Deň mesta Košice

Nadácia PRO CASSOVIAVážení Košičania podporte košickú nadáciu

Do zoznamu poberateľov 2% (3%) príspevku patrí aj
Nadácia PRO CASSOVIA
Chcete, aby mesto Košice bolo stále krajšie ?

Darujte 2% (3%) podiel zaplatenej dane v prospech nadácie na kultúru, národnostné menšiny, zdravie a rozvoj duchovných hodnôt človeka, vzdelávanie, záchranu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok v meste Košice

Ďakujeme za Vašu štedrosť !

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP


ZAMERANIE NADÁCIE

Nadácia PRO CASSOVIA bola dňa 26. 08. 1997 zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 207/1996 Zb.

Podľa nového zákona č. 34/2002 Zb. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2002, nadácia PRO CASSOVIA požiadala MV SR o zmenu zapisovaných skutočností do registra nadácií. Po predložení všetkých materiálov v súlade s novým zákonom, bola na Ministerstve vnútra SR vykonaná zmena zapisovaných skutočností dňa 31. 1. 2003.

Nadácia má komunitný charakter podporuje aktivity v prospech obyvateľov a neziskových organizácií na území mesta Košice. Plní verejnoprospešný účel ako to vyplýva zo zákona. Obsahová náplň nadácie je veľmi bohatá, zahŕňa viac oblastí. Podporuje kultúru, národnostné menšiny, sociálnu oblasť, ľudské práva, rozvoj duchovných hodnôt a ochranu životného prostredia. Taktiež sa podieľa na záchrane a obnove kultúrnych a historických pamiatok v meste Košice. Jednou z úloh nadácie je rozvíjať spoluprácu a porozumenie medzi mimovládnymi organizáciami v spomínaných oblastiach, podporovať vzdelávanie a výchovu občanov k zodpovednosti za lepšiu kvalitu života. Nadácia svojimi aktivitami podporuje pluralizmus, toleranciu a spoluprácu.ORGÁNY NADÁCIE

Orgánmi nadácie sú správna rada, revízor a správca.

Správna rada pracuje v zložení:
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - predseda správnej rady nadácie

členovia správnej rady:

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
PhDr. Imrich Urbančík, CSc.
Ing. Ladislav Drabik, PhD.
Ing. Jozef Marko
Ing. Eva Hulmečíková
Ing. Helena Cibuľová
Ing. Pavel Šoltys

Revízor nadácie:    MVDr. Martin Petruš
Správca nadácie:    Ing. Miloslav KlímaFINANCOVANIE NADÁCIE

Príjem do nadácie plynie z príspevkov z podielu zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb podľa osobitného predpisu.

Ďalším zdrojom príjmov nadácie sú finančné príspevky sponzorov.

Nadácia každoročne oslovuje vedenia väčších podnikov, obchodných spoločností, bankových inštitúcií a poisťovní na území mesta Košice prostredníctvom žiadostí o finančný príspevok na podporu verejnoprospešného účelu.


ČINNOSŤ A PROJEKTY, KTORÉ NADÁCIA PODPORUJE

Hlavnou obsahovou náplňou nadácie je podpora projektov tretích osôb na území mesta Košice. Nadácia podporuje prevažne kultúrnu oblasť, sociálnu sféru, rozvoj duchovných hodnôt a ochranu historických pamiatok. Orientuje sa na deti a mládež, ktoré zmysluplne využívajú voľný čas prevažne v umeleckej oblasti. Košice sú mestom mnohých národností, z čoho vyplýva aj pravidelná podpora klubov národnostných menšín, ktoré pôsobia na území mesta a organizujú aktivity pre občanov iných národností.

Najväčšia časť finančných prostriedkov bola vyčlenená na kultúrne a vzdelávacie projekty, väčšinou pre deti a mládež. Nadácia pravidelne podporuje špičkové mládežnícke umelecké telesá z Košíc, ktoré na základe výnimočných výsledkov prezentujú kultúru na rôznych svetových a európskych festivaloch.

Ďalej nadácia podporuje projekty na podporu zdravia a projekty v sociálnej oblasti pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež a seniorov. Vo veľkej miere sú prostredníctvom nadácie podporované vzdelávacie a publikačné aktivity v našom meste.

Nadácia PRO CASSOVIA je spoluorganizátorom Festivalu sakrálneho umenia, ktorý je ojedinelým podujatím nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Mesto Košice svojou národnostnou a náboženskou rozmanitosťou sa radí medzi mestá tolerancie a pluralizmu. Podujatie je prehliadkou sakrálneho umenia v oblasti vokálneho umenia, hudby, slova, výtvarného umenia a filmu. Mottom festivalu je ekumenizmus. V roku 2014 sa uskutočnil už 25. ročník.
CIELE NADÁCIE

Vzhľadom k rôznorodosti obsahovej stránky nadácie a v snahe zefektívniť prácu pri výbere projektov nadácia bude zohľadňovať projekty s konkrétnym zmysluplným obsahovým zameraním, ktoré oslovia čo najviac ľudí a budú viditeľným prínosom pre mesto Košice.

Nadácia chce osloviť čo najväčšiu skupinu občanov, neziskové mimovládne organizácie s mestskou pôsobnosťou ku aktívnej spolupráci pri rozvíjaní a zlepšovaní kvality života, rozvíjaní kultúry, riešení aktuálnych sociálnych potrieb, pri efektívnom využívaní voľného času detí a mládeže, pri ochrane životného prostredia a záchrane a obnove kultúrnych pamiatok v Košiciach.
Cieľom nadácie je zabezpečiť čo najväčší objem finančných prostriedkov, aby sa v čo najväčšej miere mohla naplniť misia nadácie.

Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie:
 1. občianske združenia majúce v cieľoch účel nadácie
 2. fyzické osoby, ktoré sa priamo podieľajú na aktivitách súvisiacich s účelom nadácie
 3. všeobecne prospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou súvisiacou s účelom nadácie
 4. iné
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
 • Právnické osoby musia pôsobiť v oblasti, ktorá súvisí s účelom nadácie najmenej tri roky
 • Fyzické osoby musia byť staršie ako 15 rokov

Prehľad projektov, ktoré nadácie PRO CASSOVIA finančne podporila v roku 2015:

Nadácia poskytla v roku 2015 finančné prostriedky vo výške 10 850,- EUR na verejnoprospešný účel rozhodnutím v správnej rade nasledovne:
 • LenART & Japan ARTist
 • Tramtária Slovensko - Zimomravenie
 • OZ Karpaty Košice -Slávnostný koncert venovaný Ševčenkovi
 • Klub 3F - Hoja Ďunďa Hoja
 • OZ Medzinárodná klavírna súťaž - Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera
 • OZ Via Cassa - Stredoveký deň
 • VSMÚ v Košiciach - Zlatá horúčka v múzeu
 • Spolok Dychový orchester mladých - Slávnostný koncert k 45. výročiu založenia orchestra
 • Zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia Košice-deti - Letné potulky Košicami III.
 • Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. - Letné a jesenné aktivity pre deti a dorast
 • OZ Haliganda - Krajina Haliganda
 • ArtEst - Medzinárodný integračný festival
 • 26. ročník Festivalu sakrálneho umenia
 • Špeciálna základná škola Odborárska 2 - Predstavenia "Ako vznikla rómska vlajka"
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety - Spevácka súťaž "O Alžbetinu ružu"
 • Základná škola Jozefa Urbana - 6.ročník projektu "Hravenisko"
 • OZ Domka , saleziánska mládež -Veľký hokejbalový turnaj 2015
 • Detská organizácia FRIGO - "Detské vianočné dielne"
 • Pravoslávna cirkevná obec - Pravoslávne Vianoce 2016
 • Kraso centrum Košice - 45.ročník "Veľká cena Košíc" a "Košická korčuľka"
Nadácia PRO CASSOVIA srdečne ďakuje všetkým dobrým ľuďom,
priaznivcom, sponzorom a organizáciám za prejavenú priazeň a podporu jej činnosti.
Veľmi si Vašu pomoc vážime.


Váš finančný príspevok na účet nadácie pomôže zachrániť historické pamiatky v meste Košice, pomôže rozvíjať humánne ciele na poli kultúry, vzdelávania a rozvoja duchovných hodnôt. Naše mesto bude krajšie aj vďaka Vám.

Za všetkých, ktorým pomôžeme úprimne ďakuje správna rada nadácie.

Prosíme všetkých, ktorí majú radi svoje mesto a záleží im na skutočných hodnotách, o príspevok na účet nadácie 2626753580 / 1100

Kontakt:


Nadácia PRO CASSOVIA
IČO: 31950710
Ing. Miloslav Klíma, správca nadácie
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel. č.: +421 918 937 411
email: miloslav.klima @ kosice.sk


/ © Foto: Marián Krlička /

Mestské podniky