Deň mesta KošiceMestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.644 prijatým na svojom XIV. rokovaní dňa 13. januára 2005 podľa § 6 ods.2 písm. b) Štatútu mesta Košice v znení neskorších predpisov ustanovujeČlánok I.


Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35/2003 sa menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Článok 1 ods. 2 znie:

"2. Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení sa vzťahujú na všetky typy a druhy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.".


2. Článok 1 ods. 3 znie:

"3. Rozsah a zdroje financovania regionálneho školstva sú vymedzené zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, účinným od 1.1.2004 ako aj zmenami a doplnkami obsiahnutými v zákone č. 564/2004 Z. z., ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2005. Hospodárenie rozpočtových organizácií obce je upravené v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.".


3. Článok 2 ods. 1 znie:

"1. Zdrojom financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice sú:
a) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva SR, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve ( tzv. prenesené kompetencie )
b) finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Košice na financovanie správy školstva v rámci výkonu samosprávnych funkcií ( tzv. originálne kompetencie )
c) finančné prostriedky za prenájom priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení
d) príspevky od rodičov žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a školských zariadeniach
e) príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb
f) iné zdroje financovania
g) mimorozpočtové zdroje, napr. projekty súvisiace s plnením grantových programov, projekty pre štrukturálne fondy a pod.
e) v prípade základných umeleckých škôl aj priame úhrady v súlade s Ústavou SR.".


4. Článok 2 ods. 2 sa vypúšťa

5. Článok 2 ods. 3 znie:

"3. Pri použití finančných prostriedkov podľa bodu 1 musí byť dodržaná zásada hospodárnosti a zásada účelovosti výdavkov. Školy a školské zariadenia sú povinné používať finančné prostriedky efektívne, a to len na pokrytie nevyhnutných potrieb a realizáciu opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a dodržiavať rozpočtovú disciplínu. Poradie prednostne realizovaných úhrad z prostriedkov rozpočtu školy a školského zariadenia sa určuje takto:

a) mzdy a platby poistných fondov a ÚPSVaR, zákonné poistenie, odvod daní
b) povinný odvod do sociálneho fondu
c) platby vyplývajúce z osobitných predpisov, napr. revízie, oblasť BOZP a pod.
d) platby za dodávku energií, vody a telekomunikačných služieb
e) platby na zabezpečenie bežnej údržby a opráv budov a zariadení s cieľom predchádzať vzniku havárií
f) ostatné platby za tovary a služby


Riaditeľ školy a školského zariadenia môže obstarávať tovary a služby len vtedy, ak má zabezpečené finančné krytie na ich úhradu.

Pri uzatváraní zmlúv za dodávku energií (teplo, zemný plyn, elektrická energia) v spolupráci so zriaďovateľom mimoriadnu pozornosť venovať dohodnutým splátkovým kalendárom, aby neprimerane vysoké zálohové platby neodčerpávali finančné zdroje škôl a školských zariadení.

4. Finančné prostriedky získané z príspevkov alebo darov od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb sa môžu použiť len v súlade s ich účelovým určením.

5. Za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia zodpovedá riaditeľ školy, školského zariadenia.".


6. Článok 3 ods. 2 znie:

"2. Ak riaditeľ školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice poruší zásady uvedené v článku 2 ods. 3 bez preukázania závažných dôvodov, môže mu byť uložený jeden z nasledujúcich sankčných postihov:
a) krátenie osobného príplatku
b) odobratie osobného príplatku v plnom rozsahu
c) dočasné pozastavenie výkonu funkcie po vyžiadaní stanoviska príslušnej rady školy.".


7. Článok 4 ods. 2 znie:

"2. Porušenie týchto zásad sa považuje za závažné porušenie všeobecne záväzných predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.".
JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      

Zverejnené: 02.02.2005
Účinné: 17.02.2005 Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (13.3.2003) 

Zmeny a doplnky:
 Uznesenie č. 644   (13.1.2005) 
 Uznesenie č. 978   (23.2.2006) 
 Uznesenie č. 437   (24.4.2008) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (25.6.2008) 
 Uznesenie č. 303   (14.12.2015) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (24.2.2016) 

Mestské podniky