Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul. č. 32, 33 v Košiciach
Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul. č. 32, 33 v Košiciach
25.05.2017
V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 sú právne a fyzicky voľné dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 7. júla 2016 do 14.00 hod....
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
22.05.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ v Úradnom vestníku verejného obstarávania. Lehota na predkladanie návrhov je do 26.06.2017. do 10:00 h....
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
31.01.2017
Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž. Termín otvárania obálok je 4.4.2017 ...

Mestské podniky