Deň mesta Košice
Europske mesto sportu

Košice 2016 - Európske mesto športuVedúci projektového tímu
MUDr. Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice

kontakt:

Mgr. Ivan Šulek - manažér projektu
Ing. Dana Šťastná
Magistrát mesta Košice
Odd. školstva
Ref. športu a mládeže
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
email:  ems2016@kosice.sk

JUDr. Ján Caban - administrátor projektu
email:  jan.caban1@gmail.com
Košice 2016 - Európske mesto športuMestské podniky