Deň mesta Košice

Najväčší zamestnávatelia na území mesta Košice


Najvýznamnejším priemyselným subjektom na území mesta je spoločnosť U.S.Steel Košice, s.r.o., ktorá vznikla po prevzatí hutníckej časti podniku VSŽ, a.s. americkou firmou U.S.Steel (od 1. 7. 2001 United States Steel LLC) koncom roku 2000.

U.S.Steel Košice, s.r.o. je najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov na Slovensku a patrí do skupiny najväčších producentov ocele v strednej a východnej Európe. Táto spoločnosť zamestnáva 14 453 zamestnancov.

U.S.Steel Košice, s.r.o. je integrovaná hutnícka spoločnosť s ročnou výrobou ocele asi 4 mil. ton.

Ďalší zamestnávatelia:
Východoslovenská energetika a.s., Košice - počet zamestnancov 1995. Hlavnou oblasťou činnosti je výroba, rozvod elektriny, plynu, vody.

Inžinierske stavby, a.s. - najväčšia stavebná firma na východe Slovenska s 1558 pracovníkmi. Firma má bohatú tradíciu pri budovaní inžinierskych sietí, mostov, ciest a priemyselných stavieb.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - firma zamestnáva 257 pracovníkov. Hlavnou oblasťou činnosti zásobovanie vodou a odkanalizovanie.

Železničná spoločnosť, a.s. Bratislava - počet zamestnancov 2347. Hlavnou činnosťou je nákladná železničná preprava a ŽKV.

Slovenské telekomunikácie, a.s. - centrum personálneho servisu VS Košice. Počet zamestnancov 1714.

VSŽ Inžiniering, s.r.o. - počet zamestnancov 443. Za posledné obdobie došlo vo firme k úbytku počtu zamestnancov.

Hydina ZK, a.s. Košice - počet zamestnancov 494. Výroba zameraná na spracovanie hydiny a výrobu mäsových výrobkov.

VSS, a.s. Košice - počet zamestnancov 956. Hlanvou oblasťou činnosti je strojárenská výroba.

Železnice SR, Správa riadenia dopravy Košice - počet zamestnancov 2774.

Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice - počet zamestnancov 2103. Hlavnou činnosťou sú zdravotnícke služby.

Slovenská pošta, š.p. Košice - počet zamestnancov 1654.

Termostav Mráz, s.r.o. - počet zamestnancov 282. Hlavné zameranie firmy je stavebníctvo.


Mesto má dobré predpoklady na rozvoj cestovného ruchu. Historické jadro je mestskou pamiatkovou rezerváciou s cennými objektami, z ktorých je 466 zapísaných v štátnych zoznamoch pamiatkovo cenných objektov. Najvýznamnejším je gotický Dóm sv. Alžbety Uhorskej.

Návštevníkom Košíc je k dispozícii 33 ubytovacích zariadení, z toho 15 hotelov, 5 penziónov, 5 robotníckych a turistických ubytovní, 5 študentských domovov, 2 chatové osady, 1 autokemping. Spolu je v ubytovacích zariadeniach 2058 lôžok. Počet návštevníkov dosiahol v roku 2004 vyše 109 tis. osôb, z toho zahraniční návštevníci tvorili viac ako 1/3.

Košice - December 2005

/Spracovalo: Oddelenie komunálneho rozvoja MMK s využitím podkladov ÚHA/

Mestské podniky