Streda, 23. Máj 2018

Stavebné a územné konania


Národné tenisové centrum Košice, SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
Národné tenisové centrum Košice, SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
16.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - oznamované formou verejnej vyhlášky...
Zmena stavby pred dokončením bytového domu  Wuppertálska 2, Košice
Zmena stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice
22.05.2018
Rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred dokončením bytového domu Wuppertálska 2, Košice, ktorá bola povolená rozhodnutím tunajšieho úradu č. MK/A/2017/07368-03/II/BER zo dňa 17.02.2017 ...
INS FTTH KE Košice - Matičná
INS FTTH KE Košice - Matičná
21.05.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Skladovacia hala,  na parcele KN-C č. 2512 v kat. území Barca, Košice
Skladovacia hala, na parcele KN-C č. 2512 v kat. území Barca, Košice
21.05.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Košice – Červený rak – výstavba DTS, rekonštrukcia NN siete a DP
Košice – Červený rak – výstavba DTS, rekonštrukcia NN siete a DP
18.05.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Prístavba k záhradnému domu,
Prístavba k záhradnému domu,
18.05.2018
Súhlas s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác...
TEHO - Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4“,
TEHO - Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4“,
18.05.2018
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby...
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy bytu na ul. Baltická 14 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu na ul. Baltická 14 v Košiciach
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta
Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta
17.05.2018
Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby„Obchodné centrum FRESH“ Moldavská cesta, Košice, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 2597/2, 2598/1, 2599/143, 2599/134, 2599/96, 2599/133, 2599/127, k.ú. Terasa, povolenej stavebným povolením č. A/2015/01996-30/II/BAL zo dňa 07.decembra 2015, právoplatné dňa 12.01.2016. ...
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16, Košice
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16, Košice
15.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby - zateplenie BD...
Stavebné úpravy bytu č. 21 v BD Krosnianska 55, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 21 v BD Krosnianska 55, Košice
15.05.2018
Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - stavebné úpravy bytu č. 21, Krosnianska 55, Košice...
FTTH Košice – Luník 8
FTTH Košice – Luník 8
14.05.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „FTTH Košice – Luník 8“ pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodova ul. č. 8, Bratislava...
FTTH Košice sídlisko Západ -  Pri Tehelni
FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni
14.05.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni“ pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodova ul. č. 8, Bratislava...
KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, Štrkovisko
KE_KRS, ZS a RR bod Krásna n/H, Štrkovisko
14.05.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a NN
V221 – Košice – Alpinka – zriadenie a úprava TS, VN a NN
10.05.2018
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ...
Vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene bytu č.22 na Zupkovej  12, Košice
Vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene bytu č.22 na Zupkovej 12, Košice
10.05.2018
Stavebné povolenie/Rozhodnutie/ - verejná vyhláška...
Prístavba skladu na Jarnočnej ulici v Košiciach
Prístavba skladu na Jarnočnej ulici v Košiciach
10.05.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
10.05.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, podľa ust. § 36, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre stavbu "BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica"...
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
09.05.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 41-49 nepárne, vchod 47 a 49, Košice
Obnova bytového domu na Mikovíniho 41-49 nepárne, vchod 47 a 49, Košice
09.05.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 41-49 nepárne, vchod 57, Košice
Obnova bytového domu na Mikovíniho 41-49 nepárne, vchod 57, Košice
09.05.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu na Triede SNP 80, 82, 84, Košice
Obnova bytového domu na Triede SNP 80, 82, 84, Košice
09.05.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
07.05.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
03.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ul., v rozsahu stavebných objektov : SO 712-01 Rozvody NN, SO 713-01 Odberné elektrické zariadenie, SO 714-01 Vonkajšie osvetlenie - vnútroareálové, SO 715-01 Preložka VO. ...
Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul., Košice.
Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul., Košice.
27.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
20.04.2018
Oznámenie o nových podkladoch konania a stanovenie lehoty na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov...
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 55 - zmena stavby
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 55 - zmena stavby
20.04.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 53, Košice - zmena stavby
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 53, Košice - zmena stavby
20.04.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 59, Košice - zmena stavby
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod č. 59, Košice - zmena stavby
20.04.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 21, v bytovom dome Krosnianska 55, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 21, v bytovom dome Krosnianska 55, Košice
16.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania...
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
13.04.2018
Žiadosť o stavebné povolenie...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
19.03.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. - EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...