Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesat Košice
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesat Košice
12.02.2018
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...

Mestské podniky