Deň mesta Košice

 VEREJNÉ OCENENIA MESTA KOŠICE


 Verejné ocenenia mesta sú

  a) čestné občianstvo mesta Košice,
  b) cena mesta Košice
  c) cena primátora mesta
  d) iné ocenenia
Čestné občianstvo mesta Košice

(l) Verejné ocenenie "Čestný občan mesta Košice" udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena v zahraničí, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
(2) Verejné ocenenie "Čestný občan" môže byť udelené len osobám, ktoré sa v meste trvale nezdržiavajú, ale žili na území mesta a cudzím štátnym príslušníkom, ktorí v meste pôsobili, alebo pomáhali orgánom samosprávy pri rozvoji mesta.
(3) Súčasťou ocenenia je listina opatrená pečaťou, ktorú podpisuje primátor. Listina sa vyhotovuje aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, ak je ním cudzí štátny príslušník.
(4) Čestné občianstvo sa odovzdáva a udeľuje najviac dvakrát za volebné obdobie pri významných príležitostiach samosprávy mesta Košice.
(5) Mestské časti čestné občianstvo neudeľujú.

Cena mesta Košice

(l) Vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením verejného ocenenia "Cena mesta Košice".
(2) Cenu mesta Košice predstavuje plaketa zobrazujúca erb mesta Košice a nápis "Cena mesta Košice", súčasťou ocenenia je finančná odmena vo výške 700,- €.
(3) Cenu mesta Košice udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, miestnych zastupiteľstiev, komisií mestského zastupiteľstva, komisií miestnych zastupiteľstiev, občianskych združení, vedeckých, športových i umeleckých inštitúcií.
(4) Cena mesta Košice sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom.
(5) Ak je udeľovaná Cena mesta "in memoriam", preberá ocenenie a listinu pozostalý manžel, prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva.

Cena primátora mesta

(l) Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.
(2) Cena primátora mesta pozostáva z finančného daru v hodnote 350,- €. . Súčasťou finančného daru je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Košice.
(3) Cena primátora mesta sa udeľuje každoročne raz v roku, najviac dvadsiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Iné vyznamenania

(l) Primátor mesta môže udeliť za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta plaketu s erbom mesta ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji mesta a za prácu v orgánoch mesta.
(2) Ocenený sa zapisuje do Kroniky mesta Košice.

Spoločné ustanovenia pre verejné ocenenia mesta Košice

(l) O udelení verejných ocenení "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Udelenie "Ceny mesta Košice" navrhuje mestskému zastupiteľstvu komisia, ktorú zriaďuje primátor mesta tak, aby v nej bol zastúpený každý poslanecký klub mestského zastupiteľstva.
(2) Jednotlivci a zástupcovia kolektívov, ktorým bolo udelené verejné ocenenie "Čestný občan" a "Cena mesta Košice" sa zapisujú do pamätnej knihy, zriadenej na tento účel.
(3) Evidenciu verejných ocenení a vyznamenaní vedie organizačný útvar Magistrátu mesta Košice.Mestské podniky