Deň mesta Košice
Späť na múzeá a galérie. 
Múzeá a galérie
www.kosice.sk Košice
Východoslovenské múzeum /foto: Marián Krlička
Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Vzniklo r.1872 ako spolkové múzeum pod názvom Horno-uhorské múzeum (Felsomagyarországi múzeum). Za vyše 120-ročnej existencie múzeum sústredilo a dnes spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov z oblasti dejín umenia, umeleckých remesiel, hístórie, numizmatiky, etnografie, prírodných vied, fotografie. Reprezentatívny výber zo zbierok múzea je prezentovaný v tematicky ucelených desiatich expozíciách, ktoré ročne navštevuje okolo 150 000 domácich a zahraničných turistov. kontakt: 04 136 Košice Hviezdoslavova ul. 3 tel.:055/62 203 09 fax:055/62286 96
email: vsmuz@stonline.sk
 
v Košiciach Vás pozýva na prehliadu svojich krátkodobých výstav
a stálych expozícií
Ľud ĽUD - tvorca trvalých hodnôt -archeologická a historická expozícia /Nám. Maratónu mieru č.2/ Táto expozícia starších dejín sprístupňuje verejnosti historický vývoj východného Slovenska od prvých materiálnych dokladov existencie človeka na tomto území až do roku 1848.
Košický zlatý poklad Košický zlatý poklad /Nám. Maratónu mieru č.2/ Nález zlatých mincí z 15.-17. Storočia, svojím rozsahom najstarší na Slovensku obsahuje 2920 mincí, 3 medaily a renesančnú zlatú reťaz. Expozícia je doplnená tromi ďalšími pokladmi - bohdanovským, "malým" košickým a veľkofolkmárskym.
Miklušova väznica Košické storočia - Miklušova väznica /Pri Miklušovej väznici 10/ Expozícia prispôsobená interiérovým danostiam bývalej väznice približuje návštevníkom dejiny mesta Košice. V závere prehliadky je sprístupnená časť podzemných priestorov bývalej mučiarne.
Rodosto RODOŠTO - Pamätný dom Františka II. Rákocziho /Hrnčiarska 7 - Katova bašta/ Expozícia v pamätnom dome vodcu posledného protihabsburského povstania prezentuje pamiatky na život kniežata Rákocziho, históriu repliky jeho domu v tureckom exile a pohreb kniežaťa a jeho druhov v Košiciach /1906/.
Peniaze na východnom Slovensku /Nám. Maratónu mieru č.2/ Numizmatická expozícia Je systematickým výberom z druhej najväčšej numizmatickej zbierky na Slovensku. Prehľadne a atraktývne oboznamuje s vývojom obeživa v regióne od 2. storočia pred Kr. až do r.1953 (keltské biateky, rímske mince, veľkomoravské sekerovité hrivny, stredoveké denáre, groše, toliare až po platidlá a obeživo 20. storočia). Zaujímavé su doklady o činnosti košickej a smolníckej mincovne a dokumenty o falšovaní mincí na východnom Slovensku. Pozoruhodné sú aj ukážky medailérskej tvorby tunajších majstrov z rôznych historických období.
Zlatnícka expozícia /Nám. Maratónu mieru č.2/ Prostredníctvom zlatníckych predmetov a šperkov prezentuje najvýznamnejšie remeslo na Slovensku. Od predhistorického obdobia až po súčasnosť dokladá prostredníctvom sakrálnych, užitkových predmetov a šperkov individuálnu tvorbu zlatníckych majstrov, strojové spracovania drahých a obyčajných kovov a individuálnu ateliérovu tvorbu šperkov.
Príroda Karpát /Hviezdoslavova č.3/ Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanocká a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
Storočia v umení - umeleckohistorická expozícia /Hviezdoslavova č.3/ prestaví návštevníkovi vývoj umenia od raného stredoveku až do začiatku 20.stor. V prvej časti expozície prevláda sakrálne umenie, kým druhá časť kladie dôraz na náznaky interiérov, približujúcich spôsob bývania od 18.stor. do začiatku 20.stor.
Urbanova veža Umelecké kovolejárstvo na východnom Slovensku /zvonica sv. Urbana pri Dóme sv. Alžbety na Hlavnej ulici/ Na piatich podlažiach sa tu vystavuje široká škála kovolejárskych výrobkov od zvoncov, stredovekých kanónov cez sakrálne a úžitkové ozdobné predmety. Zvonica sv. Urbana zároveň ponúka návštevníkom expozície veľmi zaujímavý pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. 
Múzeum Červený Kláštor /Vysunutá expozícia Východoslovenského múzea/ Táto národna kultúrana pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie oficiálne potvrdila r.1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor pôvodn slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená r.1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umelecko - historické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša. 
V priestore konventu je inštalovaná stála výstava o histórii kláštora a jeho stavebnom vývoji. V jednom z rekonštuovaných mníšských domčekov je zaujímavá farmaceutická expozícia interiéru stredovekej lekárne ako pamiatka na kamadulského frátra Cypriána, všeobecne vzdelaného stredovekého liečiteľa a botanika, pre jeho pokusy o lietanie nazývaného lietajúci mních. kontakt: 056 06 Červený Kláštor tel.: 0964/2355
späť na začiatok   stránka od ma

Mestské podniky