Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Fri, 15 Dec 2017 01:35:52 CET Fri, 15 Dec 2017 01:35:52 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20367 O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 14.12.2017 Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6236, ul. Slavkovská 12 v MČ Košice – Sev http://www.kosice.sk/article.php?id=20365 Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6236, ul. Slavkovská 12 v Košiciach 14.12.2017 Obnova bytového domu, Húskova 81, 83, 85, 87, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20362 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 14.12.2017 V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN http://www.kosice.sk/article.php?id=20361 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 14.12.2017 Čiastočná rekonštrukcia lodžií bytového domu, Madridská 3, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20360 Stavebné povolenie 14.12.2017