania o povolení stavebných úprav bytu č. 5, Kurská č. 8...
Stavebné úpravy v byte č. 91, na 12. poschodí bytového domu na Partizánskej 3 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 91, na 12. poschodí bytového domu na Partizánskej 3 v Košiciach
08.01.2018
Stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul. (Americká trieda), Košice
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul. (Americká trieda), Košice
05.01.2018
Stavebné povolenie - Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul. (Americká trieda), Košice...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
05.01.2018
Predloženie odvolania a spisového materiálu v súlade s ust. § 57 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Stavebné úpravy v byte č. 18, na 6. poschodí obytného domu na Miškoveckej ulici č. 18 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 18, na 6. poschodí obytného domu na Miškoveckej ulici č. 18 v Košiciach
05.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...

Mestské podniky