Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice

Úplné znenie štatútu mesta Košice

/s doplnkami schválenými uzneseniami MZ č.162 zo dňa 11. a 13.11.1992, č.170 zo dňa 16. a 17.12.1992, č.263 zo dňa 24., 25. a 28.6.1993, č.371 zo dňa 26. - 27.1. a 7.2.1994, č.403 zo dňa 10. a 11.3.1994, č.452 zo dňa 2. a 3.6.1994, č.478 zo dňa 14. a 15.7.1994, č.518 zo dňa 13.-14.10.1994, č.14 zo dňa 31.1.1995, č.74 zo dňa 27.4.1995, č.98 zo dňa 29.6.1995, č.99 zo dňa 29.6.1995, č.147 zo dňa 31.8.1995, č.152 zo dňa 31.8.1995, č.154 zo dňa 31.8.1995, č.185,186 zo dňa 5. a 13.10.1995/Úvodné ustanovenie
§ 1


Štatút mesta Košice upravuje podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi mestskej samosprávy a miestnej samosprávy, ďalej vymedzuje:

- právne postavenie a územno-správne členenie mesta
- majetok mesta a mestských častí
- zásady tvorby rozpočtu mesta a mestských častí
- práva a povinnosti obyvateľov mesta
- práva a povinnosti poslancov
- kompetencie mestskej rady a námestníka primátora
- mestské symboly, ich používanie a ochranu
- spoluprácu mesta a mestských častí s inými orgánmi a ďalšie otázky súvisiace so samosprávnou činnosťou mesta a mestských častí.
 Prvá hlava - § 2 - 7
 Druhá hlava - § 8 - 25
 Tretia hlava - § 26 - 43
 Štvrtá hlava - § 44 - 71
 Piata hlava - § 72 - 76
 Šiesta hlava - § 77 - 84
 Siedma hlava - § 85 - 90
 Ôsma hlava - § 91
 Deviata hlava - § 92
 Desiata hlava - § 93

 Uznesenie MZ č. 246/1999 zo dňa 16.12.1999 - doplnenie k Štatútu mesta Košice

Mestské podniky