Deň mesta Košice

Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 35/2003
na svojom III. rokovaní dňa 27.februára 2003 podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice ustanovuje


Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia


 1. Tieto zásady upravujú postup efektívneho využitia finančných prostriedkov rozpočtu školy alebo školského zariadenia pri realizácií peňažných operácií.


 2. Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení sa vzťahujú na všetky typy a druhy škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice.


 3. Spôsob financovania škôl a školských zariadení je presne špecifikovaný zákonom NR SR č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, a pravidlá hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí sú presne určené zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.Čl. 2
Použitie zdrojov financovania


 1. Zdrojom financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice sú najmä :
  a) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
  b) finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Košice
  c) finančné prostriedky za prenájom priestorov škôl a školských zariadení
  d) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu výdavkov
  e) príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb
  f) iné zdroje financovania


 2. Obec prideľuje finančné prostriedky súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami.
  Zdrojom financovania škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je iná právnická alebo fyzická osoba sú najmä :
  a) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
  b) príspevky od zriaďovateľa
  c) zisk z podnikateľskej činnosti
  d) príspevky od rodičov a zákonných zástupcov žiakov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie


  Školy a školské zariadenia získavajú prostriedky mimo decentralizačnej dotácie ( štátneho rozpočtu ) aj z mimorozpočtových zdrojov ( príspevky a dary od právnických a fyzických osôb, zisk z podnikateľskej činnosti, prostriedky z medzinárodných príspevkov, rôzne granty na vzdelávanie, prostriedky z nadácií ) a to v záujme ďalšieho rozvoja a skvalitňovania podmienok pre výchovno - vzdelávací proces.


 3. Pri použití finančných prostriedkov podľa bodu 1 a 2 musí byť dodržaná zásada hospodárnosti a zásada účelovosti výdavkov. Školy a školské zariadenia sú povinné používať finančné prostriedky efektívne, a to len na krytie nevyhnutných potrieb a realizáciu opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a dodržiavať rozpočtovú disciplínu.

  Z rozpočtu školy, školského zariadenia stanovujeme toto poradie : Mzdy a platby do poistných fondov a NÚP, zákonné poistenie, odvod daní, platby za dodávku energií, vody a telekomunikácií, platby vyplývajúce z osobitných predpisov, napr. revízie, oblasť BOZP a pod., povinný prídel do sociálneho fondu, platby na zabezpečenie bežnej údržby a opráv budov a zariadení s cieľom predchádzať vzniku havárií, ostatné platby za tovary a služby.

  Riaditeľ školy a školského zariadenia môže obstarávať tovary a služby len vtedy, ak má zabezpečené finančné krytie na ich úhradu.


 4. Finančné prostriedky získané z príspevkov alebo darov od domácich a zahraničných právnických alebo fyzických osôb sa môžu použiť len v súlade s ich účelovým určením.


 5. Za hospodárne a efektívne používanie finančných prostriedkov zodpovedá riaditeľ školy, školského zariadenia.Čl. 3
Sankcie


 1. V prípade zistenia porušenia týchto zásad, na túto skutočnosť primátor Mesta Košice písomne upozorní riaditeľa školy, školského zariadenia a hlavného kontrolóra mesta Košice.


 2. Ak riaditeľ školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poruší zásady uvedené v čl. 2, bod 3, môže mu byť uložený jeden z týchto sankčných postihov:
  a) krátenie osobného príplatku
  b) odobratie osobného príplatku v plnom rozsahu
  c) dočasné pozastavenie výkonu funkcie po vyžiadaní stanoviska príslušnej rady školy


 3. V prípade použitia sankčného postihu podľa čl. 3, bod 2c) primátor mesta Košice predloží návrh na zmenu personálneho obsadenia štatutárneho orgánu príslušnej rade školy a na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.


Čl. 4

 1. Tieto zásady sú záväzné pre finančné hospodárenie všetkých škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Košice.
 2. Porušenie týchto zásad sa považuje za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a § 3 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
 3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.
JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      Zverejnené: 13.03.2003
Účinné: 28.03.2003Zmeny a doplnky
k Zásadám finančného hospodárenia škôl a školských zariadení:
 Uznesenie č. 644   (13.1.2005) 
 Uznesenie č. 978   (23.2.2006) 
 Uznesenie č. 437   (24.4.2008) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (25.6.2008) 
 Uznesenie č. 303   (14.12.2015) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (24.2.2016) 

Mestské podniky