Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Skladová hala PUMPS na ul. Textilná v Mestskej časti Košice – Nad Jazerom
Skladová hala PUMPS na ul. Textilná v Mestskej časti Košice – Nad Jazerom
25.09.2017
Rozhodnutie o nepriznaní práva účastníka konania podľa ust. § 14 v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok), v znení neskorších predpisov...
čítaj ďalej
Prepojenie dvoch bytov (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 na 7. poschodí obytného domu.
Prepojenie dvoch bytov (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 na 7. poschodí obytného domu.
25.09.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
25.09.2017
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž detského športového ihriska v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 29.09.2017, do 09.00 hod....
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
25.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na ulici Dénešova č. 39 v Košiciach...
čítaj ďalej
Priemyselno – garážová hala (Hala Aqua Pro, Rampová 5, Košice
Priemyselno – garážová hala (Hala Aqua Pro, Rampová 5, Košice
25.09.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby ...
čítaj ďalej

Mestské podniky