Deň mesta Košice
Brožúra s programom osláv Dní mesta Košice 2009
XV. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2009

30.apríl – 8. máj


Milí Košičania, vážení návštevníci, dámy a páni,

každý bod, každé miesto aj každé mesto na našej planéte majú svoju históriu. Osudy nás, obyvateľov miest, sa prepletajú ich uličkami a jemnými nitkami spájajú generácie a storočia. Vytvárajú tkanivo histórie. Všetci sme s ním spojení. Naše mesto má bohatú a významnú históriu. Je dôležité, aby sme vedeli, v čom sa nás týka, aké dedičstvo uchovávame, čo k tejto histórii dokážeme pripojiť a odovzdať ďalším pokoleniam.

Počas osláv Dňa mesta Košice si pripomíname významnú udalosť - udelenie erbovej listiny panovníkom Ľudovítom Veľkým nášmu mestu. Pred 640 rokmi sa tak mesto Cassovia stalo prvým mestom v Európe, ktoré získalo právo používať vlastný erb. Pre vtedajších obyvateľov bol 7. máj 1369 nepochybne výnimočným dňom. Košice a ich obyvatelia sa v histórii pravdepodobne nedočkali významnejšieho prejavu uznania a úcty. Je to dobrý dôvod na to, aby sme aj dnes pociťovali spolupatričnosť s touto históriou a hrdosť na to, že naše mesto dosiahlo také postavenie.

Plagát k oslavám Dní mesta Košice 2009 Okrem udelenia erbovej listiny, ktoré sa spája so vzdialenou históriou mesta, si v máji pripomíname aj inú udalosť, súvisiacu s modernými dejinami nášho národa - 5. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Dnes už môžeme povedať, že to bol veľmi dôležitý krok pre budúcnosť krajiny aj všetkých jej obyvateľov.

A na záver ešte jedno malé výročie. Oslavy Dňa mesta Košice sa v tomto roku konajú už po pätnástykrát a to je nielen optimistická informácia, ale aj výzva do budúcnosti. Tieto dni sú príležitosťou na spoločné stretnutia a pripomenutie si histórie nášho mesta a prežitie pocitu ľudskej spolupatričnosti.

Želám Vám, aby ste v programe tohtoročných osláv Dňa mesta Košice našli čo najviac zaujímavých podujatí, aby ste sa na nich mohli zúčastniť bez náhlenia a s pocitom pohody.

Želám Vám tiež, aby ste mohli zažiť aj pocit hrdosti na to, že žijete v tomto úžasnom meste. Náš osud je s ním spojený a prepletený. Naše mesto so svojimi obyvateľmi vytvára - pradie živé tkanivo súčasnosti, ktoré ovplyvňuje našu budúcnosť a kvalitu utkanej vzorky posúdi história. Je to naša spoločná zodpovednosť.

Prežite pekné a príjemné dni s naším mestom - Dni mesta Košice.


Ing. František  K N A P Í K      Plagát k oslavám Dní mesta Košice     /formát .pdf   910 kB/

      Program osláv Dní mesta Košice - brožúra     /formát .pdf   5 187 kB/

      Výnimka zo zákazu predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov počas osláv Dní mesta Košice
       v čase od 30.4.2009 do 8.5.2009
    /formát .pdf   299 kB/


Mestské podniky