Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
23.03.2018
Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok : v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona previesť tento majetok :...
čítaj ďalej
Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD“
Oznámenie o prerokovaní zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD“
22.03.2018
Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa §20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán zóny „KOŠICE – Ludvíkov dvor, 17 RD"...
čítaj ďalej
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
22.03.2018
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot"...
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
čítaj ďalej
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
čítaj ďalej
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR
21.03.2018
Oznámenie o nových podkladoch konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v rámci územného konania o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KE_Košice_Myslava_pNTR"...
čítaj ďalej
Oznámenie o prerokovaní overovacej štúdie Obytná zóna Košice, Girbeš
Oznámenie o prerokovaní overovacej štúdie Obytná zóna Košice, Girbeš
21.03.2018
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti prerokovanie overovacej štúdie Obytná zóna Košice - Girbeš...
čítaj ďalej

Mestské podniky