Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
čítaj ďalej
Skladovacia hala,  na parcele KN-C č. 2512 v kat. území Barca, Košice
Skladovacia hala, na parcele KN-C č. 2512 v kat. území Barca, Košice
21.05.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
čítaj ďalej
INS FTTH KE Košice - Matičná
INS FTTH KE Košice - Matičná
21.05.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Košice - Šebastovce
18.05.2018
Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „ÚPN-Z Košice - Šebastovce"....
čítaj ďalej
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy bytu na ul. Baltická 14 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu na ul. Baltická 14 v Košiciach
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
18.05.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
čítaj ďalej

Mestské podniky