Deň mesta Košice

Stále informácie

ZIMNÁ ÚDRŽBA V MESTE KOŠICE

Zmluvný dodávateľ mesta:     KOSIT a.s.
Čistenie a údržba komunikácií - tel.číslo:     055 - 727 07 81
Zimná pohotovosť mechanizmov:     od 1. novembra do 31. marca
Hlavné obdobie:     od 1. decembra do 28. februára

Postupnosť výkonu zimnej údržby:

Strojné čistenie:
 1. trasy mestskej hromadnej dopravy v dĺžke cca 170 km
 2. vnútrosídliskové komunikácie, bočné cesty, chodníky
 3. parkoviská
Ručné čistenie:
 1. zastávky MHD, schody
 2. priechody, podchody, ostrovčeky na križovatkách, chodníky
Čistené úseky a plochy v zmysle Operačného plánu zimnej údržby – zabezpečuje Kosit:

Mosty:     3 800 m (pracovná dĺžka 12 700 m)
Trasy MHD:     166 300 m (pracovná dĺžka 419 900 m)
Ostatné komunikácie:     137 400 m (pracovná dĺžka 276 700 m)

Chodníky:     121 306 m
Parkoviská:     46 000 m2
Podchody:     490 m2
Schody:     12 554 m2
Priechody a ostrovčeky na križovatkách:     4 176 m2
Zastávky MHD a priľahlé chodníky:     22 959 m2

Rozpočet na rok 2010: 1,1 mil. €SPRÁVA KOMUNIKÁCIÍ KOŠICE

Dĺžka cestnej siete:     747 km
Plocha:     4 354 188 m2
Chodníky:     351 km
Počet uličných vpustí:     7 046 ks
Dispečing správy komunikácií     tel.: 055 - 16 126     /poruchy, závady, výtlky/

Rozpočet na rok 2010: 6, 262 mil. €VEREJNÉ OSVETLENIE

Zmluvný dodávateľ mesta: ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Činnosť: prevádzka, obnova, opravy a údržba
Hlásenie porúch: tel. číslo:   0800 175 660   ( bezplatne nonstop)

Počet svetelných bodov:     16 891
Počet cestných, parkových a historických stožiarov verejného osvetlenia:     12 855
Prevádzka v zimnom období: od 16,15 hod. do 07,00 hod
                  v letnom období: od 21,30 hod. do 03,45 hod.

Rozpočet na rok 2010: 3, 019 mil. €ČISTOTA A ZBER ODPADU V MESTE KOŠICE

Zmluvný dodávateľ mesta: KOSIT a.s.
Zber a odvoz tel.číslo: 055 - 727 07 16

Počet poplatníkov spolu:     80 572

Ohlasovaciu povinnosť k poplatku, údaje k zmene počtu osôb v domácnosti, zmene bydliska a ďalšie náležitosti, je možné vykonať v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice nepretržite v úradných hodinách počas celého pracovného týždňa.

Objem zneškodneného komunálneho a drobného stavebného odpadu v r.2009: 61 300 ton

Drobný stavebný odpad a objemný odpad nie je možné ukladať k zberným nádobám, na jeho bezplatné odovzdanie do objemu 1 m3 pre obyvateľov mesta Košice sú určené zberné dvory.

Zberný dvor Pri bitúnku
Pri bitúnku 11
Zimný režim (1.10.-31.3.):
Pondelok až piatok
od 9.00 - 17.00
Sobota od 8.00 - 15.00
Letný režim (1.4.-30.9.):
Pondelok až sobota
od 7.00 - 18.00
Zberný dvor Jesenského 4
Jesenského 4
Zimný režim (1.10.-31.3.):
Pondelok až piatok
od 9.00 - 17.00
Sobota od 8.00 - 15.00
Letný režim (1.4.-30.9.):
Pondelok až sobota
od 7.00 - 18.00
Zberný dvor Popradská
Popradská
Zimný režim (1.10.-31.3.):
Pondelok až piatok
od 9.00 - 17.00
Sobota od 8.00 - 15.00
Letný režim (1.4.-30.9.):
Pondelok až sobota
od 7.00 - 18.00

Rozpočet na rok 2010 : 11, 916 mil. €STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÚ ZELEŇ V MESTE KOŠICE

Príspevková organizácia zriadená mestom: Správa mestskej zelene

Organizácia zriadená za účelom projektovania verejnej zelene, realizácie a údržby verejnej zelene na spravovaných plochách mesta na území mestských častí, správy a údržby parkov, detských ihrísk, fontán, umeleckých diel a pomníkov osadených v zeleni, Mlynský náhon, prevádzky minerálneho prameňa Anička -Gajdovka, správy horizontálnych a vertikálnych vrtov a iné.

Plocha zverená do správy: 456,62 ha
Počet kosieb do roka : v priemere 3 kosby
 
Kontakty: ústredňa 055 - 62 214 00, 623 26 27
- Stredisko údržby Dargovských hrdinov kl. 63
- Stredisko údržby Staré mesto kl. 21
- Stredisko údržby Sever kl. 21
- Stredisko údržby Západ kl. 46
- Stredisko údržby Ťahanovce - sídlisko kl. 21
- Stredisko údržby Jazero kl. 21
- Stredisko údržby Juh kl. 63

Rozpočet na rok 2010: 3, 659 mil. €MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zmluvný dodávateľ mesta: DPMK, a.s.
Dĺžka liniek MHD: 945 km
Počet km obslužnosti za rok: 15,6 mil. km
Počet prepravených cestujúcich za rok: 94 miliónov
Počet električiek: 126
Počet autobusov: 207
Počet trolejbusov: 27
Počet liniek MHD v meste Košice: 40
Počet liniek Košice -   U.S. Steel: 18,   Nočné linky: 4

Informácie, sťažnosti , podnety:     dpmk @ dpmk.sk
Web stránka   http://www.dpmk.sk/

Rozpočet na rok 2010: 15,5 mil. €SOCIÁLNA A BYTOVÁ OBLASŤ

Počet malometrážnych bytov Mesta Košice: 686
Počet sociálnych bytov Mesta Košice: 859
Počet bezbariérových bytov Mesta Košice: 7

Podmienky pridelenia malometrážneho bytu:
 • uchádzač je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, musí dovŕšiť 55 rokov veku, trvalý pobyt na území mesta Košice musí mať najmenej 5 rokov, nemal vlastný byt ani oň neprišiel vlastným zavinením, (za vlastné zavinenie sa nepovažuje ak uchádzač prenechá byt do bezodplatného užívania najmenej 3-člennej rodine svojho potomka v priamom rade, ktorý má v tomto byte nepretržitý trvalý pobyt).
 • malometrážny byt nemôže byť prenajatý: osamelému, s maloletými deťmi, trvalé ležiacemu, ktorý potrebuje sústavnú starostlivosť, trpiacemu diagnostikovanou duševnou chorobou, nositeľovi chronického infekčného ochorenia ohrozujúceho okolie, spoločensky neprispôsobivej osobe
 • telefónne číslo pracoviska MMK: 055- 6419 121
Podmienky pridelenia sociálneho bytu:
 • uchádzač nemá vlastné bývanie, ak si takýto stav sám nezavinil, má trvalý pobyt na území mesta viac ako 5 rokov, jeho mesačný príjem a príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú podľa osobitého predpisu nepresahuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre uchádzača a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, spĺňa ďalšie podmienky ak sú určené osobitným predpisov alebo predpisov mesta pre príslušný druh sociálnych bytov.
 • sociálny byt nemôže byť prenajatý osamelej osobe odkázanej na poskytovanie sústavnej osobitnej starostlivosti.
 • telefónne číslo pracoviska MMK: 055-6419 226
Etapy v procese priznávania sociálnych služieb:
 1. Občan podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na pracovisku Magistrátu mesta Košice
 2. Občan (s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na soc. službu) podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na pracovisku na MMK.

Pomoc seniorom - trvalá priorita samosprávy mesta pre všetkých odkázaných

Samospráva mesta trvalo zabezpečuje poskytovanie potrebných sociálnych služieb odkázaným seniorom v Košiciach. Ich priamymi poskytovateľmi sú: Magistrát mesta Košice, Stredisko sociálnej pomoci, miestne úrady mestských častí a mimovládne organizácie.

Prioritou je zabezpečenie pomoci seniorov predovšetkým v prirodzenom, teda ich domácom prostredí. V priebehu roku 2010 sa podarilo zabezpečiť opatrovateľskú službu pre všetkých odkázaných obyvateľov, s výnimkou tých, ktorým bola poskytnutá iná služba, prípadne tých, ktorí ju odmietli.

V roku 2010 boli podpísané zmluvy o zabezpečení opatrovateľskej služby so štyrmi neverejnými poskytovateľmi - mimovládnymi organizáciami: Arcidiecéznou charitou, Gréckokatolíckou apoštolskou exarchátnou charitou, Homo Homini a Zborovou diakóniou v celkovom rozsahu viac 89 tisíc hodín.

Nepostačujúce kapacity v existujúcich pobytových zariadeniach sú problémom všetkých slovenských miest. Z toho dôvodu poslanci národnej rady odsunuli o tri roky účinnosť paragrafu, ktorý stanovuje termín zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Mesto Košice už má pripravené dva projekty výstavby nových pobytových zariadení pre seniorov. Ide o celomestský zámer zvýšenia kapacít v pobytových zariadeniach na Laboreckej ulici a v lokalite Krásna s využitím prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Členmi Sociálnej a bytovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach boli v uplynulom štvorročnom období po prvýkrát aj samotní zástupcovia seniorov z radov obyvateľov malometrážnych bytov, jednoty dôchodcov, ale i obyvateľov zariadenia seniorov na Garbiarskej ulici. Mali možnosť priamo ovplyvňovať dianie a navrhovať riešenia sociálnej situácie seniorov. S ich prispením bol v roku 2009 oddelením služieb obyvateľstvu mestského magistrátu spracovaný a následne mestskými poslancami aj schválený dokument s názvom "Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Košice do roku 2015". Okrem iného počíta aj s masívnym rozvojom sociálnych služieb aj pre seniorov.

Súvisiace informácie - subjekty, s ktorými má Mesto Košice aktuálne v r. 2010 podpísané zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb:
 • Arcidiecézna charita - poskytovanie opatrovateľskej služby, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, starostlivosť o bezdomovcov a osamelých rodičov
 • Gréckokatolícka charita - opatrovateľská služba
 • Evanjelická diakónia - opatrovateľská služba
 • Homo - Homini - opatrovateľská služba
 • Geriatrické centrum - zariadenie opatrovateľskej služby
 • Lux n.o. - zariadenie pre seniorov
 • Patria n.o. - zariadenie pre seniorov
 • Domov sv. Anny - zariadenie pre seniorov
 • Kontakt n.o. - zariadenie pre seniorov
 • Oáza - Nádej na nový život - služby bezdomovcom

Oddelenie služieb obyvateľstvu MMK:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=gov_org_por_odd_sluzieb_ob.htm

Rozpočet na rok 2010 : 5, 743 mil. €ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ A ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI MESTA KOŠICE

Počet základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice: 36
Počet žiakov: 16 969

Počet materských škôl: 64
Počet detí: 5 989

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 150
Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice spolu: 3 285

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi,
fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby a mestských častí: 60

Počet detí a žiakov v školách a školských zariadeniach na území
mesta Košice spolu: 62 197

Web a kontakty školského portálu: www.skolakosice.sk

Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=gov_org_por_odd_skolstva.htm

Rozpočet na rok 2010: 25,140 mil. €Presun výkonných kompetencií na celomestskú samosprávu a zmeny organizačnej štruktúry premietnuté do celkového počtu zamestnancov 2002 - 2009

Magistrát mesta Košice zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov mesta vyplývajúcich pre mesto z osobitných predpisov.

Rok Útvar plus zamestnanci Presun z útvaru Nová pôsobnosť
2009 Oddelenie správy komunikácii 31 organizačná zmena z 30.-31.10.2008,
miesto: Jarmočná 1
MMK
Oddelenie Útvar hlavného architekta Mesta Košice 18 organizačná zmena z 30.-31.10.2008 miesto: Hlavná 68 MMK
Oddelenie Archív mesta Košice 7 organizačná zmena z 30.-31.10.2008 miesto: Kováčska 20 Kováčska 20
2008 Sociálna oblasť: komunitní, terénni sociálni pracovníci a ich asistenti 11 Komunitné centrum: L IX, Herlianska Popradská Sládkovičova Demeter
2006 Stavebné úrady 41 z mestských časti MÚ MČ: Staré Mesto Západ, Juh DH, Šaca
2005 Miestne dane 41 z mestských časti MMK
2002 Základné a materské školy 28 zo štátnej správy MMK
2002 Miestny poplatok - komunálny odpad 21 zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch MMK


Mimo riadiacej pôsobnosti Magistrátu mesta Košice organizačne sú:

Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice: 8 zamestnancov
Kancelária primátora mesta Košice: 14 zamestnancov

Február 2010/Zdroj: Referát styku s verejnosťou a médiami MMK/

Mestské podniky