Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice
25.04.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice„ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3009/1, 3009/47, 3009/48, 3009/49, 3009/50 a 3009/51, kat. úz. Terasa, ...
čítaj ďalej
Zastrešenie skladovej plochy v Šebastovciach
Zastrešenie skladovej plochy v Šebastovciach
20.04.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
čítaj ďalej
Základňová stanica Košice Narcisová, Narcisová ul. č.1 v Košiciach
Základňová stanica Košice Narcisová, Narcisová ul. č.1 v Košiciach
20.04.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu elektronickej komunikačnej siete na streche bytového domu Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“. ...
čítaj ďalej
Centrum oddychu – Nadstavba a stavebné úpravy – MEGACENTRUM HORIZONT
Centrum oddychu – Nadstavba a stavebné úpravy – MEGACENTRUM HORIZONT
20.04.2017
Rozhodnutie podľa ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods.2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) ...
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení
20.04.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 04.05.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
čítaj ďalej