Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice

December 2002


Primátor mesta Košice

v y h l a s u j e


úplné znenie Štatútu mesta Košice prijatého uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 504/2000, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 612/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 77l/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 820/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 821/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 822/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 874/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 925/2002, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 984/2002 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1036.


Prvá časť - Úvodné ustanovenia


§ l
Predmet a účel

Štatút mesta Košice /ďalej len "štatút"/ upravuje najdôležitejšie otázky týkajúce sa subjektov a orgánov územnej samosprávy mesta, výkonu územnej samosprávy mesta, podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy, rozsah majetku zvereného mestským častiam, podmienky odňatia tohto majetku ako aj zásady hospodárenia s majetkom mesta.


 Prvá časť - §l
 Druhá časť - §2 - §27
 Tretia časť - §28 - §44
 Štvrtá časť - §45 - §75
 Piata časť - §76 - §82
 Šiesta časť - §83 - §90
 Siedma časť - §91 - §96
 Ôsma časť - §97
 Deviata časť - §98 - §100

 Príloha č. 1
 Príloha č. 2
 Príloha č. 3 - Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice
 Príloha č. 4
 Príloha č. 5 - zrušená uznesením MZ  č. 147/2007

Zmeny a doplnky k štatútu mesta Košice
 Uznesenie č. 67 (prijaté dňa 24. apríla 2003)
 Uznesenie č. 129 (prijaté dňa 26. júna 2003)
 Uznesenie č. 630 (prijaté dňa 7. decembra 2004)
 Uznesenie č. 1031 (prijaté dňa 27. apríla 2006)
 Uznesenie č. 1204 (prijaté dňa 26. októbra 2006)
 Uznesenie č. 147 (prijaté dňa 29. mája 2007)
 Úplné znenie Štatútu mesta Košice - platné od septembra 2007 spolu s prílohami č.1, 2, 3 a 4  uvedenými vyššie

 Štatút mesta Košice platný do 31.12.2000

Mestské podniky