Deň mesta Košice

Úradné oznamy


VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „VN351 – Košice – úprava VN kábla“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. č. 4304/2, 4304/20, 5500/1, k.ú. Terasa a parcelách KN-C č. 3753, 3759/1, 3755/2, 3755/560, 3755/577, 3755/123, 2780/4 a 3743/1, kat. úz. Grunt ...
čítaj ďalej
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
čítaj ďalej
Oznámenie o novom prerokovaní ÚPN-Z Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
Oznámenie o novom prerokovaní ÚPN-Z Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014“....
čítaj ďalej
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ ...
čítaj ďalej
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice“ ...
čítaj ďalej
Zámer prenájmu majetku mesta Košice
Zámer prenájmu majetku mesta Košice
22.06.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
21.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška...
čítaj ďalej

Mestské podniky