Vysvetlivky

Almemor   V centre synagógy postavená, ohradený a vyvýšený priestor pre liturgické účely, tiež bima
Aškenazi Židia zo Západnej, Strednej a Východnej Európy
Dajen Sudca rabínskeho súdu, zástupca rabína
Empóra Balkón, galéria
Ghetto Označenie štvrti, alebo separovanej časti miest, určených židovským komunitám na bývanie
Chanuka Osemdenný sviatok, pripomínajúce víťazstvo Makabejcov nad pohanskými Grékmi
Cheder Náboženská základná škola k výuke Tóry a základov Judaizmu
Chupa Stánok na štyroch drevených stĺpoch, používaný pri svadobnom obrade
Ješiva Rabínska škola alebo akadémia na štúdium Talmudu
Judaizmus Vo všeobecnom pojatí celý kultúrny systém ľudu Izraela - židovská kultúra. V náboženstve znamená vieru v jediného Boha.
Kantor Muž, ktorý vedie v synagóge modlitbu - hebrejsky Charan
Kipa Rituálna prikrývka hlavy veriacich Židov
Kóšer Náboženské predpisy Židov určujú osobitné obmedzenia pri výbere základných potravín a osobitný spôsob spracovania mäsa. Tieto potraviny sa nazývajú "kóšer"
Menóra Sedemramenný stojan na sviečky - osemramenný sa používa na sviatky Chanuky (správny názov Chanukija)
Chanuka Osemdenný sviatok, pripomínajúci víťazstvo Makabejcov nad pohanskými Grékmi
Mikve Rituálne kúpele, zriaďované nad zdrojom vody
Ohela ohrebné miesto rabínov
Ortodoxný judaizmus Tradičný judaizmus založený na striktnom dodržaní Tóry
Rabín Titul duchovného vodcu židovskej komunity
Reformný judaizmus Judistický prúd, ktorý od XVIII. storočia sa snaží prispôsobiť Tóru moderným podmienkam
Rošha-šana Židovský Nový rok
Sefard Vyhnaní Židia zo Španielska a Portugalska v rokoch 1492 a 1497
Šabat Šabat sa svätí ako siedmy deň týždňa. Začína sa piatkovým súmrakom a končí sa súmrakom v sobotu večer
Šofar Liturgický baraní roh
Šochet Rituálny mäsiar
Tóra Tradičný názov piatich Mojžíšových kníh - v širšom zmysle Starý zákon
Talmud Hlavná náboženská a vedecká práca starovekých Židov