Utorok, 14. August 2018

Výberové konania


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa  Urbana,  Jenisejská 22, Koši
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Koši
23.07.2018
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice ...