Deň mesta KošiceMestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.978 prijatým na svojom XXI. rokovaní dňa 23. februára 2006 podľa § 6 ods.2 písm. b) Štatútu mesta Košice v znení neskorších predpisov ustanovujeČlánok I.


Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35/2003, v znení zmien a doplnkov vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 644/2005 sa menia a dopĺňajú nasledovne:

Článok 2 - Použitie zdrojov financovania sa dopĺňa novými odsekmi 6., 7., 8., ktoré znejú:

"6. Poskytovanie preddavkov

a) pri dodávateľských vzťahoch

Ak dodávateľ tovaru alebo služieb požaduje preddavok, jeho výšku je potrebné zmluvne dohodnúť, a to najviac na obdobie troch mesiacov v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Takto poskytnuté preddavky musia byť vysporiadané do konca rozpočtového roka. Výnimkou sú preddavky na dodávky tepla, vody, plynu, elektrickej energie, tlače, PHM prostredníctvom platobných kariet a poštový úver.


b) prostredníctvom pokladne organizácie na drobný nákup zamestnancami školy alebo školského zraiadenia

Každá rozpočtová organizácia je povinná prijať vnútornú smernicu pre obeh účtovných dokladov, v ktorej je nevyhnutné stanoviť:
    - denný limit zostatku pokladničnej hotovosti,
    - maximálnu výšku preddavku na drobné nákupy na sumu 3.000,- Sk,
    - termín vyúčtovania nákupu do troch pracovných dní od poskytnutia preddavku,
    - minimálne dve, avšak maximálne tri osoby, ktoré sú oprávnené spoločným podpisovaním disponovať s bankovými účtami zriadenými rozpočtovou organizáciou. Jednou z oprávnených osôb musí byť štatutár rozpočtovej organizácie. V prípade určenia troch oprávnených osôb postačuje pre disponovanie kombinácia minimálne dvoch podpisových vzorov.
Poskytovanie preddavkov z pokladne na služobné cesty je upravené zákonom NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. V prípadoch poskytovania preddavkov na mzdu je potrebné mechanizmus tohto poskytovania dohodnúť v pracovných zmluvách alebo kolektívnej zmluve. V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné na žiadosť zamestnanca poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnávateľom dohodol.
Na výdavkovom pokladničnom doklade je potrebné vždy uviesť konkrétny účel poskytnutého preddavku.
Preddavky na neuskutočnené nákupy je nevyhnutné vrátiť do pokladne do konca nasledujúceho pracovného dňa po uskutočnení výberu, akýkoľvek iný postup je považovaný za porušenie finančnej disciplíny.


7. Finančný leasing a prostriedky štátneho rozpočtu

Žiaden prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu ( škola, školské zariadenie ) nie je oprávnený použiť ich na realizáciu obstarania majetku na základe finančného leasingu s výnimkou prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ.


8. Rozpočtové opatrenia

So zreteľom na eliminovanie nárastu záväzkov za príslušný rozpočtový rok nie je prípustné, aby rozpočtové organizácie uzatvárali obchody, ktoré nie sú v ich rozpočte zabezpečené ( najmä v závere rozpočtového roka ) a u ktorých sa dopredu počíta s tým, že sa uhradia z rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roka. Príslušná časť výdavkov, ktorá sa má použiť v roku kedy bol zmluvný vzťah uzatvorený, musí byť v rozpočte školy alebo školského zariadenia zabezpečená.
Nerešpektovanie tohto ustanovenia sa považuje za porušenie finančnej disciplíny.Článok II.
Účinnosť


Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15. dňom od ich zverejnenia na úradnej tabuli.Ing. František Knapík
námestník primátora,
poverený zastupovaním primátora mesta

Zverejnené: 09.03.2006
Účinné: 24.03.2006 Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (13.3.2003) 

Zmeny a doplnky:
 Uznesenie č. 644   (13.1.2005) 
 Uznesenie č. 978   (23.2.2006) 
 Uznesenie č. 437   (24.4.2008) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (25.6.2008) 
 Uznesenie č. 303   (14.12.2015) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (24.2.2016) 

Mestské podniky