Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: XXV. rokovanie


16.06.2014
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. júna 2014 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

1.
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIV. rokovania MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

3.
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIV. rokovaní MZ dňa 14.04.2014
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

4.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice -Východná
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.
Návrh memoranda o porozumení so Židovskou náboženskou obcou, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.
Informatívna správa o prínosoch členstva v združeniach pre mesto Košice za rok 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR a návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu - Operačný program Doprava Os 4, pre projekt: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

13.
Pokračovanie rokovania o bode č. 12 z XXIV. rokovania MZ 14.04.2014: Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a. s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

14.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 119 zo dňa 19.09.2011 - Doplnenie predmetu činnosti obch. spol. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, a návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 439 zo dňa 10.12.2012
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

15.
Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. nepeňažným vkladom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

16.
Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach z XIII. rokovania č. 372 zo dňa 28.02.2008
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17.
Výročná správa o činnosti a hospodárení Košice – EHMK 2013, n.o. za rok 2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18.
Návrh na zmenu Štatútu neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a menovanie členov správnej rady neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19.
Plán činnosti a finančný plán Košice 2013, n. o. na rok 2014
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20.
Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.
Zmena nájmu budovy bývalého CVČ Košice-okolie, Slovenskej jednoty 25, Grécko-katolíckej eparchii Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22.
Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

23.
Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24.
Prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu Športového centra KVP ICE ARÉNA
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.
Darovanie sôch Mestu Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

26.
Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 241/502 a KN-E č. 254 v k. ú. Myslava do správy Mestskej časti Košice - Myslava
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27.
Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28.
Zámena pozemkov v k. ú. Luník medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29.
Zámena pozemkov v k. ú. Furča a Južné mesto medzi mestom Košice a Auto Gábriel, s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30.
Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31.
Prenájom pozemkov pre Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

32.
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

33.
Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkoviska na Študentskej - Odborárskej ul. a parkoviska na Kisdyho ul. v Košiciach za 1 EUR/rok/parkovisko z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

34.
Priamy prenájom nehnuteľnosti – objektu Gazdovského dvora s príslušným zariadením v areáli Zoologickej záhrady Košice pre p. A. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Moyzesova ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

36.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Štúrova ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

37.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Nám. Osloboditeľov, Senný trh Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech Východoslov. vodárenskej spol., a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

38.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Rooseveltova, Krmanova, Čajkovského, Hlavná Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech Východoslov. vod. spol., a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39.
Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Masarykova Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41.
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42.
Predaj Verejného osvetlenia nachádzajúceho sa v MČ Košice – Pereš do vlastníctva MČ Košice - Pereš za kúpnu cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43.
Priamy predaj pozemku v k.ú. Letná pre PB Capital, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

44.
Bezodplatný prevod stavebnej časti – SO 03 Pešie komunikácie a parkovisko 02, ul. Toryská č. 1 od firmy Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská č. 1, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

45.
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Stavopol – výrobné družstvo Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

46.
Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Moskovská ulica pre spoločnosť BRONET s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

47.
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. P. a Z. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

48.
Prevod pozemkov v k. ú. Baška pre Ing. E. D.- P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

49.
Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Hi – Reklama, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

50.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Krásna pre Tepláreň Košice, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

51.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Južné mesto pre Ing. J. Š.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

52.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre J. F. a manželku E., rod. Č.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

53.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre V. R. a manželku D. rod. H.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

54.
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre J. Č. a manželku I. rod. G.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

55.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

56.
Prevod nehnuteľnosti – prístavby lodenice a pozemku v k. ú. Jazero pre D. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

57.
Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Krásna pre L. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

58.
Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

59.
Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a J. P. s manželku D. P. formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

60.
Prevod nehnuteľnosti – plynovej kotolne vrátane technológie a pozemkov v k. ú. Luník a Myslava na Hrebendovej ulici pre Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

61.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. I. G.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

62.
Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre T. A. a manželku E. A.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

63.
Návrh na zmeny uznesenia MZ č. 976 zo dňa 14.4.2014
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

64.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MIPA plus, s.r.o. na ul. Mlynská č. 14
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

65.
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu P. H. na ul. Hlavná č. 60
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

66.
Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska č. 18, 20 pre nájomcu A. Š.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

67.
Interpelácie poslancov MZ

68.
Dopyty poslancov MZ

69.
Rôzne

70.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice


Kvôli veľkosti prílohy k bodu programu č. 17 je možné požadovaný materiál stiahnuť tu: Bod č.17
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (42,654 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-37 (74,512 kB)
Hlasovanie č.38-74 (74,637 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (22,678 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky