Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice

Príloha č. 1 - Popis hraníc mestských častí mesta Košice

1. Kavečany 6. Pereš 12. Šebastovce 18. Sídl. Ťahanovce
2. Ťahanovce 7. Myslava 13. Krásna 19. Sídlisko KVP
3. Sever 8. Západ 14. Nad jazerom 20. Džungľa
4. Staré mesto 9. Darg. hrdinov 15. Juh 21. Vyšné Opátske
5. Lorinčík 10. Košická N. Ves 16. Šaca 22. Luník IX
11. Barca 17. Poľov1. Kavečany

Územie MČ je zo severnej strany ohraničené okresnou hranicou . Južnú a západnú hranicu tvorí súčasná katastrálna hranica.


2. Ťahanovce

Od severu hranicu MČ tvorí okresná. hranica s okresom Košice - okolie, z východu prebieha západným okrajom spevnenej cesty, ktorá vedie do lomu keramického ílu zo štátnej cesty Malá Vieska - Budimír po bývalý trojchotár Tepličany, Budimír a Ťahanovce.Odtiaľ vedie po bývalej katastrálnej hranici s Budimírom približne 350 m a pokračuje juhozápadným smerom po lesnej ceste až po okraj lesa nad bývalou strelnicou. Ďalej hranicu tvorí okraj lesa, potom schádza po konci Hanojskej ul. na koniec budúcej Austrálskej triedy. Pokračuje po severnej a západnej strane Austrálskej triedy, potom po západnej strane Americkej triedy po križovatku so Želiarskou ul. Za touto križovatkou vedie južne, súbežne s Americkou triedou - 10 m od majetkovej hranice Americkej triedy po rozhranie mapovania Sídliska Ťahanovce. Z tohoto styčného bodu sa napojí na severovýchodný roh bývalého areálu hospodárskeho dvora JRD. Po tomto oplotení sa napojí na južný okraj panelovej cesty. V styku tejto cesty s predĺžením severovýchodného oplotenia areálu Zberných surovín hranica odbočí južne a po uvedenom oplotení pokračuje na juhovýchodný roh areálu Zberných surovín. Odtiaľ sa hranica láme smerom juhovýchodným na severozápadný roh oplotenia nádvoria dvoch budov (bývalých ubytovní bývalých Magnezitových závodov). Obchádza tento areál po severnom a východnom oplotení. Odtiaľ sa hranica s menším zalomením naviaže na severovýchodný roh oplotenia bývalých Vinárenských závodov; Pokračuje po severovýchodnom oplotení areálu k jeho juhovýchodnému rohu, odkiaľ sa naviaže na severný roh areálu Okresnej správy ciest. Po jeho severnom oplotení schádza na Magnezitársku ul., po jej východnej strane sa naviaže na križovatku s Dopravnou ul., pokračuje západným smerom, po katastrálnej hranici až po Hornád. Po Hornáde smerom severným po novej katastrálnej hranici pokračuje ku hranici okresu s okresom Košice - okolie, po ktorej sa uzavrie územie mestskej časti.


3. Sever

Zo západu hranicu tvorí okresná hranica, zo severu je vklinené územie Kavečian, vymedzené katastrálnou hranicou, ďalej v krátkom úseku pokračuje po okresnej hranici. Z východnej strany vedie po katastrálnej hranici Ťahanoviec (po Hornáde). Pokračuje južne po spoločnej hranici mestskej časti Sídliska Ťahanovce - po východnom brehu Hornádu po Rampovú ulicu, po ktorej pokračuje západným smerom po jej južnej strane. Ďalej vedie po južnej strane ulíc časti Alvinczyho, Slovenskej jednoty. Na konci tejto ulice prechádza po východnej strane Komenského ulice - po priečelí budov, odkiaľ križuje Komenského ulicu na severnú stranu Letnej ulice, po ktorej vedie severnou stranou chodníka po Starú spišskú cestu, ktorú križuje a smerom južným pokračuje po chodníku pod Amfiteátrom (v dĺžke asi 100 m), po ktorom vedie zároveň katastrálna hranica. Ďalej pokračuje smerom západným po katastrálnej hranici, ktorá je zároveň aj okresnou hranicou. Hranica vedie južne od ulice Račí potok (za garážami). Západne od elektrickej rozvodne zachádza na južný koniec súvislej zástavby rodinných domov na južnej strane ulice Račí potok. Na konci tejto skupiny rodinných domov hranica sa vracia do údolia Račieho potoka - na južnú stranu súbežnej poľnej cesty (v dĺžke asi 210 m). Ďalej je hranica MČ totožná s katastrálnou hranicou a zároveň tvorí okresnú hranicu. Obchádza z juhu záhradkársku lokalitu v údolí, potom voľne sa nadviaže na oplotenie jazdeckého areálu. Po tomto oplotení katastrálna hranica vedie až po severný cíp jazdeckého areálu, odkiaľ pokračuje južne po jeho oplotení v dĺžke približne 160 m. Ďalej hranica prechádza na severnú stranu poľnej cesty (parc. číslo 5668 a 5655). Zo severného konca poľnej cesty prechádza hranica na južnú stranu poľnej cesty (parc. číslo 5555). Poľné cesty vedú od jazdeckého areálu po severnej strane záhradiek až na severozápadný cíp záhradkárskej skupiny s parc. č. 5556 až 5595/2 ev. 5500/7 a pokračuje po ich západnej majetkovej hranici smerom južným. Z juhozápadného cípu záhradkárskej lokality hranica pokračuje po panelovú cestu a na jej severnej strane vznikne trojchotár MČ Sever, Západ a sídliska KVP. Z uvedeného spoločného bodu hranica pokračuje po južnej strane panelovej cesty až po styk s hranicami MČ ev. s katastrálnymi hranicami Severu, sídliska KVP (t. č. katastrálne územie Západ) a Myslavy. Hranica pokračuje západne po katastrálnej hranici, ktorá vedie po južnej strane panelovej cesty, v ďalšom prechádza na severnú stranu poľnej cesty s parcelným číslom 2236. Ďalej pokračuje po severnom okraji krovinami zarastených parciel 1712, 1713, 1710 a 1704, na ktorom pôvodná katastrálna hranica v severnom cípe parcely končí a prechádza cez Kamenný potok spevnenou cestou na jej severný okraj (parc. č. 5417). Touto cestou vedie k záhradkárskej lokalite Girbeš, ktorú obchádza po okraji lesa, ev. po vonkajšom oplotení jednotlivých záhradiek. Na západnej strane tejto lokality hranica sa vracia na pôvodnú cestu a opäť pokračuje na jej severnej strane západným smerom približne 230 m a uzatvára hranicu medzi MČ Sever a MČ Myslava.


4. Staré mesto

Hranicu územia zo severu tvorí Letná ulica, ul. Slov. jednoty a Rampová ulica. (podrobný popis viď u MČ Sever). Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta okresná hranica vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom križuje Starú prešovskú cestu a na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty vytvorí trojchotár Staré mesto, Dargovských hrdinov a Vyšné Opátske. Po západnej strane Prešovskej cesty hranica pokračuje južným smerom. Prechádza severným okrajom mosta cez Hornád, odkiaľ je v ďalšom priebehu totožná s katastrálnou hranicou, schádza na JZ roh mosta, asi 10 m po južnom okraji Prešovskej cesty pri styku s brehom Hornádu končí spoločná hranice medzi uvedenými mestskými časťami. Ďalej hranica pokračuje po južnom okraji Prešovskej cesty (za súbežným chodníkom), prechádza pod železničným nadjazdom až na hranicu križujúceho sa železničného pozemku (západnej strany), na ktorom končí súčasná katastrálna hranica. Ďalej pokračuje po majetkovej hranici po južnej strane Palackého ulice, križuje Krivú ulicu, napája sa na SV roh južnej súvislej zástavby, priečelím ktorých vedie západným smerom po rozhranie budov (parcely č. 1810 a 1812) orientačné čísla 1 a 3, kde prechádza cez chodník na jeho severnú stranu. Po tomto chodníku vedie západným smerom, prechádza cez križovatku s Jantárovou ulicou a po južnej strane vetvy komunikácie pod Námestím osloboditeľov vchádza do križovatky s Južnou triedou. Hranica pokračuje cez túto križovatku, napája sa na SV roh objektu lekárne. Po severnej majetkovej hranici súvislej zástavby pod Štúrovou ulicou hranica pokračuje západným smerom. Križuje začiatok ulice D. Feju a naďalej pokračuje po priečeliach zástavby na juhu Štúrovej ulice. V ďalšom pokračovaní križuje Rastislavovu a Rázusovu ulicu, ďalej vedie po severnej majetkovej hranici budov na južnej strane Štúrovej ulice. Križuje Žižkovu ulicu a po južnej majetkovej hranici Štúrovej ulice, za zatáčkou na jej východnej strane, zároveň na západnej strane objektu Zimného štadióna L.Trojáka na malom záskoku pred JZ rohom objektu končí popisovaná hranica - trojchotárom.
Z trojchotára okresov Košice I, II, IV, hranica prechádza približne kolmo cez Moldavskú cestu na juhovýchodný roh oporného múra okolo nádvoria skladov obchodného domu Tesco. Týmto oporným múrom v predĺžení sa napojí na majetkovú hranicu starej sladovne. Po tejto hranici v SZ rohu areálu (roh objektu s parc. číslom 2068) sa nadviaže na súbežný chodník pod južným oplotením býv. evanjelického cintorína, po ktorom západným smerom na konci chodníka sa napojí na JZ roh oplotenia cintorína. Západným a čiastočne severným oplotením cintorína vedie po styk s rozhraním parciel 2049 a 2082. Po rozhraní smerom na sever hranica vychádza na južnú stranu Ungárovej ev. Husárskej ulice. Z tohoto bodu hranica vedie po južnej strane Ungárovej ulice až po rozhranie parciel 2105 a 2106, odkiaľ prechádza severozápadným smerom cez Ungárovu ulicu po rozhraní parciel 2003, 3880 a 1980. Zo SZ rohu parcely 1980 vedie hranica po severovýchodnom okraji Fialkovej ulice až na JV roh oplotenia areálu Domova mládeže (Považská 7). Po východnom oplotení areálu vedie severne po rozhranie parciel 1983 - 1871/16. Po rozhraní uvedených parciel vedie hranica východným smerom približne po hrane násypu v pokračovaní vo svahu na JZ roh oplotenia areálu pivovaru. Po západnom oplotení areálu vedie hranica severne, po výraznom lome oplotenia asi 30 m východne, po ďalšom lome severne (asi 50 m ) na SZ roh oplotenia pivovaru. Odtiaľ prechádza mierne šikmo na SV roh oplotenia volejbalového ihriska Domova mládeže (Medická 2). Smerom severným vedie po východnom okraji parcely 1871/19 až po južný okraj betónových schodov, po ktorých smerom SV hranica prejde na južný okraj Vojenskej ulice. Na rozhraní ulíc Vojenskej a Ondavskej (hranica medzi parcelami číslo 3817/1-2) hranica MČ prejde na severný okraj Vojenskej ulice až po priame predĺženie východného obrubníka parkoviska nad poschodovými garážami. Ďalej vedie po východnom a severnom obrubníku parkoviska ( v súčasnosti autobazár). Zo severozápadného rohu parkoviska približne v priamom predĺžení obrubníka sa napojí na najbližší lomový bod oplotenia areálu Fakultnej nemocnice (FN). Hranica MČ prechádza na toto oplotenie a pokračuje smerom severným po jeho SV roh. Z tohoto rohu oplotenia FN hranica pretína parc. 3801/1, vedie SZ smerom na deliacu čiaru medzi parc.3920/1 a radom parc. čísel okolo parcely 3925/1. Táto deliaca čiara zároveň môže tvoriť rozhranie ulice Čsl. armády a Tr. SNP. Styk tejto deliacej čiary so severným okrajom ulice tvorí trojchotár medzi Starým mestom, Severom a Západom. Z trojchotára smerom severovýchodným pokračuje po severnom okraji ulice Čsl. armády (zároveň totožná s katastrálnou hranicou) v dĺžke 130 m, kde na styku so západným okrajom chodníka za parkoviskom pod Amfiteátrom (100 m) križuje ul. Na Kalvárii, na styku tejto ulice so Starou spišskou cestou prechádza hranica na severný okraj Letnej ul., na ktorej popis priebehu hraníc mestskej časti uzatvárame.


5. Lorinčík

Zo západu a severu hranicu MČ tvorí vonkajšia okresná hranica. Z južnej strany hranica pokračuje katastrálnou hranicou, ktorá vedie severnou stranou štátnej cesty č. 548/2 Košice -Malá Ida a končí v trojchotári Pereš, Poľov, Lorinčík.. Od trojchotára smerom západným pokračuje katastrálnou hranicou Pereša - južnou stranou Jasovskej ul. k Revúckej ul. Odtiaľ pokračuje SZ po katastrálnej hranici, obchádza oplotenie záhrad a pri parc.č. 934/1 odbočí na SV, kde sa napojí na ul. Na Košarisku. SZ smerom sleduje juhozápadnú stranu ul. Na Košarisku, kde na jej konci v predĺžení 22 m odbočí na SV a napojí sa na SZ roh parcely č.1018 a SV roh parcely č. 1018/1 až k južnej strane Jasovskej ulice. V dĺžke 108 m sleduje Jasovskú ul., potom smerom severne sleduje katastrálnu hranicu až po trojchotár Myslava, Pereš, Lorinčík. Odtiaľ pokračuje smerom západným po katastrálnej hranici, vedenej okrajom lesa až po vonkajšiu okresnú hranicu, kde sa hranica mestskej časti uzatvára.


6. Pereš

Hranica mestskej časti sa začína pri trojchotári s MČ Luník IX a MČ Barca, ktorý sa nachádza pod svahom pod severným koncom premostenia rýchlodráhy. Odtiaľ hranica šikmo prechádza cez južnú vetvu cesty I/50 na jej južnú majetkovú hranicu. Po tejto hranici vedie západným až juhozápadným smerom až po styk s katastrálnou hranicou Poľova, odkiaľ smerom na sever pretína cestu I/50 a št. cestu do Lorinčíka, sleduje kat. hranicu až po trojchotár Lorinčík, Poľov, Pereš. Od trojchotára smerom západným pokračuje kat. hranicou medzi k. ú. Pereš a Lorinčík južnou stranou Jasovskej ulice k Revúckej ul. Odtiaľ pokračuje severozápadne po kat. hranici, obchádza oplotenie záhrad a pri parc. č. 934/1 odbočí na severovýchod, kde sa napojí na ul. Na Košarisku. Severozápadným smerom sleduje juhozápadnú stranu ul. Na Košarisku, kde na jej konci v predĺžení 22 m odbočí na severovýchod a napojí sa na severozápadný roh parcely č. 1018/2 a severovýchodný roh parcely č. 1018/1 až k južnej strane Jasovskej ul. V dĺžke 108 m sleduje Jasovskú ul., potom smerom severným sleduje kat. hranicu. Hranica pokračuje od konca Bystrickej ul. po kat. hranici okrajom lesa a zo severnej a východnej strany intravilánom Pereša až k trojchotáru Myslavy, Luníka IX, Pereša. Od trojchotára zo severovýchodnej strany sleduje kat. hranicu, potom križuje Perešskú cestu, št. cestu I/50 a pokračuje po kat. hranici smerom východným 18 m, potom juhozápadným po kat. hranici totožnej s majetkovou hranicou rýchlodráhy až k trojchotáru na okresnej hranici MČ Pereš, MČ Luník IX a MČ Barce, kde sa uzavrie mestská časť.


7. Myslava

Hranicu zo západu tvorí vonkajšia okresná hranica s okresom Košice - okolie. Zo severu okresná hranica s MČ Sever - popis viď u tejto MČ. Z východnej strany hraničí s MČ Sídliska KVP - popis viď u Sídliska KVP. Časť východnej hranice je spoločná s MČ Západ, ktorá od trojchotára Myslava, KVP, Západ pokračuje smerom južným po východnom okraji Tr. KVP po styk s katastrálnou hranicou pri priepuste pod odbočením Tr. KVP z Myslavskej cesty. Po katastrálnej hranici smerom južným v susedstve s MČ Luník IX, MČ Pereš a MČ Lorinčík, na vonkajšej okresnej hranici sa územie MČ Myslavy uzavrie.


8. Západ

Hranica z východnej strany vychádza z trojchotára Košice I, II, IV a prechádza približne kolmo cez Moldavskú cestu na juhovýchodný roh oporného múra okolo nádvoria skladov obchodného domu TESCO. Týmto oporným múrom v predĺžení sa napojí na majetkovú hranicu starej sladovne. Pokračuje po hranici MČ Staré mesto (viď popis) až k trojchotáru medzi Starým mestom, Severom a Západom. Zo severnej strany sleduje hranicu MČ Sever a zároveň okresnú hranice KE I, II až po panelovú cestu pri záhradkárskej lokalite Čičky, kde vznikne trojchotár MČ Sever, Západ a Sídlisko KVP (viď popis priebehu hranice u MČ Sever). Z uvedeného spoločného bodu smerom na východ v krátkom úseku (170 m) pokračuje katastrálnou hranicou po severnej starne Moskovskej triedy. Odtiaľ sa láme južne, križuje Moskovskú triedu a zo západnej strany MČ sleduje katastrálnu hranicu totožnú s hranicou MČ KVP k trojchotáru MČ KVP, Západ, Myslava (podrobný popis viď u MČ KVP). Ďalej pokračuje smerom južným po východnej strane Triedy KVP až po styk s katastrálnou hranicou pri priepuste pred odbočením Tr. KVP z Myslavskej cesty, kde vznikne trojchotár medzi MČ Myslava, Západ, L IX. Od trojchotára smerom južným hranica pokračuje po východnej strane Myslavskej cesty až po styk s okresnou hranicou pod podjazdom na južnej strane Moldavskej cesty. Odtiaľ smerom SV vedie po okresnej hranici južnou stranou Moldavskej cesty, až po trojchotár pri Zimnom štadióne.


9. Dargovských hrdinov

Hranica MČ vychádza od vonkajšej okresnej hranice mesta na východnej strane Prešovskej cesty (diaľničného privádzača) na okraji lesa od Budimíra. Spoločnú hranicu mestských častí a okresu tvorí južný okraj cestnej koruny Prešovskej cesty (diaľničného privádzača) v dĺžke približne 5,2 km. Od kríženia tejto cesty s nadjazdom na sídlisko Ťahanovce prechádza hranica po južnom okraji tohoto nadjazdu. Pri vyústení nadjazdu do Prešovskej cesty prechádza hranica na severnú stranu cestnej koruny býv. Prešovskej cesty, kde sa stotožní s katastrálnou hranicou. Ďalej vedie smerom západným, križuje cestu na Ťahanovce. Po severnom okraji cestnej koruny spoločne s katastrálnou hranicou vedie až po odbočenie tejto cesty na hlavnú vetvu Hlinkovej ulice a Triedu arm. gen. Svobodu, kde vznikne trojchotár. Z trojchotára - zo severnej hrany cestnej koruny odbočnej vetvy z Ťahanoviec hranica prechádza krátkou odbočkou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Moňok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Na južnej strane ulice - na oplotení areálu VLA končí spoločná hranica s MČ Džungľa. Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta je hranica totožná s hranicou MČ Staré mesto, vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom končí za križovatkou so Starou prešovskou cestou na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty. Odtiaľ kolmo križuje Prešovskú cestu a prechádza na jej východnú stranu - rozhranie parciel 125 a 114/2. Severovýchodným smerom pokračuje po južnej strane majetkovej hranice Sečovskej cesty. Križuje Zemplínsku ulicu, Alšavskú a Tigriu. Hranica ďalej pokračuje po južnej a východnej majetkovej hranici cesty I. triedy - Sečovskej cesty až po križovatku trojchotára Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Od trojchotára križuje cestu po kat. hranici, potom odbočuje severným smerom po západnej strane Herlianskej ulice po križovatku s Tr. arm. gen. Svobodu, kde prechádza na severnú stranu tejto triedy (v dĺžke pribl.100 m) po podjazd z Charkovskej ulice. Ďalej vedie po východnej a južnej strane tejto ulice. Po nej sa napojí na juhozápadný roh zástavby rodinných domov na Furčianskej ulici. Po západnom a severnom oplotení tejto zástavby sa napojí na západnú stranu Furčianskej ulice. Po 115 m priebehu po tejto ulici prechádza po rozhraní zástavby bytovej výstavby rodinných domov na východnej strane Furčianskej ulice a školským areálom. Z tejto majetkovej hranice prechádza cez ulicu Lupkovskú na južný okraj zástavby na západnej vetve Furčianskej ulice. Za touto zástavbou vedie hranica okrajom lesa severne na juhozápadný roh areálu vodojemu. Po západnom a severnom oplotení areálu prejde na jeho severovýchodný cíp, odkiaľ po jeho východnom oplotení (pozdĺž promenádneho chodníka), schádza južne približne 60 m, kde prechádza cez uvedený chodník na severozápadný roh oplotenia areálu elektrorozvodne. Hranica vedie po severnom oplotení uvedeného areálu. V predĺžení tohoto severného oplotenia východným smerom cez poľnú (lesnú) cestu na jej východný okraj sa hranica láme po tejto ceste južne až na hranicu intravilánu Košickej Novej Vsi. Na rozhraní intravilánu a lesa hranica pokračuje južne až na okraj lesa nad Sečovskou cestou. Týmto okrajom lesa pokračuje východne až po vonkajšiu okresnú hranicu. Na východnej strane hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica až po styk s Prešovskou cestou, kde sa územie MČ uzatvára.


10. Košická Nová Ves

Hranica MČ na juhozápadnej strane sa začína na trojchotári Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Pokračovanie hranice po západnej, severnej a čiastočne východnej strane viď popísané v u MČ Dargovských hrdinov - až po styk Sečovskej cesty s vonkajšou okresnou hranicou. Východná hranica od tohoto styku pokračuje južne po vonkajšej okresnej hranici po styk s katastrálnou hranicou (zároveň hranica MČ) s Krásnou. Od uvedeného styku južná hranica MČ pokračuje po okresnej hranici totožnej s katastrálnou hranicou, vedenou údolím približne 50 m pod cestou do Zdoby. Od vonkajšej okresnej hranice približne po 200 m spoločná hranica prechádza na severný obvod súvislého lesného komplexu, po ktorej pokračuje západne až po trojchotár Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves. Z trojchotára ďalej pokračuje okrajom lesa severozápadne a západne zároveň po okresnej a katastrálnej hranici. Na okraji lesa a západnej strany spojovacej cesty vedúcej do hospodársko-športového areálu MVPZ hranica pokračuje v priamom smere severne po katastrálnej hranici približne 460 m, kde sa naviaže na západnú stranu komunikácie vedúcej z cesty na Zdobu do hospodársko-športového areálu MVPZ. Po uvedenej západnej strane komunikácie vedie hranica severne po križovatku s cestou na Zdobu; pokračuje na južnej hranici tejto cesty do križovatky so Sečovskou cestou, kde zároveň sa napojí na trojchotár - uvedený na začiatku popisu, čím sa územie MČ uzavrie.


11. Barca

Severná hranica mestskej časti začína trojchotárom na JV rohu cestného priepustu na Moldavskej ceste. Od tohoto bodu v dĺžke 50 m sa napojí na SV roh mosta na bývalom Mlynskom náhone, odkiaľ prejde smerom južným po severnom obvode mosta na jeho JV roh, kde sa napojí na pôvodnú katastrálnu hranicu (bývalý Mlynský náhon). Touto katastrálnou hranicou pokračuje východným smerom po zastavané územie Barce. Po západnej strane kompaktnej zástavby severným smerom prechádza na SZ cíp intravilánu (parc.č.23/1) , odkiaľ západným smerom pretína Myslavský potok a napojí sa na severné oplotenie autokempingu Barca. Odtiaľ pokračuje príjazdovou komunikáciou na južný okraj Alejovej ulice. Po tomto okraji cesty pokračuje východne po odbočku do Barčianskej ulice, pretína Myslavský potok mostom a na jeho juhovýchodnom konci hranica prebieha po južnej strane Myslavského potoka v dĺžke 47 m, odkiaľ pokračuje smerom južným koncom záhrad na východnej strane Barčianskej ulice až po Hraničnú ulicu. Na severnej strane tejto ulice sa napojí na pevný bod č.2483, z ktorého kolmo pretne Hraničnú ulicu na roh stavebného objektu na parcele 220/34. Z tohoto rohu prechádza po majetkových hraniciach západný smerom ( asi 80 m ) po konce záhrad na východnej strane Barčianskej ulice. Po koncoch záhrad na Barčianskej ulici vedie hranica južne a východne, na konci rodinnej zástavby - východná strana parcely č.205 hranica križuje Barčiansku ulicu a napája sa na severné rozhranie parciel č.209/31 a ./32. Z uvedeného bodu hranica vedie pribl. 30 m po južnej strane Barčianskej ulice, kde sa šikmo láme a vedie po majetkovej hranici novej rodinnej zástavby na západný okraj Vozárovej ulice , ktorým pokračuje južne po severnú stranu Gavlovičovej ul. Ďalej hranica vedie severnou stranou Gavlovičovej ul. smerom východným po ul. Osloboditeľov, ktorú križuje. Napája sa na južnú stranu vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohoto areálu po jeho juhovýchodný roh. Z tohoto rohu sa hranica MČ miernym lomom juhovýchodným smerom (10 m) napojí na katastrálnu hranicu s MČ Juh. Z uvedeného bodu kolmo prechádza železničnú trať do Maďarska. Na jej východnej strane sa láme smerom severným (145 m ) kde sa opäť láme východným smerom v dĺžke 22 m a po zlome smerom juhovýchodným vedie po západnej strane železničnej trate Košice - Michaľany až po most cez Hornád. Tu odbočí južne a vedie po západnom brehu Hornádu až po širokorozchodnú trať, kde sa napája na vonkajšiu okresnú hranicu. Z tejto hranice pokračuje východnou a severnou katastrálnou hranicou Šebastoviec, ktorá sa napojí na okresnú hranicu a zároveň katastrálnu hranicu Poľova, pokračuje severozápadným smerom až k trati rýchlodráhy východne od cesty I/50, ktorú sleduje severným smerom ako okresná hranica až k cestnému priepustu na Moldavskej ceste.


12. Šebastovce

Západná hranica MČ je totožná s okresnou hranicou, ktorá je vedená po pôvodnej katastrálnej hranici približne z roku 1912. Od styčného bodu na hranici Poľova, Barce a Šebastoviec hranica vedie smerom južným približne 900 m až po styk s pôvodnou katastrálnou hranicou Šace a Šebastoviec. Hranica končí na vonkajšej okresnej hranici. Severná a východná hranica susediaca s MČ Barca vedie po pôvodnej katastrálnej hranici. Južnú hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica.


13. Krásna

Severná hranica MČ vychádza z trojchotára Krásna, Vyšné Opátske a Košická Nová Ves a smeruje na východ katastrálnou hranicou totožnou s okresnou hranicou, ktorá prechádza severným okrajom súvislého lesného komplexu. Približne 200 m od styku s vonkajšou okresnou hranicou vchádza hranica do údolia cca 50 m južne od cesty do Zdoby. Ďalej pokračuje smerom južným vonkajšou okresnou hranicou. Pri sútoku Torysy a Hornádu sa stáča a pokračuje západným smerom až po širokorozchodnú trať. Z okresnej hranice od železničného mosta na ŠRT cez Hornád pokračuje hranica po západnom brehu Hornádu na sever po železničný most na trati Košice - Michaľany. Ďalej vedie južným okrajom tejto trate až po križovanie s hranicou MČ Nad jazerom, odkiaľ sa napojí na severný okraj Golianovej ulice. Pokračuje po západnom a severnom oplotení futbalového štadióna na severovýchodný roh oplotenia, odkiaľ obchádza po severnom a východnom oplotení Agrokombinátu na južný roh tohto areálu, z ktorého východným smerom križuje Talinskú ulicu a napája sa na severný okraj Golianovej ulice. Potom pokračuje severným smerom na západný okraj Čechovovej ulice, ktorou obchádza zástavbu sídliska Talinská až po vstupnú komunikáciu do sídliska. Po severnom oplotení nízkopodlažnej zástavby prejde na SV roh oplotenia tejto zástavby, odkiaľ šikmo prechádza na západnú majetkovú hranicu Hornádu. Pokračuje severným smerom k trojchotáru Nad jazerom, Krásna a Vyšné Opátske, odkiaľ vedie katastrálnou hranicou. až ku okresnej hranici k trojchotáru Košická Nová Ves, Krásna a Vyšné Opátske, kde sa hranica MČ uzavrie.


14. Nad jazerom

Hranica mestskej časti zo severovýchodu vychádza z trojchotára na SV rohu mosta na Hornáde. Pokračuje po východnej strane Hornádu po ďalší trojchotár medzi MČ Vyšné Opátske, Krásna, Nad jazerom. Z tohoto trojchotára pokračuje smerom juhozápadným, kde sa napája na východný breh Hornádu cca 40 m južne od splavu. Z tohoto bodu sa vracia ku splavu a po jeho južnej strane prechádza na západnú stranu majetkovej hranice Hornádu. Pokračuje južným smerom až po okraj sídliska, odkiaľ sa šikmo napája na SV roh oplotenia nízkopodlažnej zástavby. Po severnom oplotení tejto zástavby pokračuje západne až ku vstupnej komunikácii do sídl. Talinská, odkiaľ schádza smerom južným po obvode uvedenej zástavby až na západný okraj Čechovovej ulice, po ktorej sa napojí na severný okraj Golianovej ul. Po tejto ulici západným smerom križuje Talinskú na roh oplotenia bývalého Agrokombinátu. Areál tohoto podniku obchádza po východnom a severnom oplotení. Ďalej pokračuje západným smerom na SV roh oplotenia futbalového štadióna, pokračuje po severnom a západnom oplotení , ktorým prechádza na severný okraj pokračujúcej Golianovej ulice, po ktorej sa napojí na železničnú trať Košice- Michaľany. Túto križuje nad bývalou cestou do Barce. Na západnej strane železničnej trate vedie smerom severným - až po styk s katastrálnou hranicou, po ktorej približne kolmým lomom východným smerom prejde na východnú stranu železničnej trate. Po tejto strane trate smerom severným hranica pokračuje po južnej strane ul. Nižné Kapustníky. Pred križovatkou so Slaneckou ul. prejde hranica na severnú stranu cesty, pokračuje západnou stranou Slaneckej ul. severným smerom po most na Hornáde. Na južnom konci mosta prejde na jeho východnú stranu a po tejto strane smerom severným sa napojí na trojchotár, kde sa hranica MČ uzavrie.


15. Juh

Z trojchotára Staré mesto, Vyšné Opátske a Juh na styku západného brehu Hornádu a južného okraja Prešovskej cesty vedie severná hranica mestskej časti po južnej majetkovej hranici Prešovskej cesty, ktorá prechádza pod železničným nadjazdom až na hranicu križujúceho sa železničného pozemku (západnej strany), na ktorom končí súčasná katastrálna hranica. Ďalej pokračuje po majetkovej hranici na južnej strane Palackého ulice. Križuje Krivú ulicu, napája sa na SV roh južnej súvislej zástavby, priečelím ktorých vedie západným smerom po rozhranie budov (parcely č. 1810 a 1812) orientačné čísla 1 a 3, kde prechádza cez chodník na jeho severnú stranu. Po tomto chodníku vedie západným smerom, prechádza cez križovatku s Jantárovou ulicou a po južnej strane južnej vetvy komunikácie pod Námestím osloboditeľov vchádza do križovatky s Južnou triedou. Hranica pokračuje cez túto križovatku, napája sa na SV roh objektu lekárne. Po severnej majetkovej hranici súvislej zástavby pod Štúrovou ulicou hranica pokračuje západným smerom. Križuje začiatok ulice D. Feju a naďalej pokračuje po priečeliach zástavby na juhu Štúrovej ulice. V ďalšom pokračovaní križuje Rastislavovu a Rázusovu ulicu. Ďalej vedie po severnej majetkovej hranici budov na južnej strane Štúrovej ulice. Križuje Žižkovu ulicu a po južnej majetkovej hranici Štúrovej ulice, za zatáčkou na západnej strane objektu Zimného štadióna L. Trojáka na malom záskoku pred JZ koncom objektu sa vytvára trojchotár medzi MČ Západ, Staré mesto a Juh. Odtiaľ hranica smerom južným pokračuje po južnej majetkovej hranici Moldavskej cesty. Od provizórneho vypojenia Žižkovej ulice na jej južnom konci na Moldavskú cestu je hranica zároveň totožná s katastrálnou hranicou. V ďalšom pokračovaní pretína križovatku s Alejovou ulicou v priamom prepojení, pokračuje pod Moldavskou cestou, križuje napojenie Myslavskej cesty (trojchotár) odkiaľ vedie ešte 300 m po cestný priepust. Z JV rohu priepustu v dĺžke 50 m smerom južným sa napojí na SV roh mosta na bývalom Mlynskom náhone. Z uvedeného rohu hranica prejde severným obvodom mosta na jeho JV roh, kde sa naviaže na pôvodnú katastrálnu hranicu. Po tejto katastrálnej hranici (bývalý Mlynský náhon) vedie hranica MČ po zastavané územie Barce. Po západnej hranici intravilánu smerom severným prechádza na SZ cíp intravilánu (parcela č.23/1), odkiaľ západným smerom pretína Myslavský potok; Napojí sa na severné oplotenie Autokempingu Barca, odkiaľ príjazdovou komunikáciou pokračuje na južný okraj Alejovej ulice. Po tomto okraji cesty pokračuje východne po odbočku do Barčianskej ulice. Po východnej strane tejto odbočky vedie po severnú stranu vjazdu z Turnianskej ul. východným smerom do areálu ASKO. Z konca tejto uličky vedie južne na konci záhrad na východnej strane Barčianskej ulice až po Hraničnú ulicu. Na severnej strane tejto ulice sa napojí na severný bod č. 2483, z ktorého kolmo pretne Hraničnú ulicu na roh stavebného objektu na parcele č. 220/34. Z tohoto rohu prechádza po majetkových hraniciach západným smerom asi 80 m po konce záhrad na východnej strane Barčianskej ulice. Po koncoch záhrad Barčianskej ulice vedie hranica južne a východne. Na konci rodinnej zástavby - východná strana parcely č. 205 hranica križuje Barčiansku ulicu a napája sa na severné rozhranie parciel č. 209/31 a 209/32. Z uvedeného bodu hranica vedie približne 30 m po južnej strane Barčianskej ulice, kde sa šikmo láme a vedie po majetkovej hranici novej rodinnej zástavby na západný okraj Vozárovej ulice ktorým pokračuje južne po severnú stranu Gavlovičovej ulice. Ďalej hranica vedie severnou stranou Gavlovičovej ulice východne po ul. Osloboditeľov, ktorú križuje. Napája sa na južnú stranu vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohoto priemyselného areálu po jeho JV roh. Z tohoto rohu hranica MČ miernym lomom JV smerom (10 m) sa napája na katastrálnu hranicu s Barcou. Z uvedeného bodu hranica kolmo prechádza železničnú trať do Maďarska. Na jej východnej strane sa láme smerom severným (145 m), kde opäť sa láme smerom východným a cez trojchotár prechádza železničnú trať do Michalian. Na východnej strane tejto trate hranica vedie smerom severným po južný okraj ulice Nižné Kapustníky, ktorým pokračuje východným smerom po križovatku so Slaneckou ulicou, kde hranica prejde na severnú stranu križovatky. Pokračuje západnou stranou Slaneckej ulice až po most na Hornáde. Tu sa naviaže na katastrálnu hranicu a pokračuje severne po západnom brehu Hornádu až po trojchotár na styku Hornádu s Prešovskou cestou., kde sa uzavrie hranica MČ.


16. Šaca

Zo severnej strany je hranica mestskej časti vytvorená katastrálnou hranicou, ktorá v SV časti pretína vonkajšiu okresnú hranicu. Ďalej pokračuje z východnej, južnej a západnej strany vonkajšou okresnou hranicou znovu až po jej dotyk s katastrálnou hranicou na severe, kde sa hranica mestskej časti uzatvára. Územie MČ pozostáva z dvoch katastrálnych území - k. ú. Šaca a k. ú. Železiarne.


17. Poľov

Hranica MČ na SV cípe začína trojchotárom Pereš, Barca, Poľov, odkiaľ vedie po katastrálnej hranici, ktorá kolmo prechádza cez trať rýchlodráhy na jej východnú majetkovú hranicu, ktorá je zároveň okresnou hranicou, kde sa lomí smerom juhozápadným. Po uvedenej majetkovej hranici rýchlodráhy zároveň ako okresná a katastrálna hranica vedie v dĺžke približne 1330 m až po takmer kolmé odbočenie pôvodnej katastrálnej hranice z roku 1912. Táto obnovená hranica vedie od rýchlodráhy smerom východným približne 350 m, kde sa lomí smerom južným a juhovýchodným smerom sa napojí na taktiež obnovenú katastrálnu hranicu Šebastoviec z rovnakého obdobia - trojchotár Barca, Šebastovce a Poľov. Odtiaľ vedie hranica smerom južným približne 900 m až po styk s pôvodnou katastrálnou hranicou Šace a Šebastoviec. V priamom pokračovaní pôvodnej katastrálnej hranice Šace a Šebastoviec hranica končí na vonkajšej okresnej hranici mesta. Odtiaľ pokračuje smerom západným sčasti po okresnej hranici po styk s hranicou MČ Šaca. Taktiež západným smerom pokračuje hranica MČ Šaca a Poľov, ktorá je totožná s novou katastrálnou hranicou. V ďalšom pokračovaní sa napojí na vonkajšiu okresnú hranicu, čím sa uzavrie územie MČ z južnej strany. Zo západnej strany hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica. Zo severu hranica vychádza z vonkajšej okresnej hranice v styku so štátnou cestou č. II/548. Po severnej strane tejto cesty sa napojí na trojchotár - Lorinčík, Pereš, Poľov. Za krátkym lomom južným smerom (60 m) cez cestné teleso v križovatke hranica MČ sa uzavrie na ďalšom trojchotári - MČ Pereša, Barce a Poľova.


18. Sídlisko Ťahanovce

Hranicu MČ zo severu a z časti východu tvorí vonkajšia okresná hranica, vedená okrajom lesa, ktorý pretína Prešovskú cestu (diaľničný privádzač) od Budimíra. Spoločnú hranicu mestských častí a okresu tvorí južný okraj cestnej koruny Prešovskej cesty (diaľničného privádzača ) v dĺžke približne 5,2 km. Od kríženia tejto cesty s nadjazdom na sídlisko Ťahanovce prechádza hranica po južnom okraji tohoto nadjazdu. Pri zaústení nadjazdu do Prešovskej cesty prechádza hranica na severnú stranu cestnej koruny býv. Prešovskej cesty, ktorá je zároveň totožná s katastr. hranicou a ďalej pokračuje až po most na Hornáde, potom pokračuje severne po východnej strane Hornádu približne 310 m až po katastrálnu hranicu. Ďalej odbočuje východným smerom a sleduje kat. hranicu až po Magnezitársku cestu a potom ide po hranici, oddeľujúcej MČ Ťahanovce obec od MČ Sídliska Ťahanovce, viď popis pre MČ Ťahanovce až po hranicu okresu.


19. Sídlisko KVP

Zo severu hranicu MČ tvorí okresná hranica s MČ Sever a v krátkom úseku (170 m ) katastrálna hranica s MČ Západ - po severnej strane Moskovskej triedy, odkiaľ sa láme južne a križuje Moskovskú tr. Po západnom okraji (oplotení) záhradkárskej lokality Terasa - Pri vodárni katastrálna hranica vedie južne na koniec tejto lokality. Na konci záhradiek sa hranica napojí na západný okraj stavebných parciel na ul. Topásová, po ktorej kat. hranica vedie južne údolím. Križuje Moskovskú triedu, ďalej pokračuje južne a asi 100 m pod križovatkou s Drábovou ulicou sa napojí na Tr. KVP. Po jej východnej strane pokračuje južne po odbočenie súčasnej kat. hranice z Tr. KVP. Z uvedeného odbočenia kat. hranice sa vytvára nová hranica MČ ( trojchotár - KVP, Západ, Myslava ). Nová hranica vedie cez Tr. KVP po rozhraní parciel 1624/4 a ./5, ďalej na rozhraní parciel 1624/4 a totožne 1617/2. Napojí sa na severovýchodný okraj miestnej komunikácie s parc. číslom 1040/2. Po odbočení cesty hranica pokračuje severne na rozhraní novej parcelácie pre bytovú výstavbu. Na obvode tejto parcelácie severne sa napojí na východný okraj Povrazovej ulice. Po tomto okraji cesty vedie severne po križovatku s Moskovskou triedou, ktorú križuje a po východnom a severnom okraji novej príjazdovej komunikácie do cintorína Myslavy sa napojí na oplotenie cintorína, po ktorom vedie až ku okraji strže na severozápadnom okraji cintorína. Po východnej strane terénnej strže ( parc. č. 1631) vedie severne po oplotenie lokality bytovej výstavby (Ku Bangortu). Hranica obchádza lokalitu z juhu, západu a zo severu, kde schádza na východný okraj rokliny. Po tomto okraji vedie severne približne 800 m, kde sa napojí na pôvodnú kat. hranicu, po ktorej pokračuje juhovýchodným smerom ( pribl.300 m), kde sa napojí na novú katastrálnu hranicu medzi Myslavou a pôvodne Severom ( t. č. MČ KVP ). Po tejto kat. hranici smerom severným sa napojí na okresnú hranicu, na ktorej sa územie MČ uzavrie.


20. Džungľa

Z trojchotára medzi sídl. Ťahanovce, Dargovských hrdinov a Džungľa - zo severnej hrany cestnej koruny odbočnej vetvy z Ťahanoviec hranica prechádza krátkou odbočkou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Moňok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Prechádza na južnú stranu Rampovej ul., ktorou vedie až po most na Hornáde. Pokračuje severným smerom kat. hranicou po východnom brehu Hornádu cez železničný most cez Hornád a napája sa na severovýchodný roh mosta cez Hornád na Hlinkovej ulici. Ďalej pokračuje po severnej strane cestnej koruny bývalej Prešovskej cesty totožnej s kat. hranicou po trojchotár Džungle, sídliska Ťahanovce a sídliska Dargovských hrdinov, kde sa hranica mestskej časti uzavrie.


21. Vyšné Opátske

Severná hranica mestskej časti začína od križovatky na Zdobu a vedie po východnej a južnej majetkovej hranici Sečovskej cesty smerom do Košíc. Na styku so zastavaným územím mesta Košice hranica pokračuje po južnej majetkovej hranici Sečovskej cesty, križuje Tigriu a Alšavskú ulicu, ďalej Zemplínsku ul., od nej južne asi 120 m pod križovatkou Prešovskej a Sečovskej cesty prechádza kolmo na západnú stranu Prešovskej cesty. Po západnej strane Prešovskej cesty hranica pokračuje južne. Prechádza severným okrajom mosta cez Hornád (odkiaľ zároveň v ďalšom priebehu je totožná s katastrálnou hranicou) schádza na juhozápadný roh mosta asi 10 m po južnom okraji Prešovskej cesty a odtiaľ pokračuje južným smerom po západnom brehu Hornádu a zároveň katastrálnou hranicou. Južným okrajom mosta cez Hornád prejde na jeho východný okraj, odtiaľ pokračuje severným smerom až ku majetkovej hranici na východnom brehu Hornádu, ktorá zároveň tvorí katastrálnu hranicu. Po nej vedie južným smerom až po splav, kde sa na južnom okraji mŕtveho ramena Hornádu napojí na trojchotár Vyšné Opátske, Krásna a Nad jazerom a odtiaľ pokračuje katastrálnou hranicou smerom severným. Z východnej strany na hranici s lesom obchádza záhradkársku lokalitu a napája sa na lesnú cestu, ktorá pokračuje zo spojovacej cesty do hospodársko - športového areálu MV PZ. Od tohoto bodu sa lomí smerom východným a sleduje katastrálnu hranicu až po trojchotár Krásna, Košická Nová Ves a Vyšné Opátske. Z trojchotára ďalej pokračuje okrajom lesa severozápadne a západne zároveň po kat. hranici. Na okraji lesa a západnej strany spojovacej cesty vedúcej do hospodársko - športového areálu MV PZ hranica pokračuje v priamom smere severne po katastrálnej hranici približne 460 m, kde sa naviaže na západnú stranu komunikácie vedúcej z cesty na Zdobu do hospodársko - športového areálu MV PZ. Po uvedenej západnej strane komunikácie vedie hranica severne po križovatku s cestou na Zdobu, kde sa hranica mestskej časti uzatvára.


22. Luník IX

Hranicu mestskej časti zo západu tvorí kat. hranica MČ Pereš. Zo severozápadnej strany susedí s územím MČ Myslavy, ktorej hranicu tvorí kat. hranica. Zo severovýchodnej strany hranica vychádza z trojchotára Myslavy, Západu a L IX pri priepuste cez Myslavskú cestu pod odbočením Tr. KVP z uvedenej cesty. Od trojchotára hranica MČ vedie po severovýchodnom okraji Myslavskej cesty až po styk s okresnou hranicou na východnej strane podjazdu pod Moldavskou cestou. Z juhovýchodnej strany hranicu tvorí okresná hranica, ktorá vedie po južnej strane Moldavskej cesty od popísaného podchodu smerom juhozápadným približne 320 m po okraj priepustu. Po východnom okraji priepustu hranica prejde do stredu cesty po južnú hranicu parcely vymedzujúcej pozemok pre električkovú rýchlodráhu (parcela č. 3912/8). Po hranici tejto parcely vedie okresná hranica smerom juhozápadným; podchádza premostenie rýchlodráhy a na jeho západnej strane asi 10 m sa napojí na katastrálnu hranicu Pereša, čím sa vytvorí trojchotár - Pereš, Barca, Luník IX, kde sa uzavrie hranica mestskej časti Luníka IX.


 Prvá časť - §l
 Druhá časť - §2 - §27
 Tretia časť - §28 - §44
 Štvrtá časť - §45 - §75
 Piata časť - §76 - §82
 Šiesta časť - §83 - §90
 Siedma časť - §91 - §96
 Ôsma časť - §97
 Deviata časť - §98 - §100

 Príloha č. 1
 Príloha č. 2
 Príloha č. 3 - Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice
 Príloha č. 4
 Príloha č. 5

Zmeny a doplnky k štatútu mesta Košice
 Uznesenie č. 67 (prijaté dňa 24. apríla 2003)
 Uznesenie č. 129 (prijaté dňa 26. júna 2003)
 Uznesenie č. 630 (prijaté dňa 7. decembra 2004)
 Uznesenie č. 1031 (prijaté dňa 27. apríla 2006)
 Uznesenie č. 1204 (prijaté dňa 26. októbra 2006)
 Uznesenie č. 147 (prijaté dňa 29. mája 2007)

 Štatút mesta Košice platný do 31.12.2000

Mestské podniky