Deň mesta Košice

MIESTNE  DANE


T l a č i v á

Tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1.1.2015


Tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1.12.2012 do 31.12.2014

Tlačivá k ostatným miestnym daniam


/Zdroj: Referát daní a poplatkov MMK/


Mestské podniky