Štvrtok, 15. November 2018

Daň z nehnuteľností na rok 2017

Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová

Referát daní a poplatkov
e-mail: dane @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180Kalendár daňovníka pre rok 2017:
Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.


Pre lepšiu orientáciu daňovníkov uvádzame platné sadzby dane z nehnuteľností na rok 2017:

Pre účely tohto nariadenia sa určujú tri daňové kategórie, ktoré sú tvorené nasledovnými katastrálnymi územiami:
I. kategória - katastrálne územia: Stredné Mesto
II. kategória - katastrálne územia: Huštáky, Letná, Skladná, Čermeľ, Severné Mesto, Brody, Nové Ťahanovce, Terasa, Grunt, Železiarne, Furča, Južné Mesto, okrem ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova, Vozárova, Jazero,
III. kategória- katastrálne územia: Ťahanovce, Kavečany, Luník, Myslava, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, Košická Nová Ves, Vyšné Opatské, Nižná Úvrať, Krásna, Barca, vrátane ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a Vozárova, Šebastovce, Kamenné.


Pre rok 2017 sú sadzby dane určené takto:

l. Ročná sadzba dane za pozemky v %:
I.kat. II. kat. III.kat.

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,40 0,40 0,40
b) záhrady 1,25 1,00 0,75
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 1,00 0,75
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hosp. využívané vodné plochy
0,35 0,35 0,35
e) stavebné pozemky 1,25 1,00 1,00
f) pozemky uvedené pod písm. a) až e), na ktorých sa nachádza transformačná stanica
alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb
1,75 1,50 1,50


HODNOTA STAVEBNÝCH POZEMKOV, ZÁHRAD, ZASTAVANÝCH PLÔCH A NÁDVORÍ A OSTATNÝCH PLÔCH V MESTE KOŠICE

Obec s počtom obyvateľov Stavebné pozemky
(v eurách/m2)
Záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy

(v eurách/m2)

Obce, ktoré sú sídlom kraja 53,11 5,31


*) V zmysle § 6 ods. (4) sa na účely dane z nehnuteľností za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa §10 ods. 2, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení, ak ide o zmeny stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.


Hodnota ornej pôdy je uvedená v prílohe č. 1, VZN č. 132

Pre rok 2017 platia tieto sadzby dane za jednotlivé druhy stavieb:
I.kat. II. kat. III.kat.

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,400 € 0,265 € 0,265 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,200 € 0,200 € 0,200 €
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 1,000 € 1,000 € 1,000 €
d) samostatne stojace garáže 1,150 € 1,000 € 0,800 €
e) stavby hromadných garáží 1,150 € 1,000 € 0,800 €
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,000 € 0,850 € 0,650 €
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 4,000 € 3,500 € 3,500 €
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 5,500 € 5,000 € 4,200 €
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 3,000 € 2,000 € 1,000 €


Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,16 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, za každý aj začatý m2.


Sadzby dane za byty a nebytové priestory na rok 2017:
I.kat. II. kat. III.kat.

a) byty 0,398 0,332 0,332
b) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 3,000 2,000 1,500
c) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť 1,700 1,300 1,000
d) nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie 1,150 1,000 1,000Zníženie dane z nehnuteľností:
Sadzba dane za psa:

a) v bytovom dome je 40,00 €
b) v rodinnom dome alebo inom uzavretom objekte je 10,00 €


Zníženie dane za psa:

Mesto Košice poskytuje zníženie dane o 50 % za psa:
Ročná sadzba dane za predajné automaty je 100 eur za predajný automat.

Ročná sadzba dane za nevýherný hrací prístroj je 166 eur za jeden nevýherný hrací prístroj


Podrobnosti týkajúce sa dane z nehnuteľností ako aj ostatných daní sú uvedené
vo VZN č. 132 o miestnych daniach v znení neskorších zmien a doplnkov, prílohy č. 1 a 2

Tlačivá pre podanie daňového priznania/Zdroj: referát daní a poplatkov MMK/