Deň mesta Košice

Štatút mesta Košice

Príloha č. 5 - Rozdelenie pôsobností podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na mesto a mestské časti

(1)  Mestské časti vykonávajú tieto pôsobnosti, okrem pôsobnosti, ktoré sú rozdelené v štvrtej časti Štatútu

a) ako výlučnú pôsobnosť mestskej časti vedenie matriky podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej funkcie k zariadeniam v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, divadelníctva, múzeí a galérií, ktoré zriadila, schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, ak nie sú majetkom mesta, schvaľovanie ordinačných hodín neštátneho zdravotníckeho zariadenia
b) ako súbežnú pôsobnosť s mestom na úseku regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pre svoj územný obvod vykonávať stratégie regionálneho rozvoja, vypracovávať programy sociálneho a hospodárskeho rozvoja, koordinovať spoluprácu právnických osôb pri vypracovaní programov rozvoja MČ, podľa zák. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať profesionálne divadlá ako právnické osoby a kontrolovať hospodárenia a účelovosť vynaložených prostriedkov v ňou zriadených divadlách, podporovať divadelné aktivity formou účelových prostriedkov, podľa zák. č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty môže zriadiť alebo založiť podľa osobitného predpisu miestne múzeum a miestnu galériu, podľa zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci môže zriaďovať zariadenie sociálnych služieb MČ, podľa zák. č. 29/1984 Zb. školského zákona a zák. č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve môže zriadiť základnú umeleckú školu, predškolské zariadenie a centrá voľného času a vykonáva štátnu správu v II. stupni vo veciach umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v I. stupni; spracúvava a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy, mesta a verejnosti; môže prideľovať finančné prostriedky súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami, podľa zák. č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre rozpracúva koncepciu telesnej kultúry na podmienky MČ, podieľa sa na výbere a príprave športových talentov, podporuje organizovanie športových podujatí miestneho významu, utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých, podporuje športovú aktivitu zdravotnej postihnutých občanov, podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody, kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru, podľa zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti môže zriaďovať ambulancie vrátane staníc lekárskej služby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom, zriaďovať agentúry domácej ošetrovateľskej strarostlivost a zúčastňovať sa na preventívnych programoch,
c) ako zverenú pôsobnosť mestskej časti na úseku školstva - výkon funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v predškolských zariadeniach - materských školách na svojom území, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa v týchto predškolských zariadeniach bez právnej subjektivity, nasledovnými mestskými časťami:
Kavečany
Staré mesto
Ťahanovce
Myslava
Pereš
Poľov
Sídlisko KVP
Šaca
Barca


na úseku sociálnej pomoci - výkon funkcie zriaďovateľa a správcu majetku v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane výkonu funkcie zamestnávateľa v zariadeniach bez právnej subjektivity, nasledovnými mestskými časťami:
2.1. MČ Sever - Zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch č. 91 a opatrovateľská služba s tým, že týmito inštitúciami budú zabezpečované potreby obyvateľov všetkých MČ na území OÚ Košice I.,
2.2. MČ Západ - Zariadenie opatrovateľskej služby na Ružovej č. 39 a opatrovateľská služba s tým, že týmito inštitúciami budú zabezpečované potreby obyvateľov všetkých MČ na území OÚ Košice II.,
2.3. MČ Dargovských hrdinov - Zariadenie opatrovateľskej služby na Krosnianskej č. 13 a opatrovateľská služba s tým, že týmito inštitúciami budú zabezpečované potreby obyvateľov všetkých MČ na území OÚ Košice III.,
2.4. MČ Juh - Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej č. 1 a opatrovateľská služba s tým, že týmito inštitúciami budú zabezpečované potreby obyvateľov všetkých MČ na území OÚ Košice IV.


na úseku stavebného zákona - výkon funkcie stavebného úradu podľa osobitného predpisu23), okrem pôsobností určených iným mestským častiam podľa tohto štatútu, vykonáva
3.1. mestská časť Staré mesto pre územie mestskej časti Staré mesto, Džungľa, Sever, Kavečany, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce,
3.2. mestská časť Západ pre územie mestskej časti Západ, Sídlisko Košického vládneho programu, Luník IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš, Poľov,
3.3. mestská časť Dargovských hrdinov pre územie mestskej časti Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves,
3.4. mestská časť Juh pre územie mestskej časti Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce, Vyšné Opátske.


(2)  Mesto vykonáva pôsobnosti podľa zákona, ktoré neboli zverené mestským častiam ako výlučná pôsobnosť mestských častí podľa ods. 1 písm. a) alebo ako zverená pôsobnosť mestskej časti podľa ods. 1 písm. c).


 Prvá časť - §l
 Druhá časť - §2 - §27
 Tretia časť - §28 - §44
 Štvrtá časť - §45 - §75
 Piata časť - §76 - §82
 Šiesta časť - §83 - §90
 Siedma časť - §91 - §96
 Ôsma časť - §97
 Deviata časť - §98 - §100

 Príloha č. 1
 Príloha č. 2
 Príloha č. 3 - Záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice
 Príloha č. 4
 Príloha č. 5

Zmeny a doplnky k štatútu mesta Košice
 Uznesenie č. 67 (prijaté dňa 24. apríla 2003)
 Uznesenie č. 129 (prijaté dňa 26. júna 2003)
 Uznesenie č. 630 (prijaté dňa 7. decembra 2004)
 Uznesenie č. 1031 (prijaté dňa 27. apríla 2006)
 Uznesenie č. 1204 (prijaté dňa 26. októbra 2006)
 Uznesenie č. 147 (prijaté dňa 29. mája 2007)

 Štatút mesta Košice platný do 31.12.2000

Mestské podniky