Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
16.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 25.11.2017...
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
16.11.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 30.11.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernolákova 16 a18,
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernolákova 16 a18,
16.11.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2631, 2630/1 v areáli ZŠ Bernoláková 16 a 18 v Košiciach...
čítaj ďalej
Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodných stavieb verejnou vyhláškou
Oznámenie o vydaní Rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodných stavieb verejnou vyhláškou
16.11.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2017/018156 zo dňa 09.11.2017 povolil stavebníkovi Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, uskutočniť vodné stavby v rámci stavby: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517". Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, tvorí prílohu tohto oznámenia, ktoré je po dodatočnej úprave veľkosti súboru zver...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny v mestskej časti Košice – Západ
15.11.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Kemnická č. 65 v Košiciach...
čítaj ďalej
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
15.11.2017
Stavebné povolenie oznámené formou verejnej vyhlášky - Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna v skladbe stavebného objektu SO 10 Spevnené plochy a komunikácie...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice
Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice
14.11.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova bytového domu Jazmínová č. 5, Košice"...
čítaj ďalej

Mestské podniky