Deň mesta Košice

Cyklistická únia mesta Košice


Doterajšia činnosť, zámery a ciele
Cyklistická únia mesta Košíc (ďalej len Únia) bola založená spontánne v júli 1990, keď bola úradne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR ako dobrovoľné občianske združenie. Vznikla z potreby riešiť zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky pre cyklistov v Košiciach. Podľa stanov je to nepolitické združenie, ktoré nie je športovou ani podnikateľskou organizáciou. Únia je otvorená pre spoluprácu s podobne zameranými hnutiami a organizáciami.

Poslaním únie je propagovať cyklistiku ako zdravú a ekologickú formu dopravy v obytných zónach, bojovať proti nezaslúženej spoločenskej a dopravnej diskriminácii cyklistov. Snažíme sa o systematické vytváranie bezpečných podmienok pre cyklistov budovaním cyklotrás. Chceme preniesť zodpovednosť za budovanie cyklotrás na príslušné mestské orgány a organizácie, ktoré to majú v náplni práce, a pre tieto byť iba občianskou kontrolou.

Napriek tomu, že ako členovia únie sme sa tejto činnosti doposiaľ venovali len popri svojom zamestnaní, zaznamenali sme viaceré úspechy.

V roku 1992 sa Únia stala členom Dopravného klubu ČSFR (teraz Český a slovenský dopravný klub) so sídlom v Brne, v ktorom sa zapojila do komplexne chápaného riešenia dopravných systémov na medzinárodnej úrovni. Po vzniku Slovenskej republiky pracovné kontakty s Dopravným klubom ochabli, avšak o to viac vidíme dnes potrebu ustanovenia občianskeho združenia s obdobným zameraním s celoslovenskou pôsobnosťou.

Významným medzníkom v činnosti je november 1992, keď Mestské zastupiteľstvo schválilo "Dlhodobý komplexný program rozvoja cyklistických trás v Košiciach", ktorého iniciátorom a spolutvorcom bola Únia. Význam tohto záväzného dokumentu spočíva nielen vo všeobecnej formulácii podmienok nutných pre bezpečnosť cyklistov, ale najmä v odsúhlasení konkrétneho rozvrhnutia siete cyklotrás ako aj v určení súčinnosti mestských orgánov na ich výstavbe a správe.

Únia sústavne iniciuje výstavbu nových cyklotrás v Košiciach, z čoho sú doposiaľ realizované 4 samostatné obojsmerné trasy v celkovej dĺžke 6,5 km.

Únia sa neustále prezentuje hromadnými propagačnými cyklistickými akciami ako aj svojimi vystúpeniami v masmédiách. Využitou príležitosťou na prezentáciu bola medzinárodná konferencia "Rozvoj dopravy v meste Košice a priľahlom regióne" v roku 1997. Jasne sme tam poukázali na bezperspektívnosť pretrvávajúceho podporovania individuálnej automobilovej dopravy, ktorej dôsledkom je útlm všetkých ostatných druhov dopráv, vrátane cyklistickej. Vzhľadom na živelný nárast hustoty automobilovej dopravy v slovenských mestách je najvyšší čas zareagovať na záchranu a postupnú renesanciu cyklodopravy.

Ďalšou iniciatívou Únie v spolupráci s inými občianskymi združeniami je naštartovanie projektu "Mestá pre cyklistov!". Zámerom je celoplošné vtiahnutie slovenských miest do vytváranie priaznivých podmienok pre bicyklovú dopravu so zvýšenou legislatívnou podporou. V rámci tohto projektu sa 29.5.1999 aj Košice zapojili do celoslovenskej cyklistickej akcie DEŇ NA BICYKLI.

Najnovšou iniciatívou je zapojenie Košíc do organizovania európskeho Dňa bez áut, pričom Cyklistická únia je slovenským koordinátorom podujatia.

Radi medzi sebou privítame nových agilných záujemcov podobného zmýšľania, ktorých naše zámery oslovili. Taktiež vďačne prijmeme sponzorské finančné dary, ktoré mienime využiť na aktivity v prospech bicyklovej dopravy.

Kontaktná adresa:
Cyklistická únia mesta Košice
Ing. Karol Labaš
Berlínska 13, 040 13 Košice
tel.: 095/ 626 0064, tel./fax: 095/ 633 8544
E-mail: labas@cccke.sk

Číslo účtu únie:
57039-512/0200, VÚB Košice-mesto

Mestské podniky