Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie stanovísk a pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia"
12.07.2018
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 18. júna 2018, číslo 1144, oznamuje verejnosti predĺženie lehoty na doručenie písomných pripomienok k Územnoplánovacej dokumentácii „Košice, Územný plán mesta – koncept riešenia".
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“
29.06.2018
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“.
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor I “
29.06.2018
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor I “
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD“
29.06.2018
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor - 18 RD"
Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“
12.04.2018
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti podľa § 21 ods.3 stavebného zákona verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“.

Mestské podniky