Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Wed, 21 Mar 2018 12:03:37 CET Wed, 21 Mar 2018 12:03:37 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Oznámenie o prerokovaní overovacej štúdie Obytná zóna Košice, Girbeš http://www.kosice.sk/article.php?id=20771 Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti prerokovanie overovacej štúdie Obytná zóna Košice - Girbeš 21.03.2018 Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017 http://www.kosice.sk/article.php?id=20770 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny doplnky 2017“ 21.03.2018 Odstránenie systémových vád a zateplenie bytového domu na Kaspickej ulici č.1-6, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20766 O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 21.03.2018 Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20763 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice" 20.03.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20756 Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 04.04.2018 do 08:00 hod. 19.03.2018