Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 39


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN 39   /pdf  204 kB/


Prílohy:
Grafické prílohy k ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017:      


Zverejnené na pripomienkovanie:   26.03.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 5.4.2018 na email   uhamke@kosice.sk