Deň mesta Košice

Hrnciarska ulica


Košice-Hrnčiarska ulica,(foto:A.Jiroušek) Mapa


Stanovy kožušníckeho cechu
Košice sa môžu popýšiť najstarším dokladom existencie cechovej organizácie v celom Uhorsku, ktorým sú stanovy cechu kožušníkov vydané richtárom Arnoldom v roku 1307.
Cechová truhlica
Cechová truhlica z 18. storocia
Cechy sa však zacali v Košiciach naplno rozvíjat až od druhej polovice 15.storocia. Boli to remeselnícke organizácie združujúce majstrov jedného alebo viacerých remesiel, založených na ochranu ich záujmov. Celý život cechov bol podriadený normám, zvaným štatúty, ktoré museli byt schválené mestskou radou a neskôr potvrdené panovníkom. Zodpovednosť za plnenie štatútov a záväzkov voci mestu niesli volení oficiálni predstavitelia cechu - jeden alebo viacerí cechmajstri.
V priebehu storočí počet cechov narastol a svoje cechy si v Košiciach vytvorili takmer všetky remeslá. Fakt, že tu nachádzame aj cechy velmi úzko špecializovaných remesiel rôznych odvetí, svedčí o vysokej úrovni remeselnej a hospodárskej rozvinutosti mesta. Jeho význam ako obchodného strediska potvrdzujú aj štatúty košických obchodníkov, vydané v roku 1446, ktoré sú najstaršími obchodníckymi stanovami v Uhorsku. Remeselníci združovaní v cechoch sa ako plnoprávni občania mestskej obce v snahe presadzovat svoje záujmy, usilovali o čo najširšie zastúpenie v mestskej správe. Cechové organizácie vytvárali aj bohatý spoločenský život. Usporadúvali hostiny, zúčastnovali sa na procesiách, vyvíjali sociálnu činnost voci svojim členom. Dôležité úlohy plnili aj pri hasení požiarov v meste a pri obrane a údržbe mestských hradieb. Cechy boli zrušené v roku 1872. V Košiciach ani po tomto roku úplne nezanikli a mnohí remeselníci aj nadalej zachovávali cechové tradície v nových živnostenských spolocenstvách.

BROŠNÁRSTVO
Hrnčiarska 10, tel.:095/622 12 41
Otvorené Po-Pia : 8.30 - 12.00 / 12.30 - 17.00
Výroba a opravy opaskov, kožených búnd, oprava obuvi
PEKÁREŇ
Hrnčiarska 17, tel.:095/625 41 95
Otvorené 6.00 - 20.00, sobota 7.00 - 16.00
Mliečny bar (raňajkáren)
ZLATNÍCTVO
Hrnčiarska 12, tel.:095/625 21 08
Otvorené Po-Pia : 10.00 - 17.00
Výroba zlatých šperkov na zákazku, opravy všetkých druhov šperkov
MINCIAR
tel.: 0905 488 872
Príležitostné razenie mincí a medailí.
REŠTAUROVANIE HISTORICKÉHO NÁBYTKU
Hrnčiarska 21, tel.: 0905 347 642
VODNÝ HÁMOR
V mierke 1:2 z Medzeva, funkčná vyhňa - pre väčšie skupiny možné spustiť, treba vopred telefonicky ohlásiť
BYLINKÁREŇ
Hrnčiarska 24, tel.: 0905 348 368
Otvorené Po-Pia : 9.00 - 12.00
Predaj čajov a byliniek.
KOŽUŠNÍCTVO
Hrnčiarska 20, tel.: 095/622 50 20
Otvorené Po-Pia : 9.00 - 12.00
Predaj, zakázkové šitie a oprava kožušinových výrobkov.
UMELECKÝ KOVÁČ
Hrnčiarska 15, tel.: 095/62 541 93
Otvorené Po-Pia : 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Výroba a predaj kováčskych umeleckých výrobkov, predaj strieborných šperkov, nože, ručné práce.
HRNČIARSTVO
Hrnčiarska 19, tel.: 095/62 260 16
Výroba ozdobnej a úžitkovej keramiky.Pre Mesto Košice vydala Agentúra K - Kristíny Rybárovej
© Foto: A.Jiroušek, M.Krlicka, R.Slovák, Text: Dr J.Kirst

Mestské podniky