Deň mesta Košice

Životné prostredie


Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017
Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017
21.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017“...
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
14.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9“ k.ú. Ťahanovce...
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
12.03.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 07.03.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550 – 29,900“ MČ Košice – Krásna, MČ Košice – Nad Jazerom ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice
Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice
08.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 05.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ k.ú. Nové Ťahanovce...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
05.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Panoráma 5“ MČ Vyšné Opátske a MČ Košická Nová Ves ...
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
05.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.03.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“ MČ Košice – Staré mesto ...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
02.03.2018
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
27.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.02.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Parkovací dom VSD na Staničnom námestí“ k.ú. Stredné mesto, Staničné námestie 1...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky