Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
17.09.2018
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy stavby Obytný súbor Zelené Grunty. ...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
17.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Obnova bytového domu Markušova 5, 7, 9, Košice
Obnova bytového domu Markušova 5, 7, 9, Košice
17.09.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
17.09.2018
Návrh na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
14.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Administratívny objekt „DUETT  BUSINESS  RESIDENCE
Administratívny objekt „DUETT BUSINESS RESIDENCE"
14.09.2018
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 ods.2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok)...
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
14.09.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Košice-Pereš "...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B
12.09.2018
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B v skladbe stavebného objektu SO 02 – Parkovisko a rozšírenie križovatky....
Stavebné úpravy v byte č. 46, Wurmova 6, Košice
Stavebné úpravy v byte č. 46, Wurmova 6, Košice
13.09.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy spočívajúce vo vyrezaní dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 1150 x 2000 mm, v byte č. 46 na 12. poschodí bytového domu Wurmova 6, Košice ...
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
13.09.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Rodinný dom v lokalite IBV PRI HOSPODÁRSKOM DVORE
Rodinný dom v lokalite IBV PRI HOSPODÁRSKOM DVORE
12.09.2018
Stavebné povolenie podľa § 39, 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 46 ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa
10.09.2018
oznámenie o začatí stavebného konania...
Stavebné úpravy bytu č. 5, 2. poschodie, Európska trieda 9, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 5, 2. poschodie, Európska trieda 9, Košice
11.09.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Obnova lodžií bytového domu Dénešova 73,75 v Košiciach
Obnova lodžií bytového domu Dénešova 73,75 v Košiciach
11.09.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu „Obnova lodžií bytového domu“ formou zmeny dokončenej stavby bytového domu Dénešova 73,75 v Košiciach na pozemku KN-C 3364, katastrálne územie Terasa, v Košiciach, spočívajúcej v stavebných úpravách ...
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
10.09.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
IBV - PRAŠNÁ
IBV - PRAŠNÁ
07.09.2018
Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania...
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
07.09.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním PRE STAVBU "Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete"...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 3, Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 3, Košice
07.09.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 3, Košice, súpisné číslo 1380, na pozemku KN-C číslo 3755/45, katastrálne územie Grunt...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho  41-59 (nepárne), v Košiciach, vo vchodoch číslo 41
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach, vo vchodoch číslo 41
07.09.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach, súpisné číslo 29, na pozemku parcela registra „C“ číslo 4970,4969, 4968 katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch vo vchodoch číslo 41,43 a45, bytového domu...
Zmena časti stavby bytového domu Zombova 43, Košice-stavebné úpravy bytu č. 37
Zmena časti stavby bytového domu Zombova 43, Košice-stavebné úpravy bytu č. 37
07.09.2018
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Zombova 43, na pozemku KN-C číslo 2870/1 so súpisným číslom 1304, k.ú. Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, - stavebné úpravy v rozsahu: vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 37 na 8. poschodí bytového domu, ...
Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice
Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice
06.09.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Rodinný dom s garážou na ul. Ďatelinová, Šebastovce
Rodinný dom s garážou na ul. Ďatelinová, Šebastovce
06.09.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Byt – Tienenie terasy, pavlačí na ul. Táborská 15, Košice
Byt – Tienenie terasy, pavlačí na ul. Táborská 15, Košice
06.09.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Námestí kozmonautov č. 9 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Námestí kozmonautov č. 9 v Košiciach
06.09.2018
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Polyfunkčný súbor Popradská 1. Etapa
Polyfunkčný súbor Popradská 1. Etapa
04.09.2018
Polyfunkčný súbor Popradská 1. Etapa SO 202 - Spevnené plochy a komunikácie SO 205 - Dopravné napojenie na ulicu Popradská...
Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach
Obytný súbor Panoráma 5 v Košiciach
04.09.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08,09
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 08,09
27.08.2018
zverejnenie kolaudačného rozhodnutia a informácií podľa zákona o EIA...
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
27.08.2018
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
30.07.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. - EIA ...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
29.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
26.06.2018
Oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
25.05.2018
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: Predajňa LIDL, Herlianska ul. Košice a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU Košice odborom starostlivosti o ŽP, pod č.OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 k predmetnej žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https.//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-košice ...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...

Mestské podniky