Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Thu, 21 Jun 2018 16:17:04 CEST Thu, 21 Jun 2018 16:17:04 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16 Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21300 Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby 21.06.2018 INS_FTTH_KE_Košice-Pereš http://www.kosice.sk/article.php?id=21297 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "INS_FTTH_KE_Košice-Pereš" 20.06.2018 Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov http://www.kosice.sk/article.php?id=21296 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania správy o hodnotení: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ 20.06.2018 Košice, Pohradová – výstavba DTS, úprava VN, NN. http://www.kosice.sk/article.php?id=21295 Kolaudačné rozhodnutie 20.06.2018 Územný plán obce Belža http://www.kosice.sk/article.php?id=21293 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Belža“ 20.06.2018