Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


IBV Záhumnie Krásna
IBV Záhumnie Krásna
19.03.2018
Rozhodnutie na zmenu podmienok stavebného povolenia stavby IBV Záhumnie Krásna, časť stavebného objektu SO 01 - Stavebná časť miestnych komunikácií...
Odstránenie systémových vád a zateplenie bytového domu na Kaspickej ulici č.1-6, Košice
Odstránenie systémových vád a zateplenie bytového domu na Kaspickej ulici č.1-6, Košice
21.03.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
21.03.2018
Oznámenie o nových podkladoch konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v rámci územného konania o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR"...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
20.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice"...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
19.03.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. - EIA...
Významná obnova bytového domu na ul. Jánošíkova č. 5, 6, Košice
Významná obnova bytového domu na ul. Jánošíkova č. 5, 6, Košice
19.03.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Komplexná obnova bytového domu, Krakovská 11, Košice
Komplexná obnova bytového domu, Krakovská 11, Košice
19.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 - 10, Gaštanova 6, Košice a stavebné úpravy
Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6 - 10, Gaštanova 6, Košice a stavebné úpravy
19.03.2018
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
FTTH Košice sídlisko Západ -  Pri Tehelni
FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni
16.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
FTTH Košice – Luník 8
FTTH Košice – Luník 8
16.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 16, Hemerkova 1, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 16, Hemerkova 1, Košice
16.03.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Hemerkovej ulici č. 1, súp. číslo 1306, na pozemku registra KN-C parc. č. 2919, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 16 ...
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach
16.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach"...
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
15.03.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Užhorodská č.7, Košice
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Užhorodská č.7, Košice
15.03.2018
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods.1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok...
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 26,150 – 27,550
15.03.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné bytu č.3 na 2.poschodí bytového domu na ul. Vihorlatská č.70 v Košiciach
Stavebné bytu č.3 na 2.poschodí bytového domu na ul. Vihorlatská č.70 v Košiciach
15.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
Nadstavba bytov – Obchodný dom MIER
15.03.2018
Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou...
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu
15.03.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hronská 6 a 8 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hronská 6 a 8 v Košiciach
14.03.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hronská 6 a 8 v Košiciach"...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
13.03.2018
Predloženie odvolania a spisového materiálu...
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
12.03.2018
Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania...
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a NN
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a NN
09.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Líniová stavba - INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov
Líniová stavba - INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov
09.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov...
Líniová stavba - INS_FTTH_Poľov
Líniová stavba - INS_FTTH_Poľov
09.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „INS_FTTH_Poľov"...
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
08.03.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Mestské podniky