Deň mesta Košice

Tlačivá pre poplatkové priznanie k poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta KošicePoplatkové priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice


/Zdroj: Referát daní a poplatkov MMK/

Mestské podniky