NEHNUTEĽNÉ PAMIATKY ŽIDOVSKEJ KULTÚRY V KOŠICIACH

  Synagóga - status quo: asanovaná
Košice, Moyzesova ulica
Postavená v roku: 1866
Architekt: Michal Répászky
Interiér bol členený liatinovými stĺpmi s ozdobnými hlavicami. Okenné otvory mali viacfarebné vitráže, zhotovené podľa malieb Mórica Horovitza. Netradične, vo východnej časti siene, bol umiestnený aj almemor, čo bolo spolu s vežičkami jadrom dlhoročného sporu v židovskej náboženskej obci. Synagógu v roku 1911 prestavali a rozšírili podľa plánov budapeštianskeho architekta Ottu Sztehló-a. Ďaľšia prestavba bola v roku 1927. Pri adaptácii neologickej synagógy na účely Domu umenia v roku 1958, bola najstaršia košická synagóga asanovaná.
Ortodoxná synagóga
Košice, Zvonárska ulica
Postavená v roku: 1883
Architekt: Jozef Novák
Na mieste dnešnej synagógy od roku 1843 stála malá modlitebňa (bývalá sýpka). V roku 1883 tu bola postavená nová ortodoxná synagóga, ktorú v roku 1899 staviteľ Ján Balogh prestaval a rozšíril do dnešnej podoby. Interiér tvorí halový priestor členený liatinovými stĺpmi nesúcimi drevené empory. Drevené lavice boli odstránené pri zriaďovaní skladu kníh Vedeckej knižnice, ktorá synagógu nevhodne využívala až do roku 1995. Momentálne je synagóga v devastovanom stave.
 
  Ortodoxná synagóga
Košice, Puškinova ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekt: Ľ. Oelschläger a Boska
Staviteľ: Hugó Kaboš
Chrámová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom (25 x 35 m) je postavená v uličnej radovej zástavbe spolu s modernou školou. Bola postavená súbežne s neologickou synagógou na Moyzesovej ulici. Táto ortodoxná synagóga predstavuje osobitnú kombináciu historických prvkov a reminiscencií, prvkov orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny. Táto ortodoxná synagóga bola nepretržite využívaná na bohoslužobné úkony, teda slúžila svojmu pôvodnému účelu.
 

Neologická synagóga
Košice, Moyzesova ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekt: Ľ. Kozma z Budapešti
Celý komplex (synagóga a škola) svojím riešením , použitými materiálmi, dispozičným riešením i architektonickým stvárnením predstavoval už moderné dielo. Nad oválnym pôdorysom siene sa týčila impozantná kupola s priemerom 21 a 24 m do výšky 18 metrov. Bolo tu 600 sedadiel pre mužov a 500 miest pre ženy na galérii tvaru gondoly. Okenné otvory mali vitráže znázorňujúce erby dvanásť židovských kmeňov, zhotovené podľa návrhu K. Majoroša z Budapešti. V roku 1958 bola budova synagógy adaptovaná pre účely Domu umenia. V súčasnosti budovu užíva Štátna filharmónia Košice.

Modlitebňa sefardov (chasidov)
Košice, Krmanova ulica
Postavená roku: 1922
Prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu bol postavený v roku 1922, v päťdesiatych rokoch bol však radikálne prestavaný. Tieto zásahy uvedený objekt znehodnotili.
 

Modlitebňa

Košice, Zvonárska ulica

Postavená v roku: 1900

Viacúčelový prízemný objekt celý podpivničený s pôdorysom tvaru "L". Uličná časť slúžila na bývanie, jeden priestor bol vyčlenený pre predajňu mäsa rituálne zabíjaných zvierat. Väčšiu časť dvorového krídla zaberá modlitebňa, vysvätená v roku 1904 a 1993. Sálový priestor má centrálne umiestnený drevený almemor a drevený svätostánok na východe. Táto modlitebňa je nepretržite využívaná na svoj pôvodný účel.

 
 
 

Starý židovský cintorín
Košice, Tatranská ulica
Zriadený v roku: 1842

Založili ho v roku 1842 na pozemku darovanom mestom v rozlohe 520 štvorcových siah. Svojmu účelu slúžil až do roku 1888, s výnimkou pochovania matky slávneho portrétistu Leopolda Horovitza v roku 1904, ktorá si želala byť pochovaná vedľa svojho manžela (výnimka povolená na príkaz cisára). Zachovala sa iba časť, zvyšok bol zničený pri výstavbe nového sídliska a nemocničného areálu. Počet zachovaných náhrobkov je asi 150 a sú vyrobené prevažne z pieskovca, bieleho a ružového mramoru a andezitu. O jeho historickej a pamiatkovej hodnote svedčia tu pochované významné osobnosti.

     

Pohrebná kaplnka s cintorínom
Košice, Rastislavova ulica
Postavená v roku: 1885
Po uzavretí starého cintorína, dostali Židia pozemok od mesta v bezprostrednej blízkosti verejného cintorína. Cintorín je rozdelený na neologickú a ortodoxnú časť. V roku 1900 tu postavili pohrebnú kaplnku. Objekt obdĺžnikového pôdorysu je jednoloďová neogotická kaplnka. Okenné otvory majú zachované farebné vitráže. Objekt je v udržiavanom stave, nepretržite využívaný na svoj účel (márnica). Okrem kaplnky na tomto cintoríne v hornej časti za potokom sa nachádzajú murované objekty, tzv. ohely, v ktorých pochovávali rabínov.

 

 

mikve-2Polyfunkčný objekt (byt rabína, mikve)

Košice, Krmanova ulica

Postavený: v 19. storočí

Jednoposchodový, podpivničený objekt, postavený v pmikve-1olovici XIX. storočia, pôdorysnôho tvaru "U", má v prízemí a prehĺbenom suteréne v južnej časti situovaný pôvodný rituálny kúpeľ - mikve. Nad ním na poschodí je byt rabína. Prízemným dvorovým krídlom je vstup do mikve s veľkým štvorcovým okenným otvorom s kovovou výplňou, pôvodne zasklenou viacfarebnou vitrážou. Centrálna miestnosť je sprístupnená dvojramenným schodiskom so vstupmi na každom podlaží. Vysoký dispozičný jednopriestor je členený na tri podlažia na spôsob galérie, s kovovými zábradliami. Kamenné teleso bazénu štvorcovôho pôdorysu (4.20 x 4.20 m) je sprístupnené schodiskami po stranách a priamym schodiskom do hĺbky bazénu s čírou vodou. Z interiérovej výzdoby sa tu okrem kovových mreží, keramickej dlažby zachovali aj pôvodné majolikové obklady a pôvodná liatinová pec s rozvodmi.

Škola
Košice, Puškinova ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekti: Ľ. Oelschläger a Boska
Staviteľ: Hugó Kaboš
Dvojposchodová, podpivničená stavba je priamo spojená arkádovou chodbou s budovou synagógy. Pôvodne bola určená na vyučovanie Talmud - Tóry. Postavil ju súčasne s budovou synagógy v rokoch 1926-27 staviteľ Hugó Kabos podľa projektov arch. Oelschlägera a Bosku.

skolaŠkola
Košice, Tajovského ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekt: Ľ. Kozma z Budapešti
Objekt školy bol postavený súbežne s výstavbou synagógy v rokoch 1926-27. Budova pôdorysného tvaru "L" je v celom rozsahu podpivničená, dvojtraktová, jednoposchodová. Na prvom poschodí bola prepojená s budovou synagógy.

 

 

 

 

Palác - Židovské kasíno

Košice, Rosseveltova ulica
Postavené v roku: 1910

Architekt: K. Beck

Palác postavili účelovo pre potreby Košického spoločenského kruhu, tzv. Židovské kasíno, ktorý bol založený v roku 1893. Secesne riešený objekt bol postavený v roku 1910 podľa architektonického návrhu K. Becku staviteľom Ing. F. Fekete-om. V roku 1962 objekt adaptovali pre účely Bábkového divadla v Košiciach.

Meštiansky dom

Košice, Zvonárska ulica

Postavený v roku: 1884 - starší objekt prefasádovaný

Architekt: Peter Jakab

Pôvodne meštiansky dom bol postavený po zbúraní mestských hradieb. Objekt je jednoposchodový, v celom rozsahu podpivničený, pôdorysového tvaru "U". K pôvodnému staršiemu objektu bol v 20. rokoch pristavaný dvojpodlažný objekt. V súčasnosti je objekt na poschodí využívaný pre kancelárie Židovskej náboženskej obce a v pristavanom priečnom krídle je ľudová "kóšer" kuchyňa.

Okrem uvedených objektov tu stáli ďaľšie stavby, dnes asanované. V zápätí po postavení najstaršej synagógy - status quo na dnešnej Moyzesovej ulici, kvôli rozporom medzi neológmi a ortodoxnou časťou židovskej obce, postavili za synagógou malú modlitebňu na tej istej parcele. V areáli na Zvonárskej ulici na južnej strane objektu Krmanova 6. bol v roku 1933 prízemný objekt pre šocheta a predajňa mäsa rituálne zabíjaných zvierat podľa návrhu architekta Huga Kabosa.