Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
18.07.2018
Časť pozemku v areáli MŠ Nešporova 28, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
13.07.2018
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice - prenájom časti cestného telesa komunikácie
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice - prenájom časti cestného telesa komunikácie
13.07.2018
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...

Mestské podniky