Deň mesta Košice

Základná charakteristika
Basic characteristicsDruhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline, obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na  severe a Volovskými vrchmi na západe.

Slovakia's second largest city lies in the valley of the river Hornád in the Košice basin, encircled by the spurs of the Čierna Hora mountains to the north and the Volovské vrchy hills to the west.Ukazovateľ Rok / Year 2016 Indicator
Rozloha v ha 23 763 Area in ha
 poľnohospodárska pôda 8 900  agrarian land
 nepoľnohospodárska pôda 14 803  non-agrarian land
Štruktúra pôdneho fondu v %   Structure of lands available in %
 poľnohospodárska pôda 37,5  agrarian land
 nepoľnohospodárska pôda 62,5  non-agrarian land
     
Hustota obyvateľstva
na 1 km2
1008,9 Density of population
per 1 km2
Priemerný vek obyvateľov 41,2 Average age of citizens
Obyvateľstvo k 31.12.2016 239 141 Population as of 31.12.2016
v tom:   out of it:
muži 114 674 men
ženy 124 467 women
Počet okresov 4 Number of Districts
Počet mestských častí 22 Number of City Districts
Počet parciel registra C 124 395 Number of allotments
Počet domov so súpisným číslom 39 506 Number of houses with registration No.
     
Poloha 48°43' severnej zemepisnej šírky
48 43' of northern latitude
Location
21°15' východnej zemepisnej dĺžky
21 25' if eastern longitude
     
Nadmorská výška
v m n. morom
  Elevation in
m above sea level
 stred 255  Medium
 maximálna 819  Maximum
 minimálna 177  MinimumÚzemno - správne členenie Košíc
Territorial and Administrative division of Košice
Okres Mestská časť / City District District
Košice I Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce Košice I
Košice II Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ Košice II
Košice III Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves Košice III
Košice IV Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske Košice IV
Grafické znázornenie hraníc mestských častí mesta Košice
Graphic design of City Districts' borders


/Zdroj: Štatistický úrad SR/

Mestské podniky