Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu


Pokladňa pre verejnosť

Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní

Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 18:00 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 14:30 hod



      Daň z nehnuteľností na rok 2010

      VZN č. 100 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
       (nariadenie o poplatku za komunálne odpady)

       a zmena VZN č.100 - uznesenie č.672/2008 a uznesenie č.1015/2009


Mestské podniky