Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení
Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení
15.11.2018
Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 21.11.2018 do 9:00 hod. ...
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
15.11.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.12.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
čítaj ďalej
Sklad náhradných dielov prečerpávacej stanice
Sklad náhradných dielov prečerpávacej stanice
15.11.2018
Rozhodnutie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov...
čítaj ďalej
Kábelové NN vedenia, optická sieť a verejné osvetlenie
Kábelové NN vedenia, optická sieť a verejné osvetlenie
15.11.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
čítaj ďalej
Zámer predaja hnuteľného a prenájmu nehnuteľného majetku
Zámer predaja hnuteľného a prenájmu nehnuteľného majetku
15.11.2018
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej
Bytový dom na Wuppertálskej 41 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 16
Bytový dom na Wuppertálskej 41 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 16
14.11.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej 41 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, podľa predloženej dokumentácie. ...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Triede SNP 25, 27, 29, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Triede SNP 25, 27, 29, Košice
14.11.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej

Mestské podniky