Zmeny a doplnky
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 61
Pravidlá určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice
a pravidlá ich prenajímania
(Pravidlá prenajímania sociálnych bytov)


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 694
prijatým na svojom XV. rokovaní dňa 24. februára 2005 v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje


Čl. I.

1. V § 1 sa za slovom "mesta" spojka "a" nahrádza čiarkou a na konci vety pred čiarkou sa vsúvajú slová "a podmienky poskytovania príspevku mesta na bývanie".

2. Za § 8 sa pripájajú § 8a až 8d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

"Príspevok mesta na bývanie v roku 2005

§ 8a

Príspevok mesta na bývanie v roku 2005 je dobrovoľným príspevkom mesta na úhradu nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, ktorý je mestským sociálnym bytom podľa § 2 tohto nariadenia. Poskytuje sa do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na tento účel v rozpočte na rok 2005.


§ 8b
Podmienky poskytovania príspevku

(1) Mesto môže poskytnúť príspevok na bývanie na základe písomnej žiadosti, nájomcovi mestského sociálneho bytu,
a) ktorý je v hmotnej núdzi 6) a poberá štátny príspevok na bývanie podľa osobitného predpisu 7),
b) má platnú nájomnú zmluvu,
c) uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží potvrdenie od správcu bytového fondu, že nemá žiadny dlh, alebo preukáže uznanie dlhu a prijatie záväzku uznaný dlh splácať podľa dohodnutého splátkového kalendára.

(2) O priznaní príspevku rozhoduje mesto.

(3) Občan poberajúci príspevok na bývanie je povinný ohlásiť mestu písomne do ôsmich dní všetky zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na príspevok.

(4) Spĺňanie podmienok nároku na príspevok sa prehodnocuje raz za polrok.

§ 8c
Výška príspevku

(1) Výška príspevku na bývanie na jeden mesiac je
a) 250 Sk pre jedného občana v hmotnej núdzi,
b) 500 Sk ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

(2) Priznaný príspevok mesto odvádza priamo na účet správcu bytového fondu. Môže byť poskytovaný najdlhšie do 31. decembra 2005.


§ 8d
Zánik nároku na príspevok

(3) Nárok na príspevok zaniká
a) ak občan, ktorému bol príspevok priznaný, prestane spĺňať podmienky podľa § 8b ods. 1, na základe ktorých mu bol príspevok priznaný,
b) úmrtím občana, ktorému bol príspevok priznaný.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
"6) Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
7) § 13 zákona č. 599/2003 Z. z.
".


Čl. II.
Účinnosť

Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      


Zverejnené: 1.3.2005
Účinné:16.3.2005