Deň mesta Košice
Logo EÚ Logo ROP Znak SR


SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá


Premena nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné centrá SPOTS je projekt vysoko oceňovaný a považuje sa za progresívny v oblasti komunitného rozvoja a sociálneho umenia aj v Európskom merítku.

Časť výmenníkových staníc dnes patrí do zastaranej a nevyužívanej sídliskovej infraštruktúry. Stanice boli postavené v 60-tych a 70tych rokoch 20. storočia. Slúžili na redistribúciu tepla a prípravu teplej úžitkovej vody pre byty v obytnom súbore. Amortizovaná technológia výmenníkových staníc sa postupne od konca 90. rokov nahrádza novými technológiami s výrazne menšími priestorovými nárokmi. Výhodná poloha objektov, väčšinou v ťažisku obytných súborov, umožňuje ich aktívne zapojenie do revitalizácie sídlisk. Okrem komerčného využitia - obchody, prevádzky služby, sa ponúka možnosť ich transformácie na špecifické kultúrne centrá, ktoré sa stanú bodmi revitalizácie kultúrneho života mesta. Vytvorenie takýchto malých "ohnísk" kultúry v mestských častiach (sídliskách) podporí aj komunitný rozvoj a rozvoj lokálnej kultúry.

Environmentálny rozmer projektu SPOTs

Zámerom dotvárania širšieho okolia výmenníka je oživiť verejný priestor, zatraktívniť ho a dospieť k priestoru, v ktorom má občan a jeho aktivity svoje miesto. Popri posilňovaní komunitných väzieb je dôležité posilniť väzby ekologické, vytvoriť priestor pre inovácie v manažmente prírodných zdrojov. Projekt kladie dôraz na environmentálne témy, zasadené do urbanistického a architektonického kontextu. Vytvorenie hodnotných ekologicko-vizuálnych väzieb bude dôležitým faktorom pri konečnom rozvoji lokality.

V roku 2010 bola ukončená rekonštrukcia prvej výmenníkovej stanice na Terase - ulica Obrody, z rozpočtu Mesta Košice. V súčasnosti je vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu ďalšej výmenníkovej stanice a Mesto Košice koncom júla 2010 vyhlásilo súťaž návrhov na ďalších 5 výmenníkových staníc. Rekonštrukcia jednotlivých výmenníkových staníc bude prebiehať postupne v roku 2011 a 2012, tak ako bude pripravené prostredie na otvorenie komunitných centier s termínom ukončenia v druhej polovici roku 2012.


SPOTs budú variabilnými priestormi, využiteľnými na:

1. tvorivý priestor ( ateliéry, tvorivé dielne, skúšobne, štúdiá, atď.)
2. sociálno-kultúrne centrum (galéria, prezentačné priestory, klubová činnosť, workshopové a konferenčné priestory, atď.)
3. priestory pre menšie lokálne iniciatívy z kultúrnej aj inej oblasti v Košiciach (kancelárie pre neziskové organizácie, centrum voľného času, atď.)
4. priestory a atrakcie pre obyvateľov a návštevníkov (detské ihrisko, lavičky, terasa, park, vonkajšia expozícia, atď.)
5. oddychové priestory

Vyhodnotenie a prehľad ocenených súťažných návrhov

Viac informácií o aktivitách realizovaných v kultúrno-spoločenských centrách SPOTs nájdete na stránke:   www.spots.sk


 01.10.2010   Oznámenie o výsledku súťaže návrhov: SPOTS Výmenníky - kultúrne body okraja
 29.07.2010   Súťaž návrhov: SPOTS Výmenníky - kultúrne body okraja
 29.07.2010   Súťaž na premenu výmenníkov na sídliskách - tlačová správaMestské podniky