Deň mesta Košice

Ing. František Knapík


Primátor mesta Košice 2006 - 2010
Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Jeho postavenie podrobne upravuje Zákon o meste Košice a Štatút mesta Košice.
Primátora zastupujú námestníci volení mestským zastupiteľstvom z radov svojich poslancov.


Ing. František Knapík Ing. František Knapík, primátor mesta Košice sa narodil 17.10.1956 v Ľubotíne.

Po ukončení Vysokej školy lesníckej a drevárskej - Lesníckej fakulty vo Zvolene pracoval v Lesoprojekte Zvolen - pracovisko Košice, neskôr vo Východoslovenských lesoch v Košiciach - dnes sú to Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, závod Košice.

V doplnkových komunálnych voľbách v roku 1996 bol zvolený za starostu mestskej časti Košice - Košická Nová Ves. Voliči mu opätovne vyjadrili podporu v riadnom termíne komunálnych volieb v roku 1998 a tiež v roku 2002.
Po komunálnych voľbách v roku 2002 bol hlasovaním mestského zastupiteľstva schválený aj vo funkcii námestník primátota mesta Košice a od 15. 12. 2005 bol MZ poverený zastupovaním primátora mesta Košice.

V doplnkových voľbách 8. apríla 2006 bol Ing. František Knapík zvolený za primátora mesta Košice. V komunálnych voľbách 2. decembra 2006 bol opätovne zvolený na ďalšie štvorročné obdobie.

 Majetkové priznanie primátora mesta
 Pracovné rokovania
 Prejavy a vystúpenia
 Oficiálne prijatia
 Európska problematika
 Spoločenské aktivity


Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel.: ++421-(0)55-6419 112
fax: ++421-(0)55-6437 175
email:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk

 Priame voľby primátora mesta Košice od roku 1990 - Štatistický prehľad


Mestské podniky