Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rekonštrukcia plynovodov UO 01684 Košice – Boženy Nemcovej, 1. Stavebný celok
Rekonštrukcia plynovodov UO 01684 Košice – Boženy Nemcovej, 1. Stavebný celok
20.02.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Obnova bytového domu na ul. Galaktická č. 2 a 4 Košice
Obnova bytového domu na ul. Galaktická č. 2 a 4 Košice
17.02.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Rekonštrukcia plynovodov UO01668 Košice – Červený breh, 1.SC
Rekonštrukcia plynovodov UO01668 Košice – Červený breh, 1.SC
16.02.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Obnova bytového domu Rožňavská 16, Košice
Obnova bytového domu Rožňavská 16, Košice
16.02.2017
Stavebné povolenie...
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
16.02.2017
Stavebné povolenie...
Rekonštrukcia plynovodov UO 01597 Košice – Stred – pravá strana, 1.SC
Rekonštrukcia plynovodov UO 01597 Košice – Stred – pravá strana, 1.SC
15.02.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
V415, V629 - Košice, Trnková - zriadenie spojovacieho VN vedenia
15.02.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby doručované verejnou vyhláškou...
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 5. poschodí bytového domu Humenská 47A, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 5. poschodí bytového domu Humenská 47A, Košice
15.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 5 na 9. poschodí bytového domu Dénešová 33, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 5 na 9. poschodí bytového domu Dénešová 33, Košice
15.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Základňová stanica KE-MIK Košice Mikovíniho
Základňová stanica KE-MIK Košice Mikovíniho
15.02.2017
Odvolanie proti rozhodnutiu č. MK/A/2017/ 5 610 - 3/II/VOV...
Obnova bytového domu Žižkova 23, 25 Košice
Obnova bytového domu Žižkova 23, 25 Košice
14.02.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova bytového domu na ul. Baltická 9, 10, 11 a 12 v Košiciach
Obnova bytového domu na ul. Baltická 9, 10, 11 a 12 v Košiciach
14.02.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Rozšírenie optickej siete, ul. Napájadlá, Košice
Rozšírenie optickej siete, ul. Napájadlá, Košice
14.02.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ...
Rozšírenie optickej siete, ul. Textilná, Košice
Rozšírenie optickej siete, ul. Textilná, Košice
14.02.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
14.02.2017
Rozhodnutie o prerušení konania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
14.02.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach"...
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
13.02.2017
Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu od názvom: "Business centrum T2, Košice" a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2015/011371 zo dňa 15.04.2015 k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail...
Komplexná obnova bytového domu T 08B na ulici Čingovská č. 5 a 6, 040 12  Košice
Komplexná obnova bytového domu T 08B na ulici Čingovská č. 5 a 6, 040 12 Košice
13.02.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
TEHO - Modernizácia okruhov tepla na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach
TEHO - Modernizácia okruhov tepla na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach
10.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania doručované verejnou vyhláškou...
Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie
Košická Nová Ves, IBV RD Čerešňová - VN, TS, NN - I. etapa, SO 07 Verejné osvetlenie
10.02.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením doručované verejnou vyhláškou...
Modernizácia sekundárneho rozvodu na okruhu OST 803 1. etapa a 2. etapa, Košice
Modernizácia sekundárneho rozvodu na okruhu OST 803 1. etapa a 2. etapa, Košice
10.02.2017
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
09.02.2017
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Stavba: Časť B.2 - Eurovelo 11 - v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad jazerom
Stavba: Časť B.2 - Eurovelo 11 - v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad jazerom
09.02.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania...
Bytový dom Dénešova č. 31 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 14
Bytový dom Dénešova č. 31 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 14
09.02.2017
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Dénešovej ulici č. 31 v Košiciach, súpisné číslo 1115, na pozemku registra KN-C parcelné číslo 3486, kat. územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 14 na 7.poschodí...
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
09.02.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice„ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3009/1, 3009/48, 3009/49, 3009/50 a 3009/51, kat. úz. Terasa...
Dokončenie obnovy bytového domu a prístavba 16 ks lodžií na ul. Uherova 6, Košice
Dokončenie obnovy bytového domu a prístavba 16 ks lodžií na ul. Uherova 6, Košice
09.02.2017
Stavebné povolenie pre stavbu „Vyhotovenie nových lodžií bytového domu ul. Uherova 6, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 261 na pozemku parc. č. 833, kat. úz. Terasa, Uherova č. 6 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách a prístavbe lodžií na pozemku parc. č. 937/1, kat. úz. Terasa, ...
Optická trasa OnLine, spol. s r.o., Stará spišská cesta – Baňa Bankov, Košice
Optická trasa OnLine, spol. s r.o., Stará spišská cesta – Baňa Bankov, Košice
08.02.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice
Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice
07.02.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Rodinný dom s doplnkovou funkciou administratívy, Severné nábrežie, Košice
Rodinný dom s doplnkovou funkciou administratívy, Severné nábrežie, Košice
06.02.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Rekonštrukcia plynovodov UO 01597 Košice – Stred – pravá strana, 2.SC
Rekonštrukcia plynovodov UO 01597 Košice – Stred – pravá strana, 2.SC
06.02.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy v byte č. 75, na 13. poschodí obytného domu na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 75, na 13. poschodí obytného domu na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
06.02.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu Drábova 6,8, Košice
Obnova bytového domu Drábova 6,8, Košice
06.02.2017
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Drábova 6,8, Košice, súpisné číslo 1100, na pozemku registra KN – C, parcelné číslo 3700, katastrálne územie Grunt, s názvom "Obnova bytového domu Drábova 6,8, Košice"...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
27.01.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
27.01.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
Business Centre Košice III
Business Centre Košice III
24.01.2017
zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona ...
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
17.01.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona: - žiadosť o zmenu stavby Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa, SO 04 - údaj o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP, podľa zákona o EIA, pod č. OU-KE-OSZP3-2013/00078 zo dňa 14.10.2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle orgánu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-areal-titus-klimkovicova-ii-etapa-kosice ...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
10.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Polyfunkčný súbor Popradská" na pozemkoch KN-C parc. č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 a súvisiace v kat. území Terasa...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
14.12.2016
Oznámenie o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
30.11.2016
Nariadenie ústneho pojednávania v zmysle ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov...

Mestské podniky