Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach
08.02.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice - Hlavná 59 v Košiciach. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 23.2.2017 (vrátane) do 15,30 hod...
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
31.01.2017
Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž ...
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
25.01.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ pre profesiu sochár v Úradnom vestníku verejného obstarávania...

Mestské podniky