Streda, 14. November 2018

Obstarávanie nového územného plánu


Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice
Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice
06.02.2017
Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice bolo schválené uznesením č. 588 Mestského zastupitežstva v Košiciac, dňa 12.12.2016. Znenie schváleného Zadania je zverejnený v prílohe tohto oznamu....
POSTUP  ZABEZPEČENIA    ÚZEMNÉHO  PLÁNU MESTA KOŠICE
POSTUP ZABEZPEČENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA KOŠICE
12.08.2015
Proces obstarania územných plánov je regulovaný dvomi legislatívnymi predpismi: 1. Stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (SZ) - ustanovenia §19-§22 a §24-§28. 2. Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (VÚPD) – ustanovenia §7-§9, §12 a §14-18. ...