Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice


Úplné znenie Štatútu mesta Košice – spracované k 15. 3. 2017 (neoficiálna verzia)   /formát pdf 590 kB/

Úplné znenie Štatútu mesta Košice - platné od septembra 2007 spolu s prílohami č.1, 2, 3 a 4   /formát rtf 433 kB/

Prílohy:

Zmeny a doplnky:


Úplné znenie Štatútu mesta Košice - platné od decembra 2002Štatút mesta Košice platný do 31.12.2000
Mestské podniky