Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Fri, 16 Nov 2018 11:03:56 CET Fri, 16 Nov 2018 11:03:56 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=22037 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.12.2018 (vrátane) do 15:30 hod. 15.11.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení http://www.kosice.sk/article.php?id=22038 Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 21.11.2018 do 9:00 hod. 15.11.2018