Deň mesta Košice

Životné prostredie


Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodných stavieb verejnou vyhláškou
Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodných stavieb verejnou vyhláškou
16.11.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2017/018156 zo dňa 09.11.2017 povolil stavebníkovi Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, uskutočniť vodné stavby v rámci stavby: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517". Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, tvorí prílohu tohto oznámenia, ktoré je po dodatočnej úprave veľkosti súboru zver...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernolákova 16 a18,
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernolákova 16 a18,
16.11.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernoláková 16 a 18 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny v mestskej časti Košice – Západ
15.11.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Kemnická č. 65 v Košiciach...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
14.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov“ k.ú. Nové Ťahanovce, p. č. 3931...
Zámer navrhovanej činnosti Herbik s.r.o.
Zámer navrhovanej činnosti Herbik s.r.o.
14.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zámer navrhovanej činnosti Herbik s.r.o.“ k.ú. Jazero, p. č. 305/171 ...
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice
13.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice“ MČ Košice – Juh ...
Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.) – „A“ a ubytovňa (UB.) – „B
Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.) – „A“ a ubytovňa (UB.) – „B
13.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.) – „A“ a ubytovňa (UB.) – „B“...
Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodnej stavby verejnou vyhláškou
Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodnej stavby verejnou vyhláškou
13.11.2017
Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2017/022208 zo dňa 30.10.2017 povolil uskutočniť vodnú stavbu realizovanú v rámci stavby: "Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto Košice". Rozhodnutie , ktoré má povahu verejnej vyhlášky tvorí prílohu tohto oznámenia. ...
Územný plán zóny Košice Pod Bankovom
Územný plán zóny Košice Pod Bankovom
06.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice Pod Bankovom“...
Obytný súbor Panoráma 5“
Obytný súbor Panoráma 5“
03.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.11.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Obytný súbor Panoráma 5“ MČ Vyšné Opátske, sčasti MČ Košická Nová Ves...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky