Deň mesta KošiceMestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.437 prijatým na svojom XIV. rokovaní dňa 24. apríla 2008 podľa § 6 ods.2 písm. b) Štatútu mesta Košice v znení neskorších predpisov ustanovujeČlánok I.


Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35/2003 v znení zmien a doplnkov vykonaných uznesením MZ v Košiciach č. 644/2005 a uznesením č. 978/2006 sa menia a doplňujú nasledovne:

Článok 1 - Úvodné ustanovenia sa mení a dopĺňa takto:
  1. V odseku 3 sa za text "účinnosť od 1.1.2005" vkladá text "a v zákone č. 689/2006 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2007".
Článok 2 - Použitie zdrojov financovania sa mení a dopĺňa takto:
  1. V odseku 1 sa doterajšie znenie písm. h) nahrádza textom "v prípade základných umeleckých škôl a jazykovej školy aj priame úhrady v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.".
Článok 3 - Sankcie sa mení a dopĺňa takto:
  1. Odsek 2, písm. c) znie:
    Odvolanie z funkcie riaditeľa školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 3, ods. 7 písm. c)


  2. Odsek 3 znie:
    "Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. c) citovaného zákona vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.".
Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
  1. Článok 4 sa nahrádza novým názvom "Čl. 4 Spoločné a záverečné ustanovenia".


  2. Doterajšie znenie odseku 1 sa nahrádza textom "Tieto zásady sú záväzné pre finančné hospodárenie všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice."


Článok II.


Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35/2003 v znení uznesenia č. 644/2005 v znení uznesenia č. 978/2006 a tohto uznesenia.


Článok III.


Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.Ing. František Knapík
primátor mesta KošiceZverejnené: 26.05.2008
Účinné: 10.06.2008 Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (13.3.2003) 

Zmeny a doplnky:
 Uznesenie č. 644   (13.1.2005) 
 Uznesenie č. 978   (23.2.2006) 
 Uznesenie č. 437   (24.4.2008) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (25.6.2008) 
 Uznesenie č. 303   (14.12.2015) 
 Úplné znenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení   (24.2.2016) 

Mestské podniky