Deň mesta Košice
Europske mesto sportu

Košice 2016 - Európske mesto športu

O projekte
Mesto Košice je známe nielen v Európe, ale i mnohých krajinách na celom svete vyše 90 - ročnou tradíciou v organizovaní Medzinárodného maratónu mieru, druhého najstaršieho maratónu na našej planéte.

Táto tradícia, okrem iných športových podujatí organizovaných v Košiciach, podnecuje stále viac a viac obyvateľov metropoly východu k tomu, aby sa zapájali do aktívneho športovania. Podľa vzoru tých, ktorí sa v očiach Košičanov, odvážili vybehnúť na trať dlhú 42,195 metrov. Cieľom však nemusí byť hneď zabehnutie maratónu, ale je to o potrebe urobiť niečo pre seba, pre svoje zdravie, o snahe zabehať si.

Mesto Košice poskytuje takýchto príležitostí dostatok, široká košická verejnosť podujatia s názvami ako napríklad Košice Night run, zimný Košický Trojkráľový beh, ženský Velvet run, či novinka Behom spoznaj Košice, pozná veľmi dobre.

Nie menej bohatá je i ponuka podujatí organizovaných pre verejnosť rôznymi záujmovými športovými združeniami, športovými klubmi, školami na všetkých stupňoch, firemnými aktivitami, podujatiami košických mestských častí a v neposlednom rade sem patria aj pohybové aktivity seniorov.

Výsledky medzinárodných podujatí, do ktorých sa mesto Košice pravidelne zapája, a v európskom meradle zaujíma popredné miesta napr. v basketbale, vo vodnom póle, florbale, nohejbale, vodnom lyžovaní, tenise, fitnesse, kulturistike a mnohých ďalších. Košice to oprávňuje uchádzať sa o prezentáciu všetkých pohybových aktivít organizovaných v meste nielen v širšom slovenskom, ale aj európskom meradle.

Na základe všetkých týchto skutočností a podľa príkladu viacerých európskych miest vzišla v Košiciach myšlienka, uchádzať sa o získanie prestížneho titulu: Európske mesto športu. Projekt riadi Európska komisia prostredníctvom Asociácie európskych miest športu - ACES Europe.

Asociácia kategorizuje mestá podľa počtu obyvateľov, s počtom obyvateľov do 499 000 sú Košice zaradené v skupine miest ako „Európske mesto športu“. Mestá s počtom obyvateľov viac ako 499 000 obyvateľmi sú zaradené do kategórie „Európske hlavné mesto športu“. Každý rok môže asociačná komisia vybrať z 27 členských štátov Európskej únie v našej kategórii maximálne 9 uchádzačov.

Aby sa mohli Košice uchádzať o titul Európske mesto športu, bolo najprv potrebné odoslať do Bruselu požadované podklady s prezentáciu mesta, dokumentujúce záujem Košičanov o zisk titulu. Rok 2015 je rokom kandidatúry, v ktorom členovia hodnotiacej komisie priamo v Košiciach posúdia, vyhodnotia a rozhodnú o oprávnenosti kandidatúry mesta, aby sa v roku 2016 mohlo stať držiteľom titulu Európske mesto športu.

Celý projekt je zameraný najmä na popularizáciu a rozvíjanie širokého okruhu pohybových aktivít pre všetky vekové skupiny.

Záujem mesta o titul vychádza predovšetkým z toho, že šport a aktívne športovanie sú obyvateľom mesta blízke, a ich početná účasť na rôznych podujatiach počas celého roka to aj potvrdzuje.

Oprávnenie stať sa držiteľom titulu Európske mesto športu 2016, vyžaduje zapojiť do všestranných pohybových aktivít všetky vekové aj záujmové skupiny obyvateľov.

Po celé obdobie kandidatúry mesta Košice sa budú jeho obyvatelia stretávať pri najrôznejších podujatiach s logom kandidatúry mesta Košice, ktoré vyjadruje profil bežca, pripomínajúceho aj symbol maratónca.

Všetky informácie o podujatiach, ktoré sa na podporu kandidatúry Košíc pripravujú, alebo sa už realizujú, sú k dispozícii na webovej stránke Európske mesto športu.

Mesto Košice sa chce aj týmto projektom zviditeľniť nielen na mape Slovenska, ale i na mape Európy. Predovšetkým chce ale pre všetkých obyvateľov mesta vytvoriť a ponúknuť ďalšie možnosti na upevnenie ich zdravia všetkými dostupnými aktivitami.


Základné informácie o projekte    /formát pdf   64 kB/

Mestské podniky