Deň mesta Košice

NÁVRH NA NOVÉ VZN


Všeobecne záväzné nariadenie meta Košice
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“


Návrh na znenie VZN  /pdf  192 kB/


Prílohy:      
  Príloha č.1
      ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Záväzná časť   /pdf   722 kB/
      ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Schéma záväzných častí   /pdf   1,8 MB/

  Príloha č.2 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Verejná dopravná vybavenosť - A   /pdf   1,8 MB/
  Príloha č.3 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Verejná dopravná vybavenosť - B   /pdf   980 kB/
  Príloha č.4 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - A   /pdf   2,2 MB/
  Príloha č.5 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Priestorová a funkčná regulácia celého rieš. územia - B   /pdf   855 kB/
  Príloha č.6 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Vymedzenie regulovaných priestorov - A   /pdf   1,2 MB/
  Príloha č.7 - ÚPN-Z Košice-Pod Bankovom - Vymedzenie regulovaných priestorov - B   /pdf   738 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   24.11.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 4.12.2017 na email   michal.sakal-sega@kosice.sk

Mestské podniky