Deň mesta Košice

Aktuálne oznamy


Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Košice - Pod Bankovom
11.07.2017
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice - Pod Bankovom".

Mestské podniky