Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 3931, Cimborkova ul. č. 27, kat. územie Seve
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 3931, Cimborkova ul. č. 27, kat. územie Seve
17.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 3931, Cimborkova č. 27 v Košiciach ...
čítaj ďalej
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie
17.01.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2018...
čítaj ďalej
Zmena dokončenej stavby ytového domu Čordákova 31,33  v Košiciach
Zmena dokončenej stavby ytového domu Čordákova 31,33 v Košiciach
17.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Čordákova 31,33 v Košiciach, spočívajúcej v stavebných úpravách v rozsahu : vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 900x2000mm, (svetlá šírka dverí 800x1970 mm) s ostením 850 mm, v byte č. 3 na 2. poschodí vo vchode 33 bytového domu. ...
čítaj ďalej
Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice
17.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Zateplenie bytového domu Pokroku 12,14,16, Košice“, súpisné číslo 187, na pozemku KN-C č. 158,159,160, katastrálne územie Terasa...
čítaj ďalej
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
16.01.2018
Odvolanie proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby č. MK/A/2017/03562-15/II/GAZ zo dňa 16.11.2017 - upovedomenie o podaní odvolania...
čítaj ďalej
Zmena časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach
Zmena časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach
15.01.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti obytného domu na Dénešovej ul. č. 37 v Košiciach, súp. č. 1154 na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3496 kat. úz. Grunt v Košiciach, spočívajúcej v stavebných úpravách v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 900 x 2000 mm medzi obývacou izbou a kuchyňou a v ďalších úpravách ...
čítaj ďalej
Zmena dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21,  Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21, Košice
15.01.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Sokolovská 19,20,21, Košice, súpisné číslo 175, na pozemkoch registra KN-C číslo 88,89,90, katastrálne územie Terasa, formou výmeny osobných výťahov, spolu 3 kusy a ďalších úprav, ...
čítaj ďalej

Mestské podniky